THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG NĂM HỌC 2024-2025

Căn cứ Công văn số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh Trung học phổ thông (THPT);
Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, tỉnh Điện Biên;
Căn cứ vào văn bản số 910/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học năm học 2024 – 2025;
Căn cứ vào văn bản số 114/KH-UBND, ngày 25/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa kế hoạch tuyển sinh vào các lớp Mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, năm học 2024 – 2025;
Xét tình hình thực tế của đơn vị, nhằm triển khai tốt nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2024-2025 và bám sát tình hình thực tế của địa phương, trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
TB TUYỂN SINH 24 25
TB TUYỂN SINH 24 25
SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 129 /CV-THCS&THPTTST
V/v thông báo tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2024 - 2025
Tủa Chùa, ngày 27 tháng 4 năm 2024
 
 
 
 
Kính gửi :  
-  UBND huyện Tủa Chùa;
-  Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa;
-  UBND các xã: Tả Sìn Thàng, Lao Xả Phình, Tả Phìn, Huổi Só, Sín Chải, Trung Thu, Sính Phình;
-  Các trường THCS các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa;
-  Trường PTDTBT Tiểu học Tả Sìn Thàng.
 
Căn cứ Công văn số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh Trung học phổ thông (THPT);
Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, tỉnh Điện Biên;
Căn cứ vào văn bản số 910/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp trung học năm học 2024 – 2025;
Căn cứ vào văn bản số 114/KH-UBND, ngày 25/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa kế hoạch tuyển sinh vào các lớp Mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, năm học 2024 – 2025;
Xét tình hình thực tế của đơn vị, nhằm triển khai tốt nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2024-2025 và bám sát tình hình thực tế của địa phương, trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1.1. Vào lớp 6  (cấp THCS)
- Học sinh đã hoàn thiện chương trình cấp Tiểu học trên địa bàn xã Tả Sìn Thàng.
- Tuổi từ 11 đến 15 tuổi tính từ năm sinh 2009 đến 2013 đến năm dự tuyển 2024.
- Số lượng tuyển sinh vào lớp 6: 03 lớp: 126 học sinh (Trong đó, 118 HS tại xã Tả Sìn Thàng và 08 HS xã, huyện, tỉnh khác)
1.2. Vào lớp 10 (cấp THPT)
- Học sinh đã hoàn thiện chương trình cấp THCS tại trường THCS thuộc các xã Lao Xả Phình, Sín Chải, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và Huổi Só, Sính Phình, Trung Thu tốt nghiệp THCS năm 2024.
- Học sinh đã tốt nghiệp THCS và bổ túc THCS những năm học trước.
- Tuổi từ 15 đến 19 tính từ năm sinh 2005 đến 2009 đến năm dự tuyển 2024.
- Số lượng tuyển sinh vào lớp 10 là 03 lớp: 135 học sinh
- Có đăng ký nguyện vọng dự kiến theo 03 phương án tổ hợp sau:
Tên tổ hợp Tổ hợp môn
lựa chọn
Số lớp dự kiến Số lượng học sinh tối đa Cụm chuyên đề học tập Ghi chú
TH01 - Sinh học
- Hóa học
- GDKT-PL
- Âm nhạc
01 45 Toán
Hóa học
Sinh học
 
TH02 - Vật lí.
- Sinh học
- Tin học (TH ứng dụng).
- Âm nhạc
01 45 Toán
Vật lí
Sinh học
 
TH03 - Địa lý
- Mĩ thuật
- Công nghệ
- GD kinh tế và pháp luật
01 45 Ngữ văn
 Lịch sử
Địa lí
 
 
(Lưu ý: Tổ hợp có thể sẽ thay đổi để cho phù hợp hơn sau khi có đăng ký và kết quả tuyển sinh của nhà trường năm học 2024-2025)
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH          
2.1. Đối với tuyển sinh vào lớp 6 (cấp THCS)
- Theo phương thức: Xét tuyển
2.2. Đối với tuyển sinh vào lớp 10 (cấp THPT)
- Theo phương thức: Thi tuyển.
- Địa bàn tuyển sinh của nhà trường gồm học sinh tốt nghiệp THCS ở các xã Tả Sìn Thàng, Sín Chải, Tả Phìn, Lao Xả Phình, Huổi Só (Học sinh xã, huyện, tỉnh khác có nhu cầu mà đăng ký nguyện vọng 2 vào trường hoặc đủ các điều kiện theo quy định).
- Nguyện vọng đăng ký của học sinh dự tuyển tại trường: Học sinh được đăng ký 02 nguyện vọng (NV1 vào trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng; NV2 vào trường THPT khác trên địa bàn huyện).
-  Xét trúng tuyển theo kết quả thi tuyển và đăng ký tổ hợp của trường dự tuyển lấy từ cao xuống thấp theo kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 và phương án tuyển sinh vào lớp 10 của nhà trường đến khi đủ chỉ tiêu.
III. CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN VÀ KHUYẾN KHÍCH
3.1. Đối với lớp 10 THPT
a) Tuyển thẳng
Tuyển thẳng vào trường các đối tượng sau:
- Học sinh tốt nghiệp THCS ở trường phổ thông DTNT THPT;
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học;
- Học sinh là người dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017;
- Học sinh khuyết tật được đánh giá theo Kế hoạch giáo dục cá nhân;
- Học sinh của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, học sinh của Làng trẻ em SOS.
b) Chế độ ưu tiên
- Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; đối tượng là dân tộc Khơ Mú, Sinh Mun, Phù Lá hiện đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn;
- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”;
- Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người học là người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Tổng số điểm cộng thêm cho các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên không quá 2,0 điểm.
3.2. Đối với lớp 6
- Chế độ ưu tiên và tuyển thẳng tương đồng với quy định ở mục 3.1 nhưng áp dụng với cấp THCS.
IV.  HỒ SƠ TUYỂN SINH
4.1. Hồ sơ xét tuyển vào học lớp 6
- Học bạ Tiểu học (01 bản gốc);
- Giấy khai sinh ( bản chính hoặc bản chính phô tô có chứng thực);
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (bản gốc);
- Các giấy tờ ưu tiên khác: Giấy xác nhận là con thương binh; Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2023 …(nếu có) (nộp 02 bản sao để làm chế độ);
4.2. Hồ sơ thi tuyển vào học lớp 10
- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh hoặc căn cước công dân.
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế bằng tốt nghiệp THCS theo quy định;
- Phiếu kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh học theo mô hình trường học mới do Hiệu trưởng trường THCS xác nhận (Mẫu số 1 - Hướng dẫn số 910/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/4/2024 của Sở GD&ĐT);
- Bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục hoặc giấy xác nhận kết quả học tập có giá trị thay thế học bạ.
- Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với học sinh khuyết tật);
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
- Giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) do UBND xã, phường, thị trấn cấp;
- Đơn xin dự thi: Do các nhà trường qui định;
- Hai (02) ảnh cỡ 3cm x 4cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân; ảnh đựng trong phong bì, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh. 01 ảnh dùng làm thẻ dự thi, 01 ảnh lưu tại trường để kiểm tra khi học sinh trúng tuyển.
Ghi chú: Trường hợp học sinh chưa hoàn thiện học bạ và các giấy tờ trên,
có thể dùng Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh đang theo học (theo Mẫu M20 tại Hướng dẫn số 910/SGDĐT-GDTrH, ngày 08/4/2024 của Sở GD&ĐT). Khi nhập học (nếu trúng tuyển), học sinh hoàn thiện đủ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp về trường trúng tuyển, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai trên Phiếu đăng ký dự thi
V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI, THI TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ
5.1. Thời gian đăng ký dự xét tuyển vào lớp 6
- Thu hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/6 đến ngày 20/6/2024.
- Xét tuyển: Ngày 22/6/2024.
- Duyệt tuyển sinh tại Sở GDĐT, thông báo trúng tuyển: Trước ngày 25/6/2024
5.2. Thời gian đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10
5.2.1. Thời hạn đăng ký: Tính đến 17 giờ 00 phút ngày 25/5/2024 hết hạn đăng ký dự thi (Phiếu đăng ký dự thi theo Mẫu M20)
5.2.2 Môn thi, đề thi, hệ số điểm bài thi, thời gian làm bài
a. Môn thi: Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh.
b. Nội dung thi:
- Chương trình, cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Nội
dung đề thi đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình toàn cấp
THCS, chủ yếu chương trình lớp 9.
- Đối với các môn Tiếng Anh thực hiện theo Công văn số 192/SGDĐT-GDTrH ngày 22/01/2024 của Sở GD&ĐT. Các môn còn lại thực hiện theo Công văn số 730/SGDĐT-GDTrH ngày 05/9/2018 về triển khai chương trình, cấu trúc đề thi HSG lớp 9 THCS, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
c. Hình thức thi: Các môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp giữa tự luận với trắc nghiệm.
d. Yêu cầu về đề thi: Đề thi đảm bảo chính xác, rõ ràng, phân hoá được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi; Mỗi môn có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức độ tương đương về yêu cầu nội dung, thời gian làm bài. Mỗi đề thi có hướng dẫn chấm và biểu điểm kèm theo.
e. Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi tính hệ số 1.
f. Thời gian làm bài:
- Môn Toán và Ngữ văn: 90 phút/môn.
- Môn tiếng Anh: 60 phút.
5.2.3. Ngày thi, lịch thi
a) Ngày thi: Ngày 04/6/2024
b) Lịch thi: 14h00 ngày 03/6/2024 thí sinh đăng ký dự thi làm thủ tục dự thi tại các phòng thi và 06 giờ 45 phút, ngày 04/6/2024 thi theo lịch thi cụ thể như sau:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian giao đề Tính giờ làm bài
04/6/2024 Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 phút 7 giờ 30
Tiếng Anh 60 phút 9 giờ 25 phút 9 giờ 30
Chiều Toán 90 phút 13 giờ 55 phút 14 giờ 00
 
5.3. Địa điểm thu và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh
- Tại phòng thủ quỹ (Tầng 1 – Nhà A) trư­ờng THCS và THPT Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
- Điện thoại trực tuyển sinh: 02156.518.518 hoặc di động: 0344.576.142
VI. XÉT TRÚNG TUYỂN
6.1. Đối với xét tuyển trúng tuyển vào lớp 6 cấp THCS
- Theo hướng dẫn của tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025 của Phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa và các quy định khác hiện hành.
6.2. Đối với xét trúng tuyển thi vào lớp 10 cấp THPT
a. Quy định về điểm xét trúng tuyển:  Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi: Ngữ Văn + Toán + Tiếng Anh + điểm ưu tiên. Không có bài thi nào bị điểm không (0).
b. Quy định về trúng tuyển:  Căn cứ điểm thi, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn theo thứ tự sau: thí sinh có học lực (đối với chương trình hiện hành) hoặc đánh giá về học tập (mô hình trường học mới) năm lớp 9 xếp loại cao hơn; thí sinh có điểm trung bình cả năm của lớp 9 cao hơn; thí sinh có điểm trung bình cả năm môn Ngữ văn lớp 9 cao hơn; thí sinh có điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 9 cao hơn.
c. Quy trình xét trúng tuyển: Hội đồng tuyển sinh các trường nhận kết quả thi tại Sở GDĐT; lập danh sách học sinh trúng tuyển theo Quy chế thi tuyển sinh (cộng điểm ưu tiên nếu có) và trình Sở GDĐT phê duyệt. Thành phần duyệt tuyển sinh: Hiệu trưởng và cán bộ tuyển sinh của các đơn vị.
d. Thời gian duyệt và thông báo kết quả trúng tuyển:
-  Đợt 1 thông báo kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1: Trước ngày 18/6/2024.
-  Đợt 2 thông báo kết quả trúng tuyển nguyện vọng 2: Trước ngày 25/8/2024.
e. Tuyển sinh bổ sung:
- Đối tượng: Những học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển; học sinh chưa tham gia thi tuyển nhưng có nguyện vọng vào học tại trường đảm bảo Quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT.
- Hình thức: Xét tuyển. Thực hiện theo Quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT.
- Sau khi kết thúc tuyển sinh các nguyện vọng nhà trường căn cứ số học sinh trúng tuyển/số chỉ tiêu được giao để xây dựng phương án tuyển bổ sung trình Sở GDĐT xem xét phê duyệt.
- Nhà trường thông báo công khai kế hoạch, điều kiện tuyển sinh bổ sung đến học sinh và nhân dân trên địa chỉ website: thpttasinthang.dienbien.edu.vn và gửi văn bản đến UBND các xã, niêm yết tại bảng tin nhà trường. Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thu nhận đăng kí xét tuyển bổ sung của học sinh, kiểm tra tính hợp lệ, chính xác; tổ chức xét tuyển bổ sung trình Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả trúng tuyển; thông báo kết quả đến học sinh.
- Thời gian xét bổ sung: trước ngày 20/8/2024.
VII. THỜI GIAN NHẬP TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÚNG TUYỂN
7.1. Học sinh trúng tuyển vào lớp 6: Có mặt tại trường vào ngày 30/8/2024 để đăng ký ở nội trú và ổn định sinh hoạt, ăn ở đầu năm học.
7.2. Học sinh trúng tuyển vào lớp 10:
- Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào lớp 10 có mặt tại trường từ ngày 19/6 đến 25/6/2024 để ký cam kết sẽ nhập học, đăng ký ở nội trú và xác định trúng tuyển.
- Sau ngày 01/7/2024 học sinh không đến xác nhận trúng tuyển nhà trường loại khỏi danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 để lấy chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2.
- Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 có mặt tại trường từ ngày 25 - 30/8/2024
* Lưu ý:
- Nhà trường sẽ nấu ăn cho học sinh có chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP kể từ ngày 01/9/2024.
- Học sinh đến nhập học mang theo 01 bộ trang phục của dân tộc mình và tư trang cá nhân (Quần, áo, chăn, chiếu, màn, bút, vở, SGK...).
VIII. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH KHI HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG
8.1. Chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
- Học sinh theo học tại trường nếu đủ các điều kiện sau:
+ Học sinh THCS nhà cách trường từ 07 km trở lên
+ Học sinh THPT nhà cách trường từ 10 km trở lên           
sẽ được hưởng chế độ như học sinh Bán trú với mức 40% mức lương cơ bản (tương đương là 720.000 đồng/tháng); 15 kg gạo/tháng; Nếu học sinh được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP mà nhà trường không còn phòng để sắp xếp ở trong nội trú sẽ được hưởng 10% mức lương cơ bản (tương đương là 180.000 đồng).
8.2. Chế độ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP
Học sinh dân tộc thường trú tại vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/tháng, được giảm 70% học phí. Nếu thuộc hộ nghèo được miễn học phí; nếu hộ cận nghèo được giảm 50% học phí.
8.3. Các ưu đãi khác
- Ngoài ra nhà trường có Bếp ăn tập thể phục vụ nấu ăn cho học sinh được hưởng chế độ; có 45 phòng nội trú cho tất cả các em học sinh ở miễn phí không phải nộp tiền điện, tiền nước.
Trên đây là Thông báo tuyển sinh của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng năm học 2024-2025 rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND Huyện Tủa Chùa và sự phối hợp triển khai có hiệu quả của lãnh đạo các xã, Ban giám hiệu trường Tiểu học Tả Sìn Thàng và các trường THCS trên địa bàn để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tại địa phương. Mọi thông tin xin liên lạc đến số điện thoại của nhà trường 02156.518.518 hoặc số điện thoại thầy Trần Huy Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh - Hiệu trưởng, số điện thoại: 0344.576.142 để thống nhất giải quyết ./.
 
Nơi nhận :                                                                  
- UBND huyện, Sở GD&ĐT (Báo cáo);         
- UBND các xã (để phối hợp);
- Phòng GD&ĐT huyện (để phối hợp);
- Các tr­ường THCS và TH Tả Sìn Thàng (để p/h);
- Lưu: Hồ sơ TS và VT.

 
HIỆU TRƯỞNG
 (Ký tên, đóng dấu)

(Đã ký)

 
 
 Trần Huy Hoàng
 
                                                                                                                                                      

 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay211
  • Tháng hiện tại41,589
  • Tổng lượt truy cập2,406,087
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây