NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG T10-2021

Ngày 06/10/2021, Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiến hành họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2021, cuộc họp có 21/22 Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt: 01 đ/c, lí do: Lò Hương nghỉ thai sản.
Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung các Chỉ thị của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 9/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2021 và một số nội dung khác.
Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 9, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 10 Chi bộ nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:
HUYỆN ỦY TỦA CHÙA
 CHI BỘ TRƯỜNG THPT TẢ SÌN THÀNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*
Số: 35 -NQ/CB
 
Tủa Chùa, ngày 06 tháng 10 năm 2021
 
NGHỊ QUYẾT
CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
THÁNG 10 NĂM 2021
 
       Ngày 06/10/2021, Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiến hành họp Chi bộ thường kỳ tháng 10/2021, cuộc họp có 21/22 Đảng viên tham dự, Đảng viên vắng mặt:  01 đ/c, lí do: Lò Hương nghỉ thai sản.
       Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Huy Hoàng – Bí thư chi bộ triển khai nội dung các Chỉ thị của cấp trên; Đánh giá công tác tháng 9/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2021 và một số nội dung khác.
        Ban chi ủy – Chi bộ trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng sau khi nghe các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo đánh giá công tác tháng 9, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 10 Chi bộ  nhất trí triển khai ban hành Nghị quyết tới toàn chi bộ với những nội dung như sau:
1. Cuộc họp đã quán triệt triển khai thực hiện nội dung một số Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng bộ, văn bản của Sở GD&ĐT yêu cầu các Tổ chuyên môn, đoàn thể triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên những nội dung sau:
Chương trình số 97-CTr/HU ngày 01/10/2021 Chương trình công tác tháng 10/2021 của Huyện ủy Tủa Chùa;
Công văn số 148/CTr-HĐND ngày 06/10/2021 Chương trình Công tác tháng 10 năm 2021 của Thường trực HĐND huyện;  
Công văn số 464-CV/HU ngày 01/9/2021 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 và phát triển KT–XH;  
Công văn số 24-KH/HU ngày 05/10/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW " về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";  
Công văn số 469-CV/HU ngày 05/10/2021 Về việc xây dựng củng cố các tổ chức quần chúng ở cơ sở tham gia đảm bảo an ninh, trật tự;  
Công văn số 96-CTr/HU ngày 05/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  
Công văn số 23-KH/HU ngày 05/10/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tỉnh hình mới;  
Triển khai một số văn bản khác của Sở GD&ĐT và QĐ của nhà trường đến các đồng chí Đảng viên.
2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2021
2.1. Công tác tư tưởng chính trị
            *Ưu điểm:  Triển khai kịp thời, đúng chủ trương và phù hợp với điều kiện nhân lực của đơn vị các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành;Tinh thần trách nhiệm của CB,VC và NLĐ được nâng lên. Các GVCN có trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý đối với HS của lớp; Nền nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường đang được chấn chỉnh. Đối với CB, VC, NLĐ đã nghiêm túc chấp hành Quy định của ngành, nhà trường.
            * Hạn chế: Một số đảng viên chưa tích cực, chủ động, thiếu tính kế hoạch trong thực hiện công việc, để phải đôn đốc và nhắc nhở mới thực hiện. Một số đảng viên vẫn vi phạm giờ giấc, nội quy công sở như đi muộn, quên tiết, không tham gia sinh hoạt (có tên trong báo cáo tháng 9 của các bộ phận và nhà trường) tính nêu gương theo quy định của Đảng chưa thực hiện tốt.
2.2. Công tác chuyên môn
* Ưu điểm: Nhìn chung cán bộ, giáo viên thực hiện đúng nền nếp chuyên môn. Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách. Soạn giảng đầy đủ. Hoàn thành xây dựng chương trình và KH dạy học đúng thời gian. Công tác kiểm tra nội bộ thực hiện đúng kế hoạch. Đã triển khai nhiệm vụ chuyên môn đến GV.
* Hạn chế: Vẫn còn hiện tượng lên lớp muộn và đi họp muộn hoặc chậm thực hiện các nhiệm vụ được giao; công việc hoàn thành hiệu quả thấp. Công tác bảo quản sổ đầu bài; báo cáo giải trình tiết Yếu của lớp CN của 1 số GVCN chưa tốt. Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong cho học sinh của một số GVCN chưa hiệu quả. Công tác tổ chức xét các chế độ tại lớp còn nhiều sai sót, còn chậm, muộn, sai. Công tác tổ chức họp phụ huynh một số lớp chưa hiệu quả, do tỷ lệ phụ huynh đi họp thấp.
2.3. Công tác cơ sở vật chất
*Ưu điểm: Đã hoàn thành việc kiện toàn nhân sự Ban QLCSVC cho năm học; Ban CSVC đã hoàn thành việc bàn giao CSVC cho các lớp, các khu nội trú. Hoàn thành việc lắp đặt máy chiếu, sửa chữa nhỏ đầu năm. Công tác vệ sinh được bảo đảm tương đối tốt. Đã hoàn thành KH năm học trình BGH phê duyệt để thực hiện.
            *Hạn chế: Công tác lập kế hoạch và báo cáo còn chưa khoa học. Công tác bàn giao CSVC lớp, nội trú còn chậm. Công tác theo dõi xử lý vi phạm bảo quản CSVC chưa được thường xuyên, chưa quyết liệt để ngăn chặn việc phá hỏng CSVC.
2.4. Công tác Công đoàn
* Ưu điểm: Đã phối hợp với BGH tổ chức thành công Hội nghị CB,CN,VC; Tổ chức tết Trung thu cho con em cán bộ, GV; Hoàn thành việc thiết lập hồ sơ công đoàn; Xây dựng các kế hoạch năm học; Thăm hỏi động viên CB,GV kịp thời; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật đúng thời gian; Theo dõi và đôn đốc CB,CĐV thực hiện luyện tập TDTT hàng ngày.
* Hạn chế: Công tác phát động các phong trào thi đua và triển khai quy chế chi tiêu nội bộ chưa hoàn thành. Một số VB cấp trên đã triển khai nhưng hiệu quả chưa cao, thiếu giải pháp thực hiện.
2.5. Công tác Đoàn thanh niên – Đội thiếu niên
* Ưu điểm: Tổ chức thành công Đại hội chi đoàn và ĐH Đoàn trường. Phối hợp tổ chức tốt hướng dẫn phụ huynh tham gia họp đầu năm; Công tác duy trì nền nếp HS được thực hiện tương đối tốt. Nề nếp phát thanh buổi sáng đúng giờ. Chủ nhật xanh tình nguyện được thực hiện tốt. Đoàn trường đã phối hợp với tổ bảo vệ xử lý HS vi phạm việc để xe bừa bãi. Công tác thiết lập hồ sơ, sổ sách được đảm bảo. Công tác cờ đỏ, đánh giá thi đua, chuyên cần làm tốt.
* Hạn chế: Công tác tuyên truyền phòng chống dịch chưa thường xuyên, việc nhắc nhở và xử lý vi phạm công tác phòng dịch chưa làm tốt.
            2.6. Công tác nội trú
* Ưu điểm: Đã kiện toàn được Ban quản lý nội trú; Đã sắp xếp chỗ ăn ở đảm bảo. Phối hợp với Ban lao động dọn dẹp vệ sinh, khai thông cống rãnh các khu nội trú.  Ban hành nội quy và quán triệt đến các em học sinh; hướng dẫn HS sinh hoạt, ăn ở và vệ sinh. Đã bàn giao xong CSVC nội trú.
            * Hạn chế: Một số thời điểm vệ sinh chưa kịp thời nhà vệ sinh, phòng ở còn bẩn. Công tác quản lý nội trú khu C chưa hiệu quả (Đông, Páo).
2.7. Công tác tài chính
*Ưu điểm: Đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời các quyền lợi của cán bộ công nhân viên, giáo viên của nhà trường đúng thời gian đúng quy định. Kiểm kê, kê khai tài chính minh bạch đúng quy định. Đã triển khai các khoản đóng góp cho năm học 2021-2022 đến phụ huynh HS và GVCN, báo cáo Sở đúng thời gian. Hoàn thành hồ sơ quyết toán quý III và ước quyết toán 2021 báo cáo Sở trước 30/9/2021.
*Hạn chế: Chưa giám sát chặt chẽ công tác thu, chi tài chính của nhà trường, vẫn còn tình trạng tạm ứng không có báo cáo. Công tác hoàn thiện hồ sơ theo NĐ 116 của GVCN và HS còn chậm, nhiều sai sót. Công tác kiểm tra và báo cáo quỹ tiền mặt là chưa kịp thời. Việc lập và trình duyệt hồ sơ kế toán còn gấp rút, chưa kiểm soát kỹ.
2.8. Công tác phát triển Đảng
Thời gian vừa qua Chi bộ đã cử 02 đ/c đi học lớp Trung cấp LLCT và xét kết nạp đảng cho 03 đ/c, cử đi học lớp đối tượng đảng 03 đ/c. Ban chi ủy đang chỉ đạo thẩm tra lý lịch của 01 đ/c, tiếp tục chỉ đạo Đoàn TN và Công đoàn theo dõi, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để giới thiệu vào Đảng.
3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021
3.1. Công tác tư tưởng chính trị
- Triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận, trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để hiệu quả công việc được thực hiện hiệu quả.
            - Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh, đặc biệt đối với đồng nghiệp, học sinh nữ.
            - Cán bộ, giáo viên, đặc biệt là GVCN và Đoàn TN làm tốt công tác kiểm tra, nhắc nhở, cần thì xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Tuyên truyền, giáo dục học sinh về công tác hôn nhân sớm (tảo hôn), quan hệ nam nữ không lành mạnh của HS.
            - Tuyên truyền đến CB,GV,HS thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật không tụ tập đông người để nói xấu Đảng, Nhà nước hoặc người khác, không tham gia đăng tải các thông tin phản động hoặc tham gia tuyên truyền đạo trái pháp luật.
3.2. Công tác chuyên môn
            Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
            - Thi GVDG cấp trường đảm bảo hiệu quả đúng quy định.
            - Làm tốt công tác phổ cập giáo dục, đảm bảo đầy đủ hồ sơ, minh chứng.
            - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học đúng theo chủ trương tinh giản kiến thức theo CV 4040 của ngành.
            - HD xây dựng ma trận đề và làm đề kịp thời để tổ chức kiểm tra giữa kỳ I.
            - Duy trì tốt các nền nếp: Dạy và học CK; phụ đạo; bổ trợ; ôn HSG; Ôn thi TN;
            - Tổ chức đổi mới PPDH và làm đồ dùng dạy học lớp 6.
            - Duy trì hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp.
            - Tổ chức kiểm tra nội bộ các nội dung theo KH của nhà trường.
            - Duy trì tốt nền nếp tự học buổi tối.
            3.3. Công tác cơ sở vật chất
            - Thường xuyên kiểm tra, tu sửa CSVC hỏng nhỏ; Đôn đốc chăm sóc, tôn tạo cảnh quan xanh,sạch, đẹp. Tham mưu tu sửa, bổ sung kịp thời các CSVC khác.
            3.4. Công tác Đoàn thanh niên
- Kiện toàn hồ sơ sau Đại hội trình huyện Đoàn Tủa Chùa; Tổ chức Hội thi “Nữ sinh thanh lịch”; Xây dựng Kế hoạch tổng thể công tác Đoàn trường năm học 2021-2022; Hưởng ứng Chương trình “Triệu túi an sinh” hiệu quả; Tiếp tục phong trào “Bông hoa điểm tốt”; “Phong trào 03 tốt” chào mừng 20/10 và 20/11; Duy trì nề nếp theo dõi của đội cờ đỏ, nền nếp thi đua, ý thức học sinh; Làm tốt công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19.
3.5. Công tác Công đoàn
- Phát động phong trào “Sóng và máy tính cho em”; các phong trào thi đua chào mừng 20/10, 20/11 thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả;  Triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật hiệu quả; Triển khai kịp thời các văn bản, các phong trào của Công đoàn ngành; Tổ chức cho đoàn VĐV và đoàn diễn viên luyện tập khoa họcvà hiệu quả; Quan tâm, chăm lo đời sống công đoàn viên, thăm hỏi kịp thời; Tích cực đôn đốc, nhắc nhở CĐV hoàn thành nhiệm vụ được giao; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo KH của Công đoàn cơ sở; Phối hợp BGH xét nâng lương đợt 2/2021.
3.6. Công tác quản lý nội trú
Duy trì tốt nền nếp vệ sinh và đảm bảo an toàn khu nội trú; Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh; công tác khóa cửa, tắt điện; trốn đi chơi đêm ...; Xử lý nghiêm đối với GV phụ trách không làm hết trách nhiệm, để bẩn, HS nội trú không có nền nếp.
3.7. Công tác tài chính
Hoàn thành báo cáo quyết toán  gửi Sở; Hoàn thiện hồ sơ gạo; hồ sơ ăn theo quy định; Chấn chỉnh nền nếp bếp ăn tập thể; Chi trả chế độ lương và các khoản phụ cấp khác kịp thời; Thanh toán tiền chế độ năm học trước cho HS do nghỉ dịch; Tham gia xét duyệt chế độ theo ND81/2021; Hoàn thành hồ sơ rút chế độ 116 tháng 9/2021 khi có QĐ của Sở và UBND tỉnh.
3.8. Công tác phát triển Đảng
Cử đồng chí Lò Văn Nhiệm theo dõi quần chúng Thào A Chư; đ/c Sùng A Lứ theo dõi đ/c Lò Thị Cúc và đ/c Mùi Thị Hoàng Yến theo dõi đ/c Tòng Thị Điện.
Tiếp tục kiểm tra xác minh lý lịch các quần chúng hoàn thiện lớp cảm tình đảng; thường xuyên theo dõi các quần chúng ưu tú khác để cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức đảng.
4. Chi bộ thảo luận và thống nhất một số nội dung
4.1. Chi bộ giao Ban chi ủy, đ/c Trần Huy Hoàng hiệu trưởng phối hợp với BCH công đoàn kiện toàn nhân sự Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 tại hội nghị cơ quan tháng 10/2021.
4.2. Chi bộ thống nhất giao BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tốt các hoạt động sau: Chương trình tình nguyện vì môi trường, Phong trào ba tốt, chương trình “Triệu túi an sinh”, theo dõi phong trào thi đua “Bông hoa điểm tốt” của các chi đoàn, chi đội. Triển khai tốt chương trình ngoại khóa “nữ sinh thanh lịch” chào mừng 20/10.
4.3. Chi bộ thống nhất giao đ/c Hoàng Thị Dung phối hợp với đơn vị trường Mầm non, Tiểu học và UBND xã Tả Sìn Thàng hoàn thành hồ sơ Phổ cập giáo dục trước khi Đoàn Ktra phổ cập Huyện vào làm việc.
4.4. Chi bộ giao BCH Công đoàn nhà trường chỉ đạo tốt việc tập luyện bóng chuyền tham gia Hội thao và tập luyện văn nghệ tham gia Hội diễn huyện. Tổ chức hiệu quả 01 buổi phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và NLĐ;  BCH công đoàn tổ chức bầu bổ sung Ban thanh tra nhân dân đúng theo quy định và chỉ đạo Ban TTND xây dựng ngay quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ sau khi BCH công đoàn ra QĐ phê chuẩn.
4.5. Chi bộ giao BCH Công đoàn và Tổ nữ công phối hợp với các đơn vị Tiểu học, Mầm non tổ chức tốt chương trình kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN 20/10/2021 ý nghĩa, vui vẻ và an toàn. Triển khai hiệu quả phong trào “Sóng và  máy tính cho em” theo đúng chủ trương của ngành và Chính phủ.
4.6 Chi bộ giao Ban chuyên môn kiểm soát chặt, chỉ đạo tổ chức tốt để giáo viên xây dựng PPCT theo hướng tinh giản của Bộ (VB4040) và triển khai cuộc thi GVDG cấp trường phù hợp, hiệu quả.
4.7. Chi bộ giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các thành viên tổ tuyên truyền làm tốt công tác giám sát, nhắc nhở HS duy trì nền nếp thực hiện nghiêm các quy định 5K của Bộ y tế, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở trên loa.
4.8. Chi bộ giao Ban quản trị đời sống thực hiện tốt nền nếp quản lý bếp ăn tập thể, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
4.9. Chi bộ nhất trí giao các tổ chuyên môn và bộ phận liên quan về xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả các nội dung trong kế hoạch nhà trường và Nghị quyết chi bộ tháng 10 đã đề ra. Yêu cầu nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan để thực hiện. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể và trí tuệ của cán bộ, viên chức toàn cơ quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.
Toàn thể chi ủy – chi bộ quyết tâm đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
Nơi nhận:
- Chi bộ THCS&THPT Tả Sìn Thàng,
- Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng,
- Lưu Chi bộ.
 
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký tên và đóng dấu )
 
(Đã ký)
 
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay204
  • Tháng hiện tại41,582
  • Tổng lượt truy cập2,406,080
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây