kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016

 Thực hiện Kế hoạch số 23 - KH/BTGTU, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW.
      Thực hiện kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “
       Chi bộ Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị với những nội dung cụ thể sau:
HUYỆN ỦY TỦA CHÙA
CHI BỘ TRƯỜNG THCS&THPT
TẢ SÌN THÀNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


 
Số  07 - KH/CBTHCSTHPTTST
 
Tủa Chùa, ngày 22 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

 
       Thực hiện Kế hoạch số 23 - KH/BTGTU, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW.
      Thực hiện kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “
       Chi bộ Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị với những nội dung cụ thể sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Tiếp tục triển khai và đưa vào nền nếp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 23-KH/BTGTU ngày 03/12/2018 của tỉnh ủy Điện Biên, Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy Tủa Chùa về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, để trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Chi bộ.
Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, tập thể.
Quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, cũng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
          II. Yêu cầu
          Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
          Việc tổ chức triển khai Chỉ thị phải thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe giới thiệu, phân tích trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự học là chính. Chú ý công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.
          Các tổ Đảng xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị sát thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của các tổ Đảng trong Chi bộ.
          II. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, NỘI DUNG
          1. Hình thức
Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW , ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “ của Chi bộ trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng được thực hiện theo hình thức học tập trung tại văn phòng hội trường của Nhà trường.
          2. Thành phần Hội nghị
Toàn thể Đảng viên của Chi bộ và cán bộ công nhân viên chức Nhà trường.
3. Thời gian: 1/2 ngày, từ 14h00’ đến 17h00’ chiều ngày 23/01/2019. 
          4. Địa điểm: Tại văn phòng Nhà trường.
          5. Nội dung triển khai
5.1. Từ 14h00’ đến 14h15’:  Nhận tài liệu và ổn định tổ chức.
5.2. Từ 14h15’ đến 16h00’  triển khai  nội dung sau:
- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019.
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân theo chuyên đề 2019.
5.3. Từ 16h00’ đến 16h15’
- Nghỉ giải lao
5.4. Từ 16h15’ đến 17h00’
Hội nghị thảo luận những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW , ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “
6. Lập kế hoạch cá nhân và viết bài thu hoạch
Cán bộ, giáo viên, viên chức và người lao động tham gia hội nghị do Chi bộ triệu tập đều phải lập kế hoạch và viết bài thu hoạch cá nhân nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về một số vấn đề sau:
Từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động căn cứ nội dung chuyên đề năm 2019 và chức trách nhiệm vụ được giao, đăng ký những việc làm cụ thể, cam kết thực hiện trong năm 2019, chú ý những mặt còn hạn chế của bản thân để khắc phục, đề ra giải pháp, thời gian hoàn thành công việc. Cuối năm báo cáo với Chi bộ, cơ quan, lấy kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.
Thời gian nộp bài thu hoạch trước ngày 20/02/2019 về cho đồng chí Hoàng Thị Dung - ủy viên Ban chi ủy để tổng hợp báo cáo Huyện ủy. Hình thức bài thu hoạch phải in bìa, đóng quyển để nộp về Ban tuyên giáo huyện ủy và lưu chi bộ.
          7. Báo cáo viên: Đ/c Trần Huy Hoàng –Bí thư Chi bộ
          8. Tài liệu hội nghị:
 Chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Chi bộ tham khảo bản tin nội bộ trên cuốn SHCB do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hàng tháng. Các bài viết về gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng trên báo Điện Biên Phủ, các chuyên mục, chuyên đề hằng tháng về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” phát sóng trên đài truyền hình Huyện. Tài liệu Hỏi-Đáp và sách làm theo lời Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn thực hiện chuyên đề 2019.
 (Đảng viên, Cán bộ, viên chức và người lao động tải tài liệu trên Website của nhà trường để nghiên cứu).
          III. KINH PHÍ
Chi bộ sử dụng kinh phí của chi bộ để phục vụ cho Hội nghị .
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đồng chí Bí thư Chi bộ:
Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019.
          Thông báo thời gian triển khai kế hoạch đến toàn thể Đảng viên của Chi bộ.
 Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên của Ban chi ủy.
2. Đồng chí ủy viên Ban chi ủy:
          Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW.
 Chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu phục vụ hội nghị học tập, quán triệt tại đơn vị.
Trên đây là kế hoạch của Chi bộ trường THPT Tả Sìn Thàng tổ chức Hội nghị “Triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề năm 2019”. Đề nghị toàn thể đảng viên  của Chi bộ và cán bộ, viên chức trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ có vướng mắc trao đổi trực tiếp với các đồng chí trong Ban chi ủy để được hướng dẫn giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Ban tuyên giáo Huyện ủy (để báo cáo),
- Chi bộ, CB,VC (Trên Website để thực hiện),
- Lưu Chi bộ.
 
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký tên ,đóng dấu )
 
(đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Chi bộ trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay192
  • Tháng hiện tại41,570
  • Tổng lượt truy cập2,406,068
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây