Quy chế làm việc của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thảo luận, đóng góp ý kiến của các tổ chức chính trị, các tổ chuyên môn, Văn phòng về Dự thảo Quy chế hoạt động của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng;
Căn cứ nội dung đã được thống nhất giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường;
Quy chế làm việc của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng
Quy chế làm việc của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
---------------------------------------------
Số : 436 /QĐ-THCS&THPTTST Tủa Chùa, ngày 22 tháng 9 năm 2022
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế làm việc của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thảo luận, đóng góp ý kiến của các tổ chức chính trị, các tổ chuyên môn, Văn phòng về Dự thảo Quy chế hoạt động của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng;
Căn cứ nội dung đã được thống nhất giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường;
Xét đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng.
Điều 2. Quyết định này có Hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định đã được ban hành về Quy chế làm việc của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng trước đây.
Điều 3. Các ông (bà): Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng các tổ Chuyên môn, Văn phòng, giáo viên và nhân viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (Phòng TCCB);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

               
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 
   
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 436 /QĐ-THCS&THPTTST ngày 22/9/2022 của Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa)
 
Chương I
LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC TRONG TRƯỜNG
  Điều 1. Hiệu trưởng là người lãnh đạo và chịu trách nhiệm cao nhất của trường, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Pháp luật, UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về toàn bộ công việc thuộc thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công và uỷ nhiệm cho các Phó Hiệu trưởng hoặc người khác.
  Điều 2. Các Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo những lĩnh vực công tác của nhà trường phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác được giao kể cả khi đã phân công cho các Tổ trưởng hoặc người khác.
  Điều 3. Các Ban, Hội đồng và các tổ công tác là những bộ phận tham mưu về kế hoạch, đề xuất các biện pháp quản lý. Ngoài ra các lãnh đạo Ban, Hội đồng, Tổ trưởng tổ công tác còn có trách nhiệm tổ chức, điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách về công việc của Ban, Tổ hoặc Hội đồng và những công việc được uỷ quyền giải quyết.
  Điều 4. Trong chỉ đạo điều hành công việc, Ban giám hiệu, lãnh đạo Hội đồng, người đứng đầu các Ban, tổ chức và các tổ trưởng tổ công tác luôn phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ một thủ trưởng, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, viên chức, bảo đảm trật tự kỷ cương của cơ quan.
  Điều 5. Ban giám hiệu, Trưởng các Đoàn thể, lãnh đạo các Hội đồng, các tổ công tác khi giải quyết công việc phải căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật và phải có chương trình kế hoạch công tác. Trừ trường hợp đặc biệt, không được tuỳ tiện thay đổi chương trình, kế hoạch, lịch công tác.
  Điều 6. Ban giám hiệu, Trưởng các Đoàn thể, lãnh đạo các Hội đồng, các tổ công tác trong cơ quan phải đảm bảo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý Nhà nước, thực hiện chủ trương cải cách hành chính.
Chương II
LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
Điều 7. Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung mọi công việc của trường, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác của các Phó Hiệu trưởng, điều phối hoạt động của các phó Hiệu trưởng và các tổ, ban, hội đồng do phó hiệu trưởng phụ trách.
2. Hiệu trưởng thông báo kịp thời cho các phó hiệu trưởng và các tổ trưởng về chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của Ngành.
3. Hiệu trưởng đưa ra thảo luận trong Ban giám hiệu trước khi quyết định theo thẩm quyền các vấn đề sau:
a) Chiến lược phát triển giáo dục hàng năm và từng giai đoạn của trường, kế hoạch chương trình công tác hàng tháng.
b) Báo cáo, tờ trình về đánh giá thực hiện nhiệm vụ hoặc kế hoạch hoạt động năm học của trường gửi Sở.
c) Khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.
4. Ngoài cương vị phụ trách chung, Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số lĩnh vực công tác sau đây:
a) Công việc mà cấp trên yêu cầu Hiệu trưởng trực tiếp giải quyết và công việc thuộc lĩnh vực công tác của trường mà Hiệu trưởng không phân công cho các Phó Hiệu trưởng phụ trách (quy định cụ thể trong Quyết định phân công công tác ban giám hiệu hàng năm).
b) Những vấn đề liên quan đến các tổ công tác không thuộc phạm vi trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng phụ trách hoặc khi giải quyết công việc giữa các Phó Hiệu trưởng còn có ý kiến khác nhau.
c) Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Phó Hiệu trưởng.
          d) Các công việc khác khi Hiệu trưởng thấy cần thiết phải giải quyết.
Điều 8. Phó Hiệu trưởng
1. Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng, đồng thời trực tiếp chỉ đạo một số tổ chuyên môn, đoàn thể, hội và giải quyết các công việc đột xuất do Hiệu trưởng giao.
          Phó Hiệu trưởng cần chủ động tham mưu với Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác được phân công, trình duyệt Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện.
2. Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công, Phó Hiệu trưởng sử dụng quyền hạn của mình và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả và chất lượng công việc được giao.
3. Đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ công tác thực hiện, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong trường hợp giải quyết các vấn đề đột xuất nhưng vượt quá thẩm quyền thì phó hiệu trưởng phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trước khi quyết định.
4. Ngoài công việc được phân công, với trách nhiệm của mình các Phó Hiệu trưởng còn có thể được giao các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Giúp Hiệu trưởng giải quyết các công việc hàng ngày trong nhà trường.
- Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết công việc của Hiệu trưởng khi hiệu trưởng vắng mặt.
- Thay Hiệu trưởng bảo đảm mối quan hệ phối hợp hoạt động với Công đoàn, Đoàn thanh niên trong nhà trường.
Điều 9. Quan hệ giữa các PHiệu trưởng
1. Quan hệ giữa các Phó Hiệu trưởng là quan hệ phối hợp. Các Phó Hiệu trưởng có thể trao đổi ý kiến để giải quyết những công việc được phân công.
2. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, tổ công tác do Phó Hiệu trưởng phụ trách thì Phó Hiệu trưởng đó có trách nhiệm chủ động phối hợp để giải quyết. Trong trường hợp giữa các Phó Hiệu trưởng còn có ý kiến khác nhau thì Phó Hiệu trưởng chủ trì công việc báo cáo để Hiệu trưởng quyết định.
3. Các Phó Hiệu trưởng không được giải quyết các công việc không thuộc lĩnh vực của mình khi chưa có ý kiến của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách.
Điều 10. Lề lối làm việc của Ban giám hiệu
1. Lề lối làm việc của Ban giám hiệu dựa trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, thực hiện nghiêm túc chế độ thỉnh thị báo cáo và chịu trách nhiệm về những phần việc được giải quyết.
2. Các đồng chí Phó Hiệu trưởng được phân công đi họp, đi công tác hoặc thường trực cơ quan phải có trách nhiệm báo cáo toàn bộ nội dung cuộc họp hoặc những việc đã giải quyết để Hiệu trưởng biết, theo dõi và có biện pháp xử lý.
3. Đảm bảo chế độ một thủ trưởng trong Ban giám hiệu và trong cơ quan. Các quyết định và ý kiến đại diện cho nhà trường đều do Ban giám hiệu quyết định. Trong trường hợp đặc biệt do tính chất và yêu cầu nhiệm vụ trong khi vắng các Phó Hiệu trưởng thì Hiệu trưởng có thể quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định đó.
Chương III
LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
CỦA CÁC TỔ TRONG NHÀ TRƯỜNG
Điều 11. Chế độ làm việc của các tổ
1. Trên cơ sở đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ban giám hiệu, căn cứ vào chương trình, kế hoạch, lịch công tác đã được Hiệu trưởng phê duyệt các tổ trưởng và tổ phó chủ động tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách.
2. Trong trường hợp giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách của Phó Hiệu trưởng khác thì tổ trưởng phải xin ý kiến Phó Hiệu trưởng đó.
3. Tổ phó giúp Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Hiệu trưởng  giao cho Tổ trưởng, trực tiếp phụ trách một số công việc của tổ theo sự phân công và uỷ nhiệm của Tổ trưởng. Tổ phó chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và Tổ trưởng về công việc được tổ trưởng giao.
4. Mỗi tổ viên trong tổ được Tổ trưởng giao cho một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể, đồng thời thực hiện trong phạm vi quyền hạn được xác định và có trách nhiệm cộng tác với đồng nghiệp để bảo đảm hiệu quả công việc.
5. Thực hiện kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công theo đúng pháp lệnh công chức, viên chức, quy định của cơ quan.
6. Cá nhân thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của vị trí việc làm được ký kết hoặc mình đang được giao phụ trách. Chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức; tích cực tham mưu với cấp trên công việc mình phụ trách; có kế hoạch, lộ trình nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc được giao.
Điều 12. Quan hệ công tác giữa các tổ công tác
          Quan hệ công tác giữa các tổ công tác là quan hệ phối hợp cùng cấp. Khi tổ trưởng chủ trì giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền có vấn đề liên quan đến tổ khác thì phải bàn bạc để đi đến thống nhất việc chỉ đạo.
Chương IV
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU,
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ
Điều 13. Lịch làm việc của Ban giám hiệu
Lịch làm việc của Ban giám hiệu do Hiệu trưởng sắp xếp và thông báo đến các Phó Hiệu trưởng và tổ công tác bằng văn bản hoặc qua bảng tin tại cơ quan.
 Thư ký hội đồng có trách nhiệm giúp Ban giám hiệu giữ đúng lịch làm việc. Nếu Hiệu trưởng thay đổi lịch làm việc thì thư ký hội đồng có trách nhiệm thông báo kịp thời tới các Phó Hiệu trưởng và các tổ công tác.
Điều 14. Chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân và tổ chức
Mọi cá nhân, tổ chức trong các tổ công tác đều phải căn cứ vào biên chế năm học, Chỉ thị nhiệm vụ năm học của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, ban ngành, đoàn thể; kế hoạch công tác của nhà trường để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của bộ phận, cá nhân theo từng tuần, từng tháng và từng học kỳ.
Chương trình, kế hoạch công tác của Phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng phê duyệt vào thứ hai hàng tuần. Chương trình, kế hoạch công tác của Tổ trưởng do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách phê duyệt. Chương trình kế hoạch công tác của giáo viên, nhân viên do tổ trưởng phê duyệt. Chương trình kế hoạch công tác của tổ chức, đoàn thể, hội … do Hiệu trưởng phê duyệt hoặc chỉ đạo ban hành.
Chương V
XỬ LÝ CÔNG VĂN TÀI LIỆU VÀ THỦ TỤC TRÌNH
GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU
Điều 15. Xử lý công văn tài liệu đến
1. Công văn tài liệu đến hàng ngày phải được văn thư vào sổ để trình Hiệu trưởng phê duyệt sau đó vào sổ theo dõi và chuyển cho các Phó Hiệu trưởng phụ trách để các Phó Hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ xuống các tổ.
2. Việc sao lục văn bản để lưu trữ chỉ thực hiện khi có yêu cầu của Hiệu trưởng. Bản gốc của công văn tài liệu quan trọng được lưu trữ tại văn phòng.
3. Hiệu trưởng khi phân công cho các Phó Hiệu trưởng giải quyết công văn, tài liệu cần ghi ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện, kể cả yêu cầu về tiến độ và thời hạn.
Điều 16. Thẩm quyền ký văn bản của trường
1. Hiệu trưởng ký báo cáo, tờ trình gửi Sở GD&ĐT, Huyện uỷ, UBND huyện; các quyết định, các văn bản về chủ trương, chính sách liên quan đến các ban, ngành, tổ chức xã hội, đến hoạt động của nhà trường và các văn bản khác mà Hiệu trưởng thấy cần thiết.
2. Các Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền ký thay Hiệu trưởng các văn bản về chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong trường hợp được Hiệu trưởng uỷ quyền ký các văn bản nói ở mục 1 nêu trên thì phải được Hiệu trưởng cho ý kiến trước khi ký.
3. Các phó hiệu trưởng ký các văn bản được quy định theo phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu hàng năm.
Điều 17. Thủ tục trình giải quyết văn bản
1. Hiệu trưởng xem xét giải quyết công việc hàng ngày trên cơ sở văn bản do các Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ công tác trình duyệt. Văn bản trình duyệt phải đảm bảo tính pháp lý và quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo tính chính xác của nội dung, hình thức, thể thức văn bản và phải được đánh máy.
2. Sau khi văn bản được trình lãnh đạo ký ban hành, công văn gửi đi được văn thư vào sổ, đóng dấu và lưu trữ theo quy định hiện hành.
Chương VI
CHẾ ĐỘ HỌP, TRỰC BAN, ĐI CÔNG TÁC VÀ CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC
  Điều 18. Họp Ban giám hiệu
  Ban giám hiệu họp định kỳ 1 tháng 1 lần. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu có thể họp đột xuất.
  Điều 19. Họp giao ban, họp cơ quan và sinh hoạt chuyên môn
  1. Họp cơ quan được tổ chức một tháng một lần vào chiều ngày thứ 2 tuần đầu của tháng (thời gian từ 14h00’) để đánh giá công tác tháng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của tháng tới và giải đáp những vấn đề giáo viên, nhân viên đề xuất, hoặc rút kinh nghiệm những nội dung đã thực hiện.
  2. Họp giao ban 2 tuần 1 lần vào 14h00’ chiều ngày thứ 2. Thành phần giao ban gồm Ban giám hiệu, các đồng chí Tổ trưởng, đại diện BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, thư ký HĐGD và GVCN, Trưởng các Ban quản lý nội trú, Lao động, chuyên môn ...
  3. Họp tổ ít nhất 2 tuần một lần vào các tuần chẵn (tính theo 35 tuần thực học trong năm học). Trong đó có ít nhất một tuần sinh hoạt theo chuyên đề. Tổ trưởng đăng ký với BGH về lịch họp (trước thứ bảy trong kế hoạch hàng tuần) và nội dung của chuyên đề. Cuộc họp tổ do các tổ trưởng trực tiếp tổ chức điều hành.
  4. Tổ trưởng có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo của tổ mình khi họp, kịp thời triển khai nghị quyết giao ban đến các tổ viên và thực hiện nghiêm túc.
  5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu thấy bất cập thì Tổ trưởng phải đề xuất ý kiến điều chỉnh kịp thời; khi được Ban giám hiệu đồng ý mới điều chỉnh kế hoạch.
  6. Việc họp tổ, sinh hoạt nhóm chuyên môn do Tổ trưởng thống nhất, quyết định và báo cáo thời gian cho Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
Điều 20. Trực ban
          Các Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng và trưởng các đoàn thể thực hiện trực ban theo tuần. Ca trực từ sáng thứ hai đến tối chủ nhật cùng tuần.
          Những người được phân công trực ban phải có mặt tại trường, nắm bắt tình hình, nếu có tình huống bất thường hoặc ngoài khả năng giải quyết thì phải báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến xử lý.
Điều 21. Công tác thông tin, thống kê lưu trữ, bảo mật
Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường không được tự tiện cung cấp các thông tin liên quan đến nhà trường cho các cá nhân đơn vị ngoài cơ quan. Việc tiếp xúc với cơ quan báo chí, truyền hình phải được Hiệu trưởng đồng ý và duyệt nội dung.
Các con số thống kê của nhà trường được lưu trữ tại văn phòng. Đó là số liệu pháp lý duy nhất để báo cáo và sử dụng. Chỉ khi nào có ý kiến của Ban giám hiệu các con số thống kê mới được cung cấp cho các đơn vị và cá nhân ngoài cơ quan.
Điều 22. Công tác tài chính
1. Các khoản chi cho hoạt động sự nghiệp phải thực hiện theo kế hoạch và được cơ quan tài chính cấp trên phê duyệt. Trường hợp đột xuất phát sinh ngoài kế hoạch phải được bàn bạc thống nhất với kế toán. Kế toán báo cáo với Hiệu trưởng về khả năng cân đối ngân sách và giải pháp thực hiện, khi Hiệu trưởng đồng ý mới được thực hiện.
2. Việc quản lý nguồn kinh phí ngoài ngân sách được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc tài chính hiện hành.
Điều 23. Thực hiện chế độ chính sách và quản lý cán bộ
1. Kế toán có trách nhiệm thông báo kịp thời chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong cơ quan biết thực hiện.
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ không quá 1,0 ngày thì các tổ chủ động sắp xếp công việc trong tổ và báo cáo xin ý kiến của Hiệu trưởng và báo cáo đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách; trường hợp nghỉ từ 1,0 ngày trở lên làm giấy xin nghỉ phép trình tổ chuyên môn cho ý kiến và xin ý kiến phê duyệt của hiệu trưởng. Nhất thiết phải được sự đồng ý phê duyệt của Hiệu trưởng đăng trên hồ sơ công việc mới được nghỉ. Các đồng chí trong thành phần phiên họp, hội nghị hoặc giao ban khi xin nghỉ phải trực tiếp báo cáo với đồng chí Hiệu trưởng hoặc người chủ trì. 
3. Nghỉ phép hàng năm do các cá nhân chủ động đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết.
Điều 24. Công tác đảng, đoàn thể
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt và hoạt động khác do đảng, đoàn thể tổ chức. Tham gia đóng đảng phí, đoàn phí đầy đủ.
2. Việc tổ chức họp và các hoạt động khác của đảng, đoàn thể trong giờ hành chính, người phụ trách đảng, đoàn thể phải báo cáo xin ý kiến của thủ trưởng cơ quan cho ý kiến và bố trí sắp xếp thời gian phù hợp, không chồng chéo với các hoạt động khác.
Chương VII
QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM HIỆU VỚI CHI BỘ ĐẢNG,
CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG
Điều 25. Quan hệ giữa Ban giám hiệu đối với Chi bộ Đảng và đoàn thể
          1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
2. Định kỳ mỗi quý một lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất Ban giám hiệu và Chi bộ họp liên tịch để thông báo về chủ trương, tình hình thực hiện công tác chuyên môn và công tác Đảng trong cơ quan. Thống nhất biện pháp chỉ đạo về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ, lãnh đạo các đoàn thể, củng cố và nâng cao khối đoàn kết, nhất trí nội bộ, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan.
          3. Khi bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, Ban giám hiệu làm việc với Chi bộ để xin ý kiến.
          4. Ban giám hiệu phối hợp chặt chẽ với Ban chi ủy trong công tác xây dựng nhà trường trong việc kiểm tra khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức là đảng viên thuộc Chi bộ và thông báo công khai về kết quả xử lý.
          5. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật và giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
          6. Ban giám hiệu tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian cho tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên hoạt động. Công đoàn, Đoàn thanh niên khi tổ chức hoạt động cần báo trước và được sự nhất trí của Ban giám hiệu.
Chương VIII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 26. Toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm để làm căn cứ đánh giá xếp loại viên chức; bình xét thi đua, khen thưởng hoặc bị xử lý kỷ luật theo quy định.
Điều 27. Hiệu lực thi hành
  Quy chế này đã được xin ý kiến và thống nhất trong toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên nhà trường, các quy định trước đây đều bãi bỏ và có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa phù hợp sẽ được xem xét bổ sung hoặc sửa đổi kịp thời cho phù hợp./.
                                                              
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:139 | lượt tải:36

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:180 | lượt tải:32

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:124 | lượt tải:51

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:478 | lượt tải:72
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,231
  • Tháng hiện tại40,975
  • Tổng lượt truy cập2,303,728
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây