Hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào kế hoạch tháng 9 của Ban giám hiệu nhà trường; Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị;
BGH trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng triển khai văn bản hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 
Số: 407 /HD-THCS&THPTTST
V/v hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh
đầu năm học 2022 - 2023

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 --------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 12 tháng 9 năm 2022


 
Kính gửi:  Các đồng chí GVCN lớp năm học 2022-2023
 
          Căn cứ vào kế hoạch tháng 9 của Ban giám hiệu nhà trường; Căn cứ vào tình hình thực tế đơn vị;
          BGH trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng triển khai văn bản hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:
 
          I.  Mục đích, yêu cầu
          1. Mục đích
          Để thông báo đến phụ huynh học sinh những chủ trương, chính sách của Ngành GD&ĐT trong năm học 2022 - 2023.
          Triển khai đến phụ huynh học sinh các nhiệm vụ trọng tâm, những kế hoạch nhà trường dự định thực hiện trong năm học 2022 - 2023.
          Triển khai quy định số: 480/THCS&THPTTST-CV ngày 01/10/2021 về việc Quy định việc nghỉ học và thôi học từ năm học 2021-2022.
          Thông báo đến phụ huynh học sinh các khoản đóng góp theo quy định và các khoản đóng góp thỏa thuận giữa gia đình học sinh và nhà trường trong năm học 2022 - 2023.
          Bầu Ban đại diện phụ huynh các lớp và Ban đại diện phụ huynh toàn trường cho năm học 2022 - 2023.
          Thống nhất các khoản đóng góp và quy chế phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện phụ huynh học sinh.
          2. Yêu cầu
          Các em học sinh thông báo đến các bậc phụ huynh có mặt đầy đủ, đúng giờ để tiến hành buổi họp đạt hiệu quả.
          GVCN các lớp chuẩn bị kỹ nội dung phiên họp, triển khai tốt đến các bậc phụ huynh những chủ trương của ngành, quan điểm chỉ đạo, kế hoạch của nhà trường. Yêu cầu GVCN lựa chọn một người giúp mình làm thông dịch viên và ghi chép biên bản phiên họp.
          Giáo viên chủ nhiệm ban hành giấy mời họp gửi đến toàn thể phụ huynh học sinh trước ngày 15/9/2022.
          Ban giám hiệu chuẩn bị tốt nội dung phiên họp Bầu ban đại diện phụ huynh nhà trường và chỉ đạo hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.
          Tổ văn phòng và cán bộ, viên chức được giao làm tốt công tác kiểm tra dịch tễ phụ huynh HS khi đến trường.
          II. Thời gian, địa điểm và thành phần
          1. Phiên họp phụ huynh các lớp
- Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 17/9/2022
- Địa điểm: Tại phòng học các lớp. Riêng 8A1 họp tại phòng TNo Vật lí; 8A2 tại phòng TNo Hóa-Sinh; 9A1 tại phòng Tiếng Anh; 9A2 tại lớp học cạnh tổ KHXH.
- Thành phần: Phụ huynh học sinh, GVCN và thông dịch viên hỗ trợ GVCN
          2. Phiên họp Ban đại diện Hội phụ huynh toàn trường
- Thời gian: 15 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 17/9/2022
- Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng
- Thành phần: Ban đại diện phụ huynh các lớp (03 người/lớp), BGH, đ/c Phạm Thị Hương Kế toán và Thư ký HĐ nhà trường, thông dịch viên Vàng A Của.
           III. Quy trình tổ chức các phiên họp phụ huynh
          3.1. Phiên họp phụ huynh các lớp
(1) Ổn định tổ chức và kiểm diện phụ huynh.
(2) Tuyên bố lý do triệu tập phiên họp.
(3) Bầu thư ký (hoặc cử người ghi biên bản).
(4) Báo cáo tình hình, đặc điểm năm học.
          - Chủ trương của Ngành (Đổi mới căn bản toàn diện GD, chú ý đổi mới thi cử, thay sách giáo khoa và định hướng nghề nghiệp).
          - Kế hoạch trọng tâm của nhà trường, Kế hoạch công tác chủ nhiệm (Sẽ gửi trên HSCV đến GVCN).
- Triển khai quy định số: 480/THCS&THPTTST-CV ngày 01/10/2021 về việc Quy định việc nghỉ học và thôi học từ năm học 2021-2022.
          - Những thuận lợi, khó khăn và những quy định chung của trường lớp đang triển khai, cách tổ chức học tập và sinh hoạt của học sinh.
          - Đánh giá tình hình lớp CN đầu năm, kế hoạch xây dựng lớp của GVCN.
(5) Thông báo các khoản đóng góp
          - Khoản đóng góp của nhà trường (thông báo rõ các khoản đóng đầu năm và đóng trong năm học. Các khoản quy định và khoản thỏa thuận).
          - Các khoản dự kiến đóng góp của lớp (Quỹ lớp, HĐ trải nghiệm,ăn tết dân tộc ...)
(6) Bầu Ban đại diện hội phụ huynh của lớp.
          - Thành phần Ban đại diện gồm 03 người (01 Trưởng ban, 01 phó ban và 01 ủy viên kiêm thư ký)
          - Mời Ban đại diện gồm 03 người kết thúc phiên họp tại lớp sang họp Ban đại diện phụ huynh toàn trường tại văn phòng vào lúc 15 giờ 30 phút, cùng ngày. Xin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, chụp ảnh lưu niệm (ảnh để ghi nhớ kỷ yếu lớp).
(7) Xin ý kiến các bậc phụ huynh và trả lời ý kiến.
(8) Kết luận và Bế mạc phiên họp.
(9) Lấy chữ ký toàn bộ phụ huynh có mặt tại phiên họp vào biên bản và sổ chủ nhiệm.
          3.2. Phiên họp Ban đại diện phụ huynh toàn trường
(1) Ổn định tổ chức và kiểm diện phụ huynh (đ/c Trường và Của).
(2) Tuyên bố lý do triệu tập phiên họp, giới thiệu đại biểu (đ/c Hoàng).
(3) Bầu thư ký (hoặc cử người ghi biên bản (Hoàng)).
(4) Ban giám hiệu Báo cáo tình hình, đặc điểm năm học.
          - Kết quả năm học 2021-2022.
          - Chủ trương của Ngành trong năm học mới.
          - Những thuận lợi, khó khăn và cách thức tổ chức ăn, ở, học tập của học sinh
(5) Thông báo các khoản đóng góp.
          - Báo cáo quyết toán quỹ hội năm học 21-22 (đ/c Hương phụ trách)
          - Xin ý kiến về thu Quỹ hội phụ huynh các lớp.
(6) Bầu Ban đại diện phụ huynh nhà trường.
          - Thành phần Ban đại diện gồm 05 người (01 Trưởng Ban; 02 phó ban, 01 thư ký và 01 Ủy viên). Xin số điện thoại, địa chỉ liên lạc và chụp ảnh lưu niệm.
(7) Xin ý kiến các bậc phụ huynh, trả lời, thống nhất (Ban giám hiệu).
(8) Kết luận và Bế mạc phiên họp (Hoàng)
  IV. Một số nội dung triển khai thực hiện đúng chủ trương của nhà trường như sau:
          4.1. Các khoản đóng góp trong năm học 2022 - 2023
  GVCN thông báo theo bảng danh mục các khoản thu năm học 2022 - 2023 BGH nhà trường gửi kèm văn bản này, bên cạnh đó cần lưu ý triển khai rõ các khoản thu của nhà trường như sau:
- Dựa trên bảng dự kiến các khoản đóng góp năm học 2022 - 2023 của nhà trường, GVCN cụ thể hóa các khoản phải đóng của học sinh lớp mình chủ nhiệm chỉ rõ các khoản cần đóng ngay, khoản đóng trong học kỳ I và khoản đóng trong HKII.  
- GVCN dự kiến thời gian đóng góp từng khoản và cách triển khai thu nộp, những khoản được miễn giảm, đối tượng được miễn giảm … đến các bậc phụ huynh học sinh.
- Các khoản thu như quỹ đoàn, đội thông báo theo quy định. Riêng quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh lớp GVCN dự kiến và xin ý kiến phụ huynh lớp.
- Các khoản dự kiến thu của nhà trường phải được ghi cụ thể, chi tiết vào biên bản cuộc họp và xin ý kiến phụ huynh về các khoản đóng góp trên, ghi rõ ý kiến của từng phụ huynh về các khoản đóng góp vào biên bản.
          Lưu ý : Đối với học sinh khối 12 GVCN cần bàn bạc thêm với phụ huynh về việc đóng nộp tiền lao động hàng tuần cho các cháu khối 12, để giành thời gian ôn tập (01 tháng 02 buổi lao động, mức đóng 5.000đ/buổi/học sinh). Cần phải có sự nhất trí của phụ huynh và ghi rõ vào biên bản phiên họp tại lớp. Ngoài ra, còn tiền ôn thi tốt nghiệp …
          4.2. Gợi ý nội dung xin ý kiến phụ huynh
  - Kế hoạch của nhà trường, nội dung, cách thức, biện pháp quản lý của nhà trường có chặt chẽ quá không?
  - Các khoản đóng góp trong năm và việc xây dựng quỹ phụ huynh lớp.
  - Việc tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh.
  - Những đề xuất, kiến nghị với nhà trường và công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục HS; Sự phối kết hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc giáo dục học sinh; Các bậc phụ huynh có gặp khó khăn trong sửa chữa hồ sơ của học sinh tại địa phương, cần hỗ trợ và giải thích của nhà trường hay không?
  4.3.  Ban đại diện phụ huynh HS lớp năm học 2022 - 2023
          - Bầu ban đại diện cha mẹ HS của lớp số lượng 03 người: 01 Trưởng ban, 01 phó ban, 01 là uỷ viên kiêm thư ký.
          - Tiêu chuẩn:
          + Ban đại diện cha mẹ HS là những người nhiệt tình với công tác giáo dục; có trình độ nhận thức  nhất định; có thời gian để tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, của lớp.
          + Ban đại diện cha mẹ HS đảm bảo về mặt cơ cấu dân tộc, xã, vùng miền theo học sinh của lớp.
          + Hình thức bầu: ứng cử, đề cử, biểu quyết.
          - Thống nhất lịch họp ban đại diện cha mẹ HS với giáo viên chủ nhiệm  trong năm học tối thiểu 03 lần (đầu năm, cuối HKI và cuối năm học) ngoài ra nếu họp đột xuất sẽ thông báo và lấy số điện thoại, địa chỉ liên lạc, đơn vị công tác để thuận tiện liên lạc.
          4.4. Tổng kết phiên họp.
          Biên bản phiên họp được lập thành 02 bản (01 bản ghi trong sổ chủ nhiệm, 01 bản làm ra ngoài để nộp cho BGH khi kết thúc phiên họp tại lớp). Biên bản phải có đủ chữ ký, họ tên của tất cả những phụ huynh tham gia phiên họp.
          Sau khi kết thúc cuộc họp giáo viên chủ nhiệm báo cáo ngay tình hình phiên họp của lớp mình với Ban giám hiệu nhà trường và nộp 01 biên bản phiên họp cho Hiệu trưởng quản lý lưu trữ.
          V. Tổ chức thực hiện
          5.1. Đối với Ban giám hiệu
          - Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện phiên họp phụ huynh học sinh đến GVCN.
          - Chỉ đạo chuẩn bị tốt khâu tiếp đón phụ huynh các lớp, Ban đại diện phụ huynh nhà trường.
          - Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện của GVCN các lớp. Giao đ/c Trần Huy Hoàng chỉ đạo công tác phòng dịch và đón tiếp phụ huynh tại cổng trường. Giao đ/c Hoàng Thị  Dung  kiểm tra giám sát khối THCS, đ/c Nguyễn Thành Hưng kiểm tra, giám sát khối THPT. Có thể kiểm tra hồ sơ, nội dung phiên họp của GVCN trước khi tổ chức phiên họp.
          - Các đ/c trong BGH trực tiếp chủ trì phiên họp, bầu Ban đại diện phụ huynh nhà trường, thống nhất lịch họp và những nội dung phối hợp với Ban phụ huynh nhà trường. Chuẩn bị Quy chế hoạt động của Hội phụ huynh phát cho Ban phụ huynh nhà trường.
          - Đồng chí Hoàng Thị Dung chủ động điều chỉnh lịch dạy và học ngày 17/9/2022 để tổ chức phiên họp và học bù cho HS lớp 8,9 và các khối khác.
          - Đ/c Lò Văn Nhiệm chỉ đạo tổ văn phòng chuẩn bị phòng họp Hội phụ huynh trường và CSVC phòng chống dịch và nước uống.
          5.2. Giáo viên chủ nhiệm các lớp
          - Căn cứ vào Hướng dẫn tổ chức họp phụ huynh của nhà trường, GVCN xây dựng nội dung, chương trình phiên họp cụ thể để triển khai đến phụ huynh học sinh (Lưu ý: Không được phép làm qua loa, hình thức BGH sẽ kiểm tra trước khi GVCN các lớp triển khai).
          - Các nội dung triển khai phải đúng quan điểm chỉ đạo và chủ trương của nhà trường đã hướng dẫn. Bên cạnh đó, cần phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác triển khai để mang lại hiệu quả cao nhất.
          - Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tính chất của phiên họp để vận động tối đa phụ huynh học sinh ra lớp họp đầy đủ, đúng giờ (Không được phép dưới 80%).
          - Làm giấy mời và chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nước uống … và tổ chức hướng dẫn học sinh đón tiếp phụ huynh để tổ chức tốt cho phiên họp.
- Làm tốt công tác phòng chống dịch và đảm bảo thực hiện 2K trong triển khai nhiệm vụ.
- GVCN quán triệt sâu sắc đến HS chỉ mời phụ huynh đến dự họp là người biết giao tiếp bằng tiếng phổ thông, là người thân (anh, chị, bố, mẹ hoặc người bảo hộ, người đỡ đầu).
          5.3. Đối với tổ văn phòng
          - Tổ bảo vệ phải có mặt cả 02 đồng chí tại phòng trực ở cổng trường để triển khai công tác kiểm tra dịch tễ, hướng dẫn và tiếp đón phụ huynh học sinh về các lớp họp.
          - Nhân viên bảo vệ phối hợp với đ/c Giàng Thị Sua chuẩn bị bàn ghế văn phòng khoảng 50 chỗ ngồi (Tự bố chí sao cho hợp lý), chuẩn bị nước uống cho phiên họp Ban đại diện hội phụ huynh nhà trường. Makét phiên họp đ/c Hoàng chuẩn bị.
          - Yêu cầu các đ/c tổ văn phòng thực hiện nghiêm túc việc trực tại phòng làm việc để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi BGH yêu cầu.
          - Đ/c Hương chuẩn bị báo cáo quyết toán quỹ Hội phụ huynh năm học 2021 – 2022 gửi hiệu trưởng 01 bản và để báo cáo tại phiên họp Ban đại diện phụ huynh toàn trường trước ngày 15/9/2022.
          - Đồng chí Nhiệm, Hương chuẩn bị CSVC phòng dịch tại cổng trường và phối hợp với đội ngũ giáo viên để kiểm tra dịch tễ phụ huynh trước khi lên lớp họp phụ huynh.
          5.4. Thư ký Hội đồng nhà trường (Đ/c Trường)
          - Trên cơ sở nội dung phiên họp Ban đại diện phụ huynh toàn trường, thư ký HĐ chuẩn bị sẵn mẫu biên bản để ghi chép cho phiên họp.
          - Phối hợp với tổ văn phòng để in ấn, phô tô và đóng 05 quyển Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Điều lệ Ban đại diện cha, mẹ học sinh; Quy chế phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để phát cho Ban đại diện phụ huynh nhà trường năm học 2022 - 2023.
          5.5. Cán bộ, giáo viên khác
          - Nhà trường trưng tập các đồng chí sau trực tại cổng trường để HD phụ huynh và làm công tác phòng chống dịch:
          + Tổ hướng dẫn để xe:  Vàng A Của – Tổ trưởng, Các thành viên: Lò Văn Đoàn; Lò Mạnh Trường.
          + Tổ kiểm tra dịch tễ: Phạm Thị Hương – Tổ trưởng, Các thành viên: Cù Thị Ngà, Lường Thị Kiêm, Tòng Thị Điện.
(Công việc cụ thể của các thành viên 02 nhóm trên do tổ trưởng trực tiếp phân công, đảm bảo thực hiện khoa học, hiệu quả).
          Trên đây là hướng dẫn tổ chức phiên họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023 của Ban giám hiệu nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai nhiệm vụ nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ chủ trương chỉ đạo yêu cầu thông tin kịp thời với BGH để được hướng dẫn, thống nhất giải quyết ./.   
                                                                                    
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (trên website);
- Tổ Văn phòng (trên website);
- Giáo viên chủ nhiệm;
- Lưu VP, HT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)

 
 Trần Huy Hoàng
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Tủa Chùa, ngày 12 tháng 9 năm 2022
 
 
GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH
 
 
Trân trọng kính mời
 
Ông (bà): .......................................................................................
Là phụ huynh của em:...................................................................
Học lớp:.............................................
Đúng vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2022 (thứ bảy)
Đến tại Phòng ...........……………  Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa.
Để dự phiên họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023 và thông báo các khoản đóng góp, kế hoạch hoạt động của nhà trường, tình hình học tập và rèn luyện của học sinh …............. trong năm học 2022 - 2023. Rất mong quý phụ huynh sắp xếp công việc để đến dự họp đầy đủ, đúng giờ.
Xin trân trọng cảm ơn!
                                                  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay239
  • Tháng hiện tại41,617
  • Tổng lượt truy cập2,406,115
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây