Quy chế điều động, thuyên chuyển, biệt phái

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-SGDĐT ngày 03/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bố trí, phân công công tác; điều động, biệt phái và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên;
Quy chế điều động, thuyên chuyển, biệt phái
Quy chế điều động, thuyên chuyển, biệt phái
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Số: 434/QĐ-THCS&THPTTST
--------------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 22 tháng 9 năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế điều động, thuyên chuyển, biệt phái
               

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG

           Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
          Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
          Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
          Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-SGDĐT ngày 03/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bố trí, phân công công tác; điều động, biệt phái và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên;
          Xét đề nghị của Hội đồng giáo dục nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
                   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
                   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Các ông (bà): Phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ và tổ trưởng các tổ chuyên môn, cán bộ, viên chức và người lao động trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 Nơi nhận:
 - Như điều 3;
 - Sở GD&ĐT (báo cáo);
 - Lưu: VP.

 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
 

 
QUY CHẾ
Điều động, thuyên chuyển, biệt phái viên  chức và người lao động
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 434/QĐ-THCS&THPTTST, ngày 22/9/2022 của Hiệu trưởng trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng) 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
         
          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
          Quy chế này quy định điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự thủ tục điều động, thuyên chuyển, biệt phái viên chức, người lao động thuộc trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng.
          Đối tượng là viên chức, người lao động trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng.
          Điều 2. Nguyên tắc thực hiện Quy chế
          1. Chi bộ Đảng lãnh đạo toàn diện về công tác tổ chức cán bộ đối với viên chức, người lao động thuộc Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng trên nguyên tắc tập trung dân chủ.
          2. Biệt phái viên chức, người lao động phải xuất phát từ phẩm chất chính trị, năng lực công tác của viên chức, người lao động, yêu cầu công việc, biên chế được giao và điều kiện thực tế của nhà trường.
          3. Đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, dân chủ.
          4. Việc biệt phái viên chức, người lao động thuộc Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng không được trái với các quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định hiện hành của các cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền.
          Điều 3. Thẩm quyền biệt phái viên chức, người lao động
          Thẩm quyền biệt phái giáo viên quy định tại Điều 1 Quy chế này thực hiện theo  quy định của pháp luật và của tỉnh Điện Biên về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Chương II
BIỆT PHÁI VIÊN CHỨC
         
          Điều 4. Biệt phái viên chức, người lao động
            1. Việc biệt phái viên chức, người lao động phải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
          a) Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thể thực hiện điều động, bổ sung viên chức, người lao động.
          b) Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
          2. Khi cần thiết phải biệt phái viên chức, người lao động của nhà trường, Hiệu trưởng có trách nhiệm tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo để ra quyết định cử viên chức, người lao động  đi biệt phái.
          3. Thời hạn biệt phái viên chức, người lao động không quá 03 năm.
          4. Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tiếp tục quản lý, theo dõi trong thời gian viên chức, người lao động được cử đi biệt phái.
          5. Phối hợp với cơ quan, đơn vị tiếp nhận viên chức, người lao động biệt phái trong việc phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác đối với viên chức, người lao động đó.
          6. Viên chức, người lao động được cử biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 36 Luật viên chức.
          7. Cán bộ, viên chức, người lao động đang giữ chức vụ chủ chốt; cán bộ, viên chức, người lao động trong quy hoạch và phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được ưu tiên không xem xét biệt phái.
          8. Những trường hợp xem xét biệt phái:
          - Viên chức, người lao động thừa so với biên chế của đơn vị, bộ môn, nhà trường sau khi bố trí vẫn không đảm bảo công việc hoặc số tiết tiêu chuẩn theo quy định.
          - Tự nguyện xin đi biệt phái.
          - Sống đơn thân, không có gia đình, người thân tại địa phương công tác.
          - Không phải cán bộ chủ chốt của nhà trường.
          - Không phải cốt cán bộ môn của nhà trường và của cụm chuyên môn.
          - Giáo viên có xếp loại thi đua hoặc xếp loại viên chức thấp hơn ở năm học liền kề.
          - Nếu các tiêu chí trên như nhau thì xem xét ưu tiên cho giáo viên nữ và ưu tiên người công tác lâu năm.
Điều 5. Đối tượng không chọn cử thực hiện nhiệm vụ biệt phái
1. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng;
2. Chủ tịch, phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở;
3. Bí thư, phó Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên;
4. Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn;
5. Viên chức, người lao động nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ từ 36 tháng tuổi trở xuống; viên chức, người lao động có sức khỏe yếu, mắc bệnh mãn tính hoặc đang trong thời gian điều trị bệnh; gia đình đang trong thời kì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
6. Viên chức, người lao động có tuổi đời tròn 50 tuổi trở lên (đối với nữ) hoặc tròn 55 tuổi trở lên (đối với nam);
Điều 6. Đối tượng ưu tiên không chọn cử thực hiện nhiệm vụ biệt phái (theo thứ tự từ trên xuống).
1. Giáo viên đang được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi (thuộc năm học chọn cử).
2. Viên chức, người lao động đạt thành tích thi đua cao hơn ở năm học liền trước;
3. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi ở cấp cao hơn (tại thời điểm chọn cử);
4. Giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp tại khối lớp 12 hoặc giáo viên đang giảng dạy lớp 12 các bộ môn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
5. Giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp;
6. Viên chức, người lao động có số lần thực hiện biệt phái nhiều hơn;
7. Viên chức, người lao động có tuổi đời cao hơn.
Ghi chú:
- Nếu trong tổ (nhóm) chuyên môn có viên chức, người lao động tình nguyện thực hiện nhiệm vụ biệt phái (nếu Hiệu trưởng đồng ý) thì viên chức, người lao động đó sẽ thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp Hiệu trưởng không đồng ý thì tổ (nhóm) chuyên môn tiếp tục chọn cử viên chức, người lao động theo quy định trên.
          - Trong quá trình xét với đối tượng ưu tiên không chọn cử (theo thứ tự từ 2.1. đến 2.9.), nếu ở một tiêu chí nào đó mà tổ hoặc nhóm chuyên môn không còn viên chức, người lao động nào không thỏa mãn tiêu chí đó thì quay lại xét với tiêu chí liền trên.
           Điều 7. Thời gian biệt phái viên chức, người lao động
          Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo cử biệt phái viên chức, người lao động đến công tác có thời hạn ở đơn vị khác trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn biệt phái viên chức, người lao động  mỗi lần tối đa là 03 năm và không quá một lần trong năm.
          Điều 8. Chính sách đối với viên chức, người lao động được biệt phái
          Viên chức, người lao động được biệt phái đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian 03 năm thì được hưởng mọi chế độ theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP; Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người được hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các quy định khác hiện hành của Nhà nước.
Chương III
ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN VIÊN CHỨC
 
Điều 9. Nguyên tắc xem xét điều động, thuyên chuyển
Việc xem xét điều động, thuyên chuyển viên chức, người lao động trên cơ sở đảm bảo đúng, đủ các điều kiện theo quy định tại Công văn số 1292/SNV-TCBC&TCPCP ngày 29/8/2019 của Sở Nội vụ về việc cán bộ, công chức, viên chức liên hệ chuyển công tác.
Căn cứ nhu cầu, tình hình thực tế cơ cấu, số lượng người làm việc, thủ trưởng đơn vị xem xét đề xuất thuyên chuyển trên cơ sở sau khi thuyên chuyển
phải đảm bảo đủ người làm việc thay thế thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị (đặc biệt là
loại hình giáo viên Tiếng Anh do nguồn tuyển dụng bổ sung hiện đang còn thiếu).
Không giải quyết thuyên chuyển cho viên chức, người lao động đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang chịu hình thức kỷ luật, viên chức đang trong thời gian điều trị, điều dưỡng, đi học.
Điều 10. Điều kiện thuyên chuyển
1. Về thời gian công tác
Viên chức là giáo viên có nguyện vọng thuyên chuyển, điều động công tác
giữa các đơn vị khối trực thuộc Sở GDĐT phải có thời gian công tác tối thiểu 05
năm tại đơn vị. Đối với các loại hình viên chức khác sẽ xem xét thuyên chuyển, điều động tùy vào tình hình thực tế của đơn vị.
2. Thành phần hồ sơ
2.1. Đối với công chức, viên chức thuyên chuyển ngoại tỉnh, ngoài ngành hoặc đến khối các phòng Giáo dục và Đào tạo (gọi chung là ngoài tỉnh) hồ sơ gồm có:
- Công văn đồng ý cho cán bộ, giáo viên thuyên chuyển công tác của Thủ
trưởng đơn vị;
- Đơn xin chuyển công tác;
- Bản kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị);
- Giấy khám sức khỏe còn hiệu lực do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
- 02 bộ hồ sơ cán bộ theo mẫu B03-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ (bao gồm: Quyển sơ yếu
lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp viên chức; Các Quyết
định liên quan đến cá nhân; phiếu nhận xét, đánh giá viên chức các năm học; bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ...).
2.2. Đối với viên chức thuyên chuyển trong khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hồ sơ gồm có:
- Công văn đồng ý cho viên chức thuyên chuyển công tác của thủ trưởng đơn vị;
- Đơn xin chuyển công tác của cá nhân;
- Bản kiểm điểm quá trình công tác (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị);
- Các quyết định liên quan cá nhân: Tuyển dụng, hết tập sự, bổ nhiệm ngạch,
nâng lương gần nhất…
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển
Thời gian tiếp nhận: Theo hướng dẫn thuyên chuyển công tác hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường căn cứ nhu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện sẽ tổ chức một hội đồng xét thuyên chuyển công tác trong năm học, đảm bảo không cho thuyên chuyển quá 10% biên chế giáo viên hiện có của nhà trường.
Thời gian giải quyết: Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Nhà trường: Nộp trực tiếp cho Hiệu trưởng
- Sở GD&ĐT: Tại phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo, số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
4. Một số lưu ý
Thành phần Hội đồng xét thuyên chuyển công tác gồm Hiệu trưởng là chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch là các phó hiệu trưởng hoặc chủ tịch công đoàn, ủy viên là thanh tra nhân dân, các tổ trưởng và đại diện giáo viên, nhân viên.
Trong thời gian liên hệ công tác, viên chức, người lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao theo quy định. Thời gian nghỉ liên hệ công tác được tính vào thời gian nghỉ phép trong năm. Thời gian hoàn thành liên hệ công tác trước ngày 30/8 hàng năm.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Điều 11. Chế độ báo cáo
          Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu, điều kiện của viên chức, người lao động và thực tế của nhà trường, Hiệu trưởng tổ chức xét duyệt và lập danh sách viên chức, người lao động xin biệt phái vào tháng 5 và gửi kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/5.
          Trong trường hợp do yêu cầu đột xuất, cấp bách phải biệt phái của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của Sở.
          Điều 12. Khen thưởng và kỷ luật
Cá nhân thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước; những trường hợp vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
          Điều 13. Tổ chức thực hiện
          1. Quy chế  này được áp dụng từ năm học 2022-2023. Các phó hiệu trưởng, tổ trưởng các tổ chuyên môn chịu trách nhiệm quán triệt và phổ biến Quy chế này đến toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường, đồng thời tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.
          2. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi hoặc những nội dung chưa phù hợp, Hiệu trưởng xem xét quyết định sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp./.
                                                                                           
                                                                                                           
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:88 | lượt tải:28

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:116 | lượt tải:21

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:81 | lượt tải:34

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:373 | lượt tải:61
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay425
  • Tháng hiện tại5,323
  • Tổng lượt truy cập2,175,583
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây