THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 6,10 - NĂM HỌC 2023-2024

Thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2023 - 2024

 03:15 06/05/2023

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2023, tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Công văn số 825/UBND-KGVX ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển sinh các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và
THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024;
Căn cứ vào văn bản số 655/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc tuyển sinh cấp trung học năm học 2023 – 2024;
Căn cứ vào văn bản số: 92/KH-UBND, ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2023 – 2024;
Xét tình hình thực tế của đơn vị, nhằm triển khai tốt nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2023-2024 và bám sát tình hình thực tế của địa phương, trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

KE HOACH TUAN 27

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 27 NĂM HỌC 2022-2023

 04:03 09/03/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 03/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 27, từ ngày 06/3/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

ẢNH HUỔI SÓ - TỦA CHÙA

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 25 NĂM HỌC 2022-2023

 03:33 19/02/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 20/02/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 20 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 20 NĂM HỌC 2022-2023

 23:11 15/01/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 20, từ ngày 16/01/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 19 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 19 NĂM HỌC 2022-2023

 02:50 08/01/2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 01 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 19, từ ngày 09/01/2023của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Kế hoạch nhà trường tháng 01/2023

Kế hoạch nhà trường tháng 01/2023

 22:51 02/01/2023

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 ;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 12/2022 ;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 12/2022 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 01/2023 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 16 NĂM HỌC 2022-2023

 21:06 18/12/2022

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 16, từ ngày 19/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 14 NĂM HỌC 2022-2023

 19:57 03/12/2022

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 12 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 14, từ ngày 05/12/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Kế hoạch nhà trường tháng 12/2022

 19:50 01/12/2022

Căn cứ kế hoạch số: 356/KH-THCS&THPTTST ngày 18/08/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường; Căn cứ vào báo cáo tháng 11, dự thảo kế hoạch tháng 12/2022 của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12/2022 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 11 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 11 NĂM HỌC 2022-2023

 04:57 13/11/2022

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 11 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 11, từ ngày 14/11/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Kế hoạch công tácnhà trường tháng 11/2022

 23:03 09/11/2022

Căn cứ kế hoạch số: 356/KH-THCS&THPTTST ngày 18/08/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của nhà trường; Căn cứ vào báo cáo tháng 10, dự thảo kế hoạch tháng 11/2022 của phó hiệu trưởng và các Ban, bộ phận, Đoàn thể, Tổ CM;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng báo cáo công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11/2022 cụ thể như sau:

Quy chế điều động, thuyên chuyển, biệt phái

Quy chế điều động, thuyên chuyển, biệt phái

 21:48 22/09/2022

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-SGDĐT ngày 03/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bố trí, phân công công tác; điều động, biệt phái và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên;

Quy chế hoạt động của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng

Quy chế hoạt động của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng

 21:44 22/09/2022

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thảo luận, đóng góp ý kiến của các tổ chức chính trị, các tổ chuyên môn, Văn phòng về Dự thảo Quy chế hoạt động của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng;
Căn cứ nội dung đã được thống nhất giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường;

Quy chế làm việc của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng

Quy chế làm việc của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng

 21:36 22/09/2022

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thảo luận, đóng góp ý kiến của các tổ chức chính trị, các tổ chuyên môn, Văn phòng về Dự thảo Quy chế hoạt động của Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng;
Căn cứ nội dung đã được thống nhất giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường;

Bộ Quy tắc ứng xử

Bộ Quy tắc ứng xử

 21:28 22/09/2022

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-SGDĐT ngày 29/5/2020 của Sở GDĐT tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan, đơn vị trường học và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên;

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 3 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 3 NĂM HỌC 2022-2023

 02:54 19/09/2022

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 3, từ ngày 19/9/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023

Hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023

 20:34 13/09/2022

Căn cứ vào kế hoạch tháng 9 của Ban giám hiệu nhà trường; Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị;
BGH trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng triển khai văn bản hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

Kế hoạch tập luyện và tham gia Hội thi GĐTH năm học 2022-2023

Kế hoạch tập luyện và tham gia Hội thi GĐTH năm học 2022-2023

 20:30 13/09/2022

Căn cứ hướng Quyết định số 944/QĐ-SGDĐT ngày 03/08/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc Ban hành Thể lệ Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông tỉnh Điện Biên lần thứ VI, năm 2022;
Căn cứ vào kế hoạch số 356/KH-THCS&THPTTST thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng;
Ban giám hiệu Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức tập luyện với những nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 2 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 2 NĂM HỌC 2022-2023

 20:00 11/09/2022

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm học 2022 – 2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 2, từ ngày 12/9/2022 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:73 | lượt tải:25

35/ KH-CĐTHCS&THPTTST

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CBVC&NLĐ 2022-2023

Lượt xem:256 | lượt tải:58

86/QĐ-THCS&THPTTST

Biên bản công khai Q.Toán 2021 + QĐ công khai

Lượt xem:142 | lượt tải:38

Số 13/2022

KH nhà trường tuần 19

Lượt xem:442 | lượt tải:74
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay324
  • Tháng hiện tại4,583
  • Tổng lượt truy cập1,884,795
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây