KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2024

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2024

 10:26 03/03/2024

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;
          Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 02/2024;
           Ban giám hiệu thống nhất báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 02/2024 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 03/2024 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Kế hoạch tuần 19 của nhà trường năm học 2023-2024

Kế hoạch tuần 19 của nhà trường năm học 2023-2024

 17:36 07/01/2024

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 19, từ ngày 08/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN 18 - CHÀO NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024

KẾ HOẠCH TUẦN 18 CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

 19:42 30/12/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 18, từ ngày 01/01/2024 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN 15 (2023-2024)

KẾ HOẠCH TUẦN 15 CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

 16:31 10/12/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 15, từ ngày 11/12/2023 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 12 - NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 12 - NĂM HỌC 2023-2024

 17:24 19/11/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 12, từ ngày 20/11/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 11

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 11

 06:43 13/11/2023

    Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 11, từ ngày 13/11/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 10 - NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 10 - NĂM HỌC 2023-2024

 14:58 05/11/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 10, từ ngày 06/11/2023 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN 9 (2023-2024)

Kế hoạch nhà trường Tuần 9 - Năm học 2023-2024

 08:50 30/10/2023

   Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và BCH Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 9, từ ngày 30/10/2023 của Nhà trường cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 8 CỦA CHI BỘ, NHÀ TRƯỜNG 2023-2024

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 8 CỦA CHI BỘ, NHÀ TRƯỜNG 2023-2024

 09:54 22/10/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 8, từ ngày 23/10/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

VÌ MỘT NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC

KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 7, NĂM HỌC 2023-2024

 08:01 16/10/2023

   Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2023– 2024; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 10 năm học 2023 – 2024;
Chi bộ, Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 7, từ ngày 16/10/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SIN THÀNG

Thông báo lịch tiếp công dân

 07:46 11/10/2023

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật tố cáo ngày 16/12/2018;  Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân; Thông tư  số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 6,10 - NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2023 - 2024

 14:15 06/05/2023

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2023, tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Công văn số 825/UBND-KGVX ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển sinh các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và
THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024;
Căn cứ vào văn bản số 655/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc tuyển sinh cấp trung học năm học 2023 – 2024;
Căn cứ vào văn bản số: 92/KH-UBND, ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 – 2024;
Xét tình hình thực tế của đơn vị, nhằm triển khai tốt nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2023-2024 và bám sát tình hình thực tế của địa phương, trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

KE HOACH TUAN 27

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 27 NĂM HỌC 2022-2023

 16:03 09/03/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 03/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 27, từ ngày 06/3/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

ẢNH HUỔI SÓ - TỦA CHÙA

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 25 NĂM HỌC 2022-2023

 15:33 19/02/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 20/02/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 20 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 20 NĂM HỌC 2022-2023

 11:11 16/01/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 20, từ ngày 16/01/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 19 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 19 NĂM HỌC 2022-2023

 14:50 08/01/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 19, từ ngày 09/01/2023của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Kế hoạch nhà trường tháng 01/2023

Kế hoạch nhà trường tháng 01/2023

 10:51 03/01/2023

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 ;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/2022 ;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 12/2022 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 01/2023 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:88 | lượt tải:28

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:116 | lượt tải:21

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:81 | lượt tải:34

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:373 | lượt tải:61
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay389
  • Tháng hiện tại5,287
  • Tổng lượt truy cập2,175,547
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây