KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2024

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;
          Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 02/2024;
           Ban giám hiệu thống nhất báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 02/2024 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 03/2024 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
-----------

 Số: 52 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------------
Tủa Chùa, ngày 02 tháng 03 năm 2024
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2024
Thực hiện từ ngày 01/03/2024 đến ngày 31/03/2024
 
            Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;
          Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 02/2024;
           Ban giám hiệu thống nhất báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 02/2024 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 03/2024 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 02/2024
1. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
1.1. Ưu điểm:
- Triển khai đầy đủ các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành. Lãnh đạo tổ, đoàn thể nắm bắt tư tưởng cán bộ, gv, nhân viên kịp thời để nhắc nhở và xử lý.
1.2. Hạn chế:
- Hiện tượng học sinh nghỉ học, bỏ học còn cao sau tết.
- Công tác quản lý, xử lý viên chức của Tổ CM còn chưa quyết liệt, dẫn đến một số GV,NV còn làm việc thiếu hiệu quả.
  2. CÔNG TÁC ĐẢNG
  2.1. Ưu điểm
- Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng.
- Chỉ đạo kịp thời công tác huy động học sinh ra lớp trước và sau Tết Nguyên đán đảm bảo thực hiện tốt. Hoàn thiện các hồ sơ công tác Đảng đầu năm 2024.
- Chi bộ, BGH đã tập trung chỉ đạo thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 02/2024 đúng theo kế hoạch và kịp thời bổ sung các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.
2.2. Hạn chế
- Một số đảng viên chưa chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thiếu tính chủ động, sáng tạo và nêu gương trong thực thi công vụ.
- Công tác chỉ đạo chấn chỉnh nền nếp, duy trì sĩ số học sinh các tuần sau tết được chỉ đạo mạnh, nhưng việc thực hiện của nhiều GVCN là chưa thực sự tốt, nhiều lớp tỷ lệ chuyên cần thấp học sinh bỏ học cao (khối 6, 10).
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
* Đã hoàn thành:
3.1. Công tác dạy học và tiến độ chương trình
- Đảm bảo giờ giấc ra vào lớp; Thực hiện nghiêm túc tiến trình lên lớp theo quy chế chuyên môn; Thực hiện soạn giảng đầy đủ, số tiết dạy có UDCNTT tương đối đảm bảo.
- Thực hiện tiến độ chương trình tính đến hết tuần 26 tương đối đảm bảo ( Trừ 5 GV đi thi GV dạy giỏi cấp tỉnh ); Đã hoàn thành chương trình môn GDQP, Công nghệ đối với khối 12. Thực hiện chương trình ôn tập phụ đạo, ôn thi TN THPT theo kế hoạch. Bố trí số tiết đối với môn Trải nghiệm hướng nghiệp cho khối 6,7,8,10,11 đúng quy định.
- Công tác bố trí đổi, đẩy tiết cho giáo viên tham gia thi GV dạy giỏi cấp tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
* Hạn chế:  Không
3.2. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Hoàn thành công tác hỗ trợ, dự giờ GV tham gia thi GVDG cấp tỉnh tại các trường trên địa bàn huyện Tủa Chùa và Thành phố Điện Biên Phủ; Tiếp tục dự giờ xếp loại CM HKII và cả năm theo kế hoạch.
- Tổ chức họp tháng và hoàn thành báo cáo tháng 02 đúng kế hoạch.
- Đã chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn thực hiện ngân hàng câu hỏi ôn tập, ôn thi cho HKII đúng kế hoạch.
- Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo giới thiệu SGK lớp 9,12 của các nhà xuất bản theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.
* Hạn chế: Không
3.3. Công tác chủ nhiệm
-  Tuyên dương một số GVCN có phương pháp quản lý, tổ chức lớp học tương đối nghiêm túc và hiệu quả 2 tuần sau tết như đ/c Hà; Điện; Kiêm; Lò Hoàn;Páo; Vì Hoàng; Hồ Tuyến; Giàng Ư; Đỗ Phương….
- Hoàn thành duyệt kế hoạch chủ nhiệm tháng 02 đầy đủ, đúng kế hoạch.
- Tuyên dương một số đồng chí làm tốt công tác duy trì sỹ số không có hiện tượng bỏ học sau tết: Hà; Điện;Hoàn;Páo; Vì Hoàng;Cà Thanh;Quàng Hoàng; Hà Thuỷ; Lê Tâm;Hồ Tuyến; Lứ; Đỗ Phương; Tống Ly; Giàng Ư.
- Hoàn thành một số hoạt động khác do BGH chỉ đạo như: mở tài khoản cho học sinh, kích hoạt mã định danh điện tử, lấy chữ ký, Hồ sơ xét chế độ 81…..
- Công tác đóng nộp các khoản đóng góp được một số GVCN thực hiện nghiêm túc đúng thời gian quy định: Điện;Kiêm;Tâm;Đỗ Phương…
- Công tác bàn giao chủ nhiệm tạm thời khi đi công tác được các đ/c thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
- GVCN thực hiện nghiêm túc việc tổ chức truy bài 15 phút đầu giờ ( Trừ đ/c Tuyến; Lứ còn tự ý nghỉ một số buổi ).
* Hạn chế
- Công tác huy động học sinh ra lớp sau tết của một số GVCN không đạt chỉ tiêu và có hiện tượng bỏ học giữa chừng: Ngóng; Kiêm; Sùng.
- Tỷ lệ chuyên cần thấp: 6A2,7A2,8A1,8A2,10A1.
3.4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
1) Trong tháng 02 ban kiểm tra nội bộ trường học đã tiến hành và tổ chức 04 cuộc kiểm tra định kỳ ( 1- Kiểm tra hồ sơ học bạ khối 9,12 lần 2; 2- Kiểm tra hồ sơ, bài kiểm tra HKI để lưu tại tổ; 3- Kiểm tra công tác lên LBG; 4 – Kiểm tra tiến độ chương trình hết tháng 2 ) . Kết quả: qua kiểm tra các cá nhân và tố chức được kiểm tra thực hiện tương đối tốt về thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định khác của cơ quan. Không có trường hợp nào để xẩy ra vi phạm phải xử lý.
2) Thực hiện các cuộc kiểm tra thường xuyên khác của chuyên môn như lên lịch báo giảng, đổi đẩy tiết, thực hiện giờ giấc ra vào lớp, soạn giảng…….
* Hạn chế: - Chưa kiểm tra khắc phục sau kiểm tra tổ Năng khiếu và 3 GV. Tổ CM và 03 GV ( Hoàn; Ngóng; Páo ) chưa gửi báo cáo khắc phục về Ban KTNB theo quy định ( Nhắc nhở lần 2 ).
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Duy trì tốt hoạt động tính điểm thi đua gửi Đoàn TN tổng hợp. Thực hiện nghiêm túc lịch trực hàng tuần.
- Tuyên dương các tập thể lớp sau thực hiện tốt nền nếp tự học: 7A1,9A1,9A2  Đặc biệt tuyên dương tập thể lớp 9A1 thực hiện rất tốt nền nếp tự học buổi tối. 
* Hạn chế:
 - Công tác giáo dục, xử lý học sinh vi phạm không được thực hiện thường xuyên (Lí do: thời tiết không đảm bảo và tổ chức hội thao sau tết ).
- Công tác thi đua nền nếp tự học buổi tối của một số lớp không hiệu quả: 7A2,8A2,10A1,10A2,11A1,12A2.
3.6. Hoạt động khác của chuyên môn
- Phối hợp và thực hiện tương đối tốt các biện pháp giáo dục, răn đe tình trạng học sinh không phép hàng tuần.
- Khắc phục lỗi vào điểm sai trong sổ điểm cái và phần mềm.
- Hoàn thành kế hoạch phổ cập năm 2024 và triển khai công tác pháp chế tháng 2 đúng quy định.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tiếp tục đôn đốc các nhóm hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá tính đến hết năm học 2022-2023 bao gồm: minh chứng của các tiêu chí, viết phiếu tự đánh giá, báo cáo tự đánh giá của nhóm (Các đ/c nhóm trưởng chỉ đạo thành viên hoàn thiện trước ngày 29/02/2024). Chỉ đạo các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng của năm học 2023-2024.
- Giao nhóm phụ trách Thư viện khắc phục và hoàn thiện Hồ sơ thư viện đạt chuẩn (hoàn thành trước ngày 29/02/2024).
- Thu, duyệt ma trận đề và đề kiểm tra giữa học kì II năm học 2023-2024 (Các đ/c Đỗ Phương, Hà Thủy, Thào Sùng thực hiện từ ngày 21/02/2024 – 24/02/2024), (Các đ/c đã thực hiện xong việc thu ma trận, đề và đang thực hiện kiểm tra).
          - Hỗ trợ 05 giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh theo đề xuất và chỉ đạo của Hiệu trưởng: đ/c Hưng đã thực hiện xong.
- Tổ chức thi giữa học kỳ II năm học 2023-2024 từ ngày 26/02/2024 – 02/3/2024 đối với những môn ngoài cơ bản.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Tiến hành nhận bàn giao CSVC và chìa khóa từ các phòng, ban, lớp học, nhà công vụ, nhà nội trú, bếp ăn tập thể theo kế hoạch 07/KH-CSVC ngày 26/01/2024 của Ban CSVC (các đ/c Khai, Chư, Sua, Thống, Thanh, Của thực hiện từ ngày 03/02/2024).
- Thực hiện lịch trực tết để quản lý CSVC (theo kế hoạch số 08/CSVC), (các đ/c Khai, Chư, Hồ Tuyến thực hiện từ ngày 03/02/2024).
- Tiến hành bàn giao lại CSVC và chìa khóa cho các phòng, ban, lớp học, nhà công vụ, nhà nội trú, bếp ăn tập thể (các đ/c Khai, Chư, Sua, Thống, Thanh, Của thực hiện từ ngày 14/02/2024).
- Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ Tết trồng cây của nhà trường ngày 15/02/2024 (2 đ/c Sua, Chư thực hiện)
- Phối hợp với ĐTN chuẩn bị CSVC để tổ chức các HĐ chào xuân 2024 và TDTT để hạn chế HS đi chơi xuân.
          - Hỗ trợ 05 giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh năm 2024 về CSVC (2 đ/c Khai – NT, Thống hỗ trợ khi giáo viên có nhu cầu).
          - Tổ chức kiểm tra lại toàn bộ bàn ghế học của học sinh để tu sửa kịp thời (bàn ghế lỏng nguy cơ gãy, mất mặt bàn, ghế, mất ốc vít, bong mối hàn ...) kiểm tra và cho tổng sửa chữa lại toàn bộ các lớp và phòng thiết bị (Hai đ/c Khai, Chư thực hiện).
          - Phối hợp với ĐTN tổ chức Tết trồng cây và giải bóng đá chào xuân Giáp Thìn 2024.
6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán
- Công tác tổ: Xây dựng và triển khai kế hoạch tháng đến các thành viên, thực hiện công tác đôn đốc, giám sát thực hiện nhiệm vụ của tổ viên. Đánh giá kết quả thực hiện công việc tháng 02. Chỉ đạo bộ phận thủ quỹ thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tiếp tục hoàn thiện chứng từ năm 2023 để chuẩn bị quyết toán.
Hạn chế: Công tác quản lý điều hành tổ chưa hiệu quả, công tác tổ chức họp đánh giá công việc tổ chưa thực hiện, kế hoạch và báo cáo tổ hàng tuần, tháng chậm, sơ sài thiếu hiệu quả.
          - Công tác kế toán:
+ Đã hoàn thành báo cáo quyết toán năm 2023
+ Đã hoàn thành hồ sơ chế độ 81 học kỳ 2;
+ Thu các khoản đóng góp học sinh từ GVCN các khối lớp;
+ Thanh toán tiền điện, nước mạng  tháng 2/2023;
+ Lên kế hoạch ăn tháng 02/2023
+ Làm phiếu xuất nhập kho tháng 02/2024;
6.2. Văn thư- Thủ quỹ
* Đã hoàn thành các công việc
- Công tác thủ quỹ: Phối hợp với kế toán để đống chứng từ kế toán năm 2023; Chi trả chế độ cho học sinh, thu các khoản đóng góp của GV và học sinh
- Công tác văn thư - lưu trữ : Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định. Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi đi. In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định. Quản lý con dấu của nhà trường đúng quy chế. Chuẩn bị các hồ sơ đang lưu trữ để các nhóm thuận tiện trong việc thu thập minh chứng.
          - Công tác khác:      Lau dọn vệ sinh, chuẩn bị nước uống trong các buổi họp, Hội nghị cơ quan trong tháng. Vệ sinh phòng kho, kiểm tra thiết bị văn phòng. In sao đề thi bù, đề thi kết thúc học kỳ 1. Kiểm tra và bàn giao CSVC các phòng ban cho tổ bảo vệ trước và sau tết. Xuất thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng, Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
6.3. Công tác Y tế, Thiết bị và Thư viện
- Công tác Y tế: Thực hiện theo dõi, kiểm tra sức khỏe học sinh khi có giáo viên báo lại, kiểm tra vệ sinh, kiểm thực 3 bước đúng quy trình để đảm bảo ATVSTP. Kiểm tra việc lưu, hủy mẫu thức ăn, niêm phong đúng quy định. Kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh các khu nội trú. Thực hiện công tác tiêm chủng cho HS đảm bảo an toàn.
- Công tác thiết bị: Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị dạy học của GVBM từ các tổ, phục vụ mượn trả TBDH tại kho thiết bị vật lí. Thực hiện các nhiệm khác được BGH, tổ giao.
- Công tác khác: Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức các hoạt động của nhà trường; Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do các đoàn thể tổ chức.
6.4. Bảo vệ
- Công tác bảo vệ: Đảm bảo an ninh trật tự trong tháng 02/2024. Thực hiện công tác trực tại phòng bảo vệ theo lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự không để tình trạng mất an toàn trường học xảy ra trong thời gian nghỉ tết. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Phối hợp cùng ĐTN xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định. Hạn chế: Đồng chí CHƯ còn chưa thực hiện tốt công việc trực bảo vệ của mình, nghỉ chưa xin phép Tổ và BGH.
- Công tác khác:
+ CSVC: Thực hiện công tác bàn giao CSVC cho giáo viên, chuẩn bị CSVC cho các hoạt động khác của nhà trường. Tu sửa CSVC đúng kế hoạch; Chủ động rà soát bàn giao CSVC cho GVCN và các ban, bộ phận.
+ Ban lao động: Hướng dẫn và nghiệm thu kết quả các lớp thực hiện lao động theo kế hoạch của BLĐ. Duy trì đầy đủ nước cho các HĐ của nhà trường.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác Chăm lo đời sống – bảo vệ người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể công đoàn viên: trời lạnh nên BCH Công đoàn thống nhất không triển khai nội dung này.
- Tổ chức các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Giáp Thìn 2024.
- Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau: không có
7.2. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công: trời lạnh nên BCH Công đoàn thống nhất không triển khai nội dung này.
- Đ/c Tâm tăng cường kiểm tra, theo dõi các phong trào thi đua “Đảm việc nhà, giỏi việc trường” trong nữ công đoàn viên.
- Chi giải thưởng cho các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Giáp Thìn 2024.
7.3. Công tác chuyên môn công đoàn
- Đ/c Thanh triển khai các hoạt động TDTT trong CBGV-NV chào mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930-3/2/2024.
- Phối hợp với BGH tổ chức khai xuân Giáp Thìn 2024 cho cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động ngày 15/02/2024.
- Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế PN 8/3 (Đ/c Lê Thị Tâm thực hiện).
- Họp BCH Công đoàn.
7.4. Công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị: đảm bảo
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại: không có
8. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
8.1. Công tác chuyên môn Đoàn TN
 • Tham gia gói bánh trưng đầy đủ ở huyện đoàn thứ 6 ngày 2/2/2024 thành phần gồm: đồng chí Quảng (trưởng đoàn), Đ/c Nguyễn Hữu Khai, Đ/c Lò Mạnh Trường, Đ/c Lê Thị Tâm, Đ/c Cà Thị Hà. Các đ.c đã tích cực tham gia cuộc thi.
 • Đã trao 34 xuất quà tết trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngày 03/02/2024. Trị giá suất quà 3.400.000đ
 • Đã trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào tiết chào cờ ngày thứ 2. Nguồn từ Đ.c Thảo cựu giáo viên tiếng anh nhà trường ngày 03/02/2024.
 • Tổ chức hội thao sau tết bắt đầu từ 15h05 hàng ngày với các nội dung bóng chuyền nam khối THPT và bóng đá nữ liên kết các lớp. Kết quả: thực hiện từ ngày 15 – 23/2/2024 kết quả:
+ Nội dung bóng chuyền nam: Giải nhất: CĐGV, Nhì 11A1, Ba 12A2, Tư 12A2. Cầu thủ xuất sắc nhất: Vừ A Na.
+ Nội dung bóng đá nữ: Giải nhất: CĐGV, Khối 9, Khối 7, Tư Khối 11. Cầu thủ xuất sắc nhất:Sùng Thị Thu.
+ Nội dung bóng đá nam: Giải nhất: 7A1, Nhì 9A2, Ba 8A1, Tư 6A1. Cầu thủ xuất sắc nhất:Sùng A Hùng.
 • Tổ chức tết trồng cây vào 15h30 ngày 22/2/2024. Kết quả: Đã tổ chức trồng và rào 34 cây đào rừng và đào ta với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.
 • Đã ban hành dự thảo kế hoạch cuộc thi báo tường chào mừng ngày 26/3/2024 dự kiến sáng thứ 2 sẽ ban hành chính thức.
 • Đã lấy danh sách thanh niên để thử thách chuẩn bị kết nạp đoàn đợt 2 trong đó có: Lớp 10A1-10 thanh niên; 10A2-10 thanh niên; 10A3-10 thanh niên, 11A1- 6 thanh niên; 11A2- còn 2 thanh niên chưa ngoan nên đã lùi lên lớp 12;11A3- 10 thanh niên; 12A1, 12A2- đã vào đoàn hết; 12A3- còn 7 thanh niên.  Tổng dự kiến kết nạp đợt 2 là 53 thanh niên, riêng 03 lớp 12 sẽ kết nạp hết trong đợt 2 tới.
 • Đã xin chỉ đạo của BGH chuẩn bị các tiết mục tham gia công diễn chợ đêm 16/3/2024 kết quả có 12 tiết mục đã được hiệu trưởng thông qua tiến hành tập luyện từ ngày 4 – 15/3.
           8.2. Công tác thi đua
          * Ưu điểm
          - Đoàn trường tuyên dương các tập thể đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều tiết học tốt, như: 7A1, 9A1, 11A2, 12A1.
- Tuyên dương nhiều tập thể có số lượt nghỉ không phép ít: 7A1,9A1,11A2,12A1
          * Hạn chế
- Đi học muộn: Lớp 6A1 – 2 lượt; lớp 7A1 – 1 lượt; 8A2 – 3 Lượt; 9A1 – 4 lượt; 9A2 – 1 Lượt; 10A1 – 1 lượt; 11A1 – 2 lượt; 11A2 1 lượt; 12A2 3 lượt; 12A3 1 lượt.
- Vệ sinh lớp bẩn: Lớp 7A2 – 1 lượt; 8A1 – 1 lượt;
- Vào lớp muộn: Lớp 8A1 – 1 lượt; 9A2 – 1 lượt; 12A2 – 2 lượt; 12A3 – 2  lượt.
- Mất trật tự: Lớp 6A1 – 1 lượt; 6A2 – 1 lượt; 7A1 – 1 lượt.
- Không đeo thẻ: Lớp 6A2 – 5 lượt; 7A1 – 1 lượt; 8A1 – 6 lượt; 9A1 – 1 lượt; 11A2 – 1 lượt; 12A2 5 – lượt.
- Không đeo khăn quàng: Lớp 6A2 – 1 lượt; 8A2 – 1 lượt.
- Đi dép lê: Lớp 8A1 – 3 lượt; 11A1 – 2 lượt; 12A2 – 2 lượt.
- Học sinh nói bậy: 10A2 – 2 lượt.
- Học sinh trốn tiết: Lớp 8A2 – 8 lượt; 9A2 – 3 lượt;
- Để rác bừa bãi cuối lớp: Lớp 8A1 – 1 lượt.
- Trực nhật muộn: 6A1 1 lượt; 8A2 1 lượt; 9A1-1 lượt;11A3-3 lượt;12A2 1 lượt.
          - Đối với công tác theo dõi của Cờ đỏ đã chỉ rõ tên học sinh vi phạm vào sổ theo dõi, giúp GVCN dễ trong khâu xử lý học sinh vi phạm. Trong báo cáo theo dõi thi đua đã cụ thể được các nội dung, nguyên nhân dẫn đến các tập thể lớp có điểm thấp.
          - Thống kê chất lượng học tập các tiết học buổi sáng, chiều tháng 02/2024.
Lớp Đánh giá giờ học Ghi chú
Tốt Khá TB/Yếu
6A1 16 32 76  
6A2 8 7 114  
7A1 30 34 20  
7A2 1 20 80  
8A1 6 55 51  
8A2 4 21 76  
9A1 43 21 10  
9A2 15 28 56  
10A1 13 44 61  
10A2 11 28 80  
10A3 3 36 91  
11A1 17 25 52  
11A2 30 32 28  
11A3 23 16 55  
12A1 28 34 55  
12A2 1 34 92  
12A3 4 56 45  
Tổng 253 523 1042  
 
- Thống kê số lượt nghỉ có phép trong các buổi học sáng và chiều.
Lớp Giáo viên CN            Số lượt nghỉ có phép     Ghi chú
T22 T23 T24 T25 T26 Tổng  
6A1 Cà Thị Hà 0 0 0 2 4 4  
6A2 Giàng A Ngóng 1 0 1 3 12 12  
7A1 Tòng Thị Điện 0 0 3 8 11 11  
7A2 Lường Thị Kiêm 0 0 0 1 1 1  
8A1 Lò Thanh Hoàn 2 0 1 8 14 14  
8A2 Hạng A Páo 2 0 0 0 2 2  
9A1 Vì Văn Hoàng 1 0 0 1 4 4  
9A2 Cà Văn Thanh 0 0 0 0 2 2  
10A1 Quàng Văn Hoàng 3 0 6 2 14 14  
10A2 Hà Văn Thủy 2 0 0 2 5 5  
10A3 Thào A Sùng 2 0 0 11 18 18  
11A1 Lê Thị Tâm 1 0 3 5 10 10  
11A2 Hồ Văn Tuyến 2 0 0 0 2 2  
11A3 Sùng A Lứ 1 0 4 15 23 23  
12A1 Đỗ Thị Phương 0 0 2 7 11 11  
12A2 Tống Mỹ Ly 2 0 2 2 15 15  
12A3 Giàng A Ư 7 0 3 7 23 23  
 
          Tỉ lệ chuyên cần của các lớp trong tháng 02/2024
Lớp Giáo viên chủ nhiệm Số lượt nghỉ
không phép
    Sĩ số
Học sinh
Tỉ lệ chuyên cần(%)
22 23 24 25 26 Tổng      
6A1 Cà Thị Hà 10   33 20 8 71 50 94,1  
6A2 Giàng A Ngóng 18   26 54 24 122 52 90,2  
7A1 Tòng Thị Điện 3   7 9 4 23 47 98,0  
7A2 Lường Thị Kiêm 13   16 34 14 77 45 92,9  
8A1 Lò Thanh Hoàn 14   3 23 5 45 38 95,1  
8A2 Hạng A Páo 10   16 82 19 127 39 86,4  
9A1 Vì Văn Hoàng 2   0 2 1 5 29 99,3  
9A2 Cà Văn Thanh 13   8 21 18 60 32 92,2  
Tổng số THCS 83 0 109 245 93 530 332 93,5  
10A1 Quàng Văn Hoàng 10   40 31 13 94 46 91,5  
10A2 Hà Văn Thủy 11   32 46 12 101 47 91,0  
10A3 Thào A Sùng 9   57 34 34 134 47 88,1  
11A1 Lê Thị Tâm 7   35 23 11 76 37 91,4  
11A2 Hồ Văn Tuyến 5   3 8 7 23 27 96,5  
11A3 Sùng A Lứ 3   9 38 14 64 32 91,7  
12A1 Đỗ Thị Phương 4   4 19 9 36 30 95,0  
12A2 Tống Mỹ Ly 15   36 34 18 103 37 88,4  
12A3 Giàng A Ư 8   7 19 8 42 34 94,9  
Tổng số THPT 72 0 223 252 126 547 337 92,1  
Tổng số toàn trường 155 0 332 497 219 1077 669 92,78  
                             
- Điểm thi đua tháng 02/2024.
LỚP Tuần 22 Tuần 23 Tuần
24
Tuần
25
Tuần
26
Tháng Thứ hạng                
02
  KHỐI THCS
6A1 192 Nghỉ tết 
 
 
 
 
 
 
 
-1277 -495 -1772 -3352 Năm
6A2 -579 -1080 -1639 -2719 -6017 Tám
7A1 561 31 89 120 801 Nhì
7A2 -202 -810 -1310 -2120 -4442 Bảy
8A1 140 94 -563 -469 -798
8A2 1 -323 -1669 -1992 -3983 Sáu
9A1 550 361 513 874 2298 Nhất
9A2 138 25 47 72 282 Ba
  KHỐI THPT
10A1 -16  
 
Nghỉ tết 
 
 
 
 
 
 
 
-1248 -1093 -2341 -4698 Bảy
10A2 -41 -1073 -1106 -2179 -4399 Sáu
10A3 44 -1178 -1349 -2527 -5010 Chín
11A1 180 -1191 -706 -1897 -3614 Năm
11A2   271 150 421 842 Nhất
11A3 507 -175 -1283 -1458 -2409
12A1 414 97 -504 -407 -400 Ba
12A2 -115 -1158 -1181 -2339 -4793 Tám
12A3 66 -26 29 3 72 Nhì
                 
 
8.3. Các công tác khác
- Tuần 22 lớp 11A2 bị cắt thi đua do không đóng quỹ đoàn đợt 2.
          - Nhìn chung các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh khu vực chung theo sơ đồ đã phân công.
           - Công tác trực tuần, trong tháng 02 có 05 tập thể lớp làm công tác trực tuần lớp 9A1, 9A2, 10A2,10A3, Các lớp đã làm tốt nhiệm vụ lớp trực tuần.
- Lớp 10A1 phạt quét khu vực chung cho toàn trường lớp đã thực hiện đảm bảo.
          - Các thành viên trong BCH thực hiện tốt nề nếp phát thanh buổi sáng đúng nội dung, đúng giờ..Nội dung đã phát cập nhật tin tức mới nhất, linh hoạt trong thể loại, thực hiện đúng giờ từ 6h15 đến 6h40 hàng ngày trong tuần.
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
          9.1. Ưu điểm
          - Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú: đa số giáo viên phụ trách các khu nội trú thực hiện tốt.
- Đa số HS thực hiện nghiêm túc việc không ra khỏi nội trú và đi ngủ đúng giờ theo yêu cầu của BQLNT.
- Công tác lấy sĩ số đột xuất của giáo viên phụ trách các khu sau 22h30: đảm bảo.
9.2. Hạn chế
+ Giáo viên phụ trách khu nội trú B, C chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, để nhiều học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30.
+ Giáo viên phụ trách các khu A, B, C chưa xử lý nghiêm học sinh vi phạm nội quy nội trú, như: phòng ở bẩn, đi dép vào phòng, không khóa cửa và treo chìa khóa ở phòng bảo vệ.
+ Giáo viên phụ trách khu nội trú B (Đ/c Tuyến) không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, để nhiều phòng ở bẩn; Ban QLNT đã lập biên bản ghi nhớ.
+ Trong tháng có 50 lượt học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 (ảnh chụp của giáo viên phụ trách các khu nội trú gửi sau khi lấy sĩ số đột xuất). Ban QLNT đã yêu cầu GVCN các lớp theo dõi làm căn cứ xét hạnh kiểm tháng 02, giáo viên phụ trách các khu tiến hành phạt dọn nhà vệ sinh đối với những học sinh trên.
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
- Đã giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú, các khu nhà công vụ. Đảm bảo
- Giám sát lớp trực tuần thu gom và đốt rác tại bãi rác.
- Các lớp đã thực hiện kế hoạch lao động tuần 22 và tuần 24. Các công việc tập trung vào: dọn dẹp bãi rác, Dọn cống, rãnh quanh khu bếp; dọn dẹp xung quanh trường, nhặt rác, làm cỏ từ cổng trường đến khu C, đáp thêm bê tông vào đường cạnh phòng đoàn nối với thư viện, thu gom vỏ bình nước uống, phát bình nước uống…
- Thực hiện công việc đột xuất cấp trên giao.
 
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2024
1. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
- Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ bằng các việc làm thiết thực: Nghiêm cấm các hành vi tụ tập nói xấu người khác; cương quyết bài trừ những hành vi xấu, thói quen không tốt; không tụ tập ăn uống, rượu chè, hội nhóm game, bài bạc; xử lý nghiêm các hành vi suy thoái đạo đức, thiếu tính nêu gương của người đảng viên, giáo viên.
- Nâng cao ý thức chấp hành nội quy, nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Đặc biệt, là tác phong làm việc lề mề, kém hiệu quả, đi muộn về sớm, không đúng giờ giấc cần phải nghiêm túc kiểm điểm và chấn chỉnh.
- Các GVCN làm tốt công tác duy trì sĩ số bằng cách: Tăng cường công tác quản lí, tìm hiểu kỹ nguyên nhân sự vụ để nắm chắc tâm tư, tình cảm và hoạt động của học sinh; chống phá những thói quen xấu như chơi game, chốn học, không chuẩn bị bài; phòng chống tình trạng HS nghỉ học không phép, lập gia đình sau Tết nguyên đán.
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, với đồng nghiệp. Thực hiện tốt đạo đức nhà giáo. GVCN làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh hậu quả của tảo hôn. Lưu ý các hình thức kỷ luật, xử phạt học sinh đúng quy định và mang tính tích cực, thúc đẩy HS, không để xảy ra xử phạt sai QĐ, tiêu cực xúc phạm danh dự, nhân phẩm HS.
  2. CÔNG TÁC ĐẢNG
Họp BCU mở rộng 08h00, thứ 2, ngày 04/3/2024 và triển khai họp chi bộ 15h30 ngày 11/3/2024 (Theo nội dung thống nhất họp Ban chi ủy).
Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo công tác Đảng quý I (trước ngày 15/3/2024).
Tiếp tục tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Sở kịp thời đến cán bộ, đảng viên.
Chi bộ, BGH tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 03/2024: Công tác đảng: Chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn trong tháng 3; Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức phong cách HCM 2024; Chỉ đạo công tác bồi dưỡng công tác đảng và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo CB,GV lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học giai đoạn sau tết Nguyên đán; Tăng cường đoàn kết nội bộ; chấn chỉnh đạo đức công vụ. Công tác CM: Thi giữa kỳ II; Tăng cường duy trì sĩ số và huy động HS ra lớp; dạy đẩy chương trình vào các buổi chiều; Có giải pháp Ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 và thi thử lần 2.  Công tác Công đoàn: Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3; Game show “Học mà chơi, chơi mà học” cho cán bộ, giáo viên và học sinh; Công tác triển khai VB pháp luật; Công tác phát động, theo dõi và triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 3; Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ; Giám sát tốt các HĐ của nhà trường. Công tác Đoàn TN: Triển khai các hoạt động chào mừng tháng thanh niên; Chấn chỉnh nền nếp tác phong của Đoàn viên, TN  sau tết; Công tác duy trì nền nếp các tuần sau tết.  Ban CSVC: Chỉ đạo tốt các HĐ: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa cơ sở vật chất nhỏ. Công tác bảo quản và xử lý các vi phạm về nền nếp CSVC. Công tác tổ văn phòng: Hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra HĐND huyện; Công tác duy trì an ninh trật tự trường học sau tết; Công tác quyết toán 2023. Hoàn thành thanh toán chế độ cho GV và HS. Thanh toán lương cho cán bộ, giáo viên T3/2024.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
- Tổ chức sơ kết thi đua đợt 3 phát động thi đua đợt 4 từ 27/3 đến kết thúc HKII.
3.1. Duyệt các ND: Duyệt nội dung chuẩn bị cho Game show “Học mà chơi, chơi mà học” cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
3.2. Xây dựng các KH: Báo cáo tổng kết đánh giá các hội thi; Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu của chuyên môn để sơ kết thi đua GĐ 3 và phát động thi đua giai đoạn 4. Tham mưu ban hành kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào 10 đối với 03 môn Toán – Văn – Anh.
3.3. Tổ chức thực hiện
1) Triển khai hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện theo đúng kế hoạch của UBND huyện Tủa Chùa.
2) Phó hiệu trưởng Dung thực hiện khảo sát và cử 06 giáo viên và 10 hs/lớp cấp THCS tham gia trả lời phiếu khảo sát bằng hình thức online và phỏng vấn trực tiếp theo đường link: https://gesd.edu.vn/khaosat/24
3) Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo ôn thi TN THPT năm 2024. Tổ chức cho GV ôn thi TN phân tích đề thi minh họa năm 2024.
4) Tổ chức ôn thi TN THPT giai đoạn 3. Tăng cường các giải pháp ôn thi theo VB chỉ đạo của sở ( VB số 406/SGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2024 ).
5) Rà soát hồ sơ dự xét TN THCS gửi phòng GD&ĐT huyện Tủa Chùa.
6) Tham mưu bố trí chủ nhiệm thay và PCGD đồng chí Lường Thị Kiêm nghỉ thai sản.
7) Tổng kết hoạt động tham gia thi NCKHKT, lựa chọn sản phẩm thi sáng tạo TTNNĐ cấp huyện, tỉnh vào tháng 5/2024.
8) Phối hợp tổ chức thi giữa kỳ II; Kiểm tra tiến độ vào điểm, lấy điểm TX số 1,2.
9) Kiểm tra nội bộ trường học
- Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra thư viện, thiết bị, văn thư, lưu trữ (lần 2) sang thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác thiết bị dạy học của giáo viên trong tháng 3.
- Kiểm tra thi giữa học kỳ II.
- Thực hiện kiểm tra hồ sơ và chất lượng giảng dạy của 03 GV theo kế hoạch số 47/KH-THCS&THPTTST ngày 27/2/2024 đã ban hành.
3.4. Các nhiệm vụ khác
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phổ cập năm 2024.
- Thực hiện kế hoạch pháp chế tháng 3/2024.
- Duy trì công tác quản lý học sinh buổi tối.
- Hoàn thiện bảng phân công công tác tính tăng giờ tháng  3/2024.
- Đánh giá xếp loại tháng 03; KH tháng 04/2024.
- Khắc phục các hạn chế đã nêu trong tháng 2.
- Hoàn thiện hồ sơ và báo cáo công tác tổ chức dạy thêm trong nhà trường, báo cáo kết quả rà soát về phòng Thanh tra trước ngày 29/03/2024.
- Chỉ đạo Đoàn trường hoàn thành chương trình diễn chợ đêm tối ngày 16/03/2024.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá tính đến hết năm học 2022-2023 bao gồm: minh chứng của các tiêu chí, phiếu tự đánh giá, báo cáo tự đánh giá. Tiếp tục chỉ đạo các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng của năm học 2023-2024.
- Tổ chức thi giữa học kỳ II năm học 2023-2024 từ tuần 27 (Chỉ thi tập chung 03 môn Toán, Văn, Anh theo lịch vào cuối tuần 28; Các môn còn lại phối hợp với CM sắp TKB để thi và GV bộ môn tự tiến hành)
- Tổ chức thi thử TN THPT năm học 2023-2024 lần 2 từ ngày 20/3/2024 – 22/3/2024.
- Giám sát công tác chấm thi TN THPT lần 2 và công bố kết quả thi TN THPT lần 2 (Hoàn thành trước ngày 28/3/2024).
- Đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị công nhận SKKN từ ngày 26/3/2024 – 01/4/2024.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Tổ chức kiểm tra lại hệ thống máy phô tô chuẩn bị cho thi giữa kì II năm học 2023-2024 (2 đ/c Khai, Sua thực hiện xong trước ngày 09/3/2024).
- Chuẩn bi đầy đủ CSVC cho các phòng thi (2 đ/c Khai - NT, Thống thực hiện xong trước ngày 16/3/2024).
- Kiểm tra khu vực phơi đồ của học sinh ở các khu nội trú, tham mưu sửa chữa khi có hỏng hóc nhỏ (đ/c Chư – NT cùng giáo viên phụ trách các khu nội trú thực hiện xong trước ngày 09/3/2024)
- Phối hợp với BCH Công đoàn, ĐTN chuẩn bị CSVC cho các hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.
- Chỉ đạo Ban LĐ thực hiện tốt công tác chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
- Chuẩn bị CSVC cho các buổi tuyên truyền, ngoại khóa theo Kế hoạch của BGH nhà trường chỉ đạo.
          - Lập biên bản đối với phòng ban, lớp học không tắt các thiết bị điện khi ra về.
6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán
* Công tác quản lý tổ
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hàng tuần của tổ, điều hành và chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao của các cá nhân.
- Tham gia các cuộc họp, chương trình do nhà trường và các đoàn thể tổ chức;
- Tổ chức họp và đánh giá kết quả tháng 02, dự thảo kế hoạch tháng 03;
* Công tác kế toán
- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ chứng từ năm 2023 và đi quyết toán tại Sở;
-Thanh toán tiền lương, BHXH, điện, mạng tháng 3/2024
-Tổng hợp số TK của học sinh, phụ huynh học sinh  để chi trả  chế độ 116 tháng 02,3/2024
- Thanh toán chế độ hôi khoẻ phù đổng cho gv, học sinh
- Lên kế hoạch ăn tháng 03/2023, làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng nấu ăn tháng 2/2024;
- Làm phiếu xuất nhập kho tháng 03/2024;
- Đi duyệt quyết toán ngân sách 2023, xét chế độ 81 khi có qđ của sở.
* Công tác khác
- Tham gia các hoạt động chung và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
6.2. Văn thư- Thủ quỹ
* Công tác thủ quỹ
 • Tiếp tục phối hợp với kế toán và GVCN thực hiện chi trả chế độ 81, chế độ 116 còn lại cho học sinh;
 • Thu các khoản đống góp của học sinh
 • Báo cáo thu chi tài chính Nhà trường và quỹ tiền mặt với hiệu trưởng
* Công tác văn thư- lưu trữ
 • Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định;
- Đăng ký chứng thư số cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán nhà trường trên cổng dịch vụ công quốc gia;
 •  Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi;
 •  In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm;
 •  Quản lý con dấu của nhà trường đúng quy định.
         * Công tác khác
- Thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh các phòng BGH, phòng Hội đồng ( 02 lần /tuần ). Chuẩn bị chè nước trong các buổi Hội nghị, tiếp khách;
- Kiểm tra CSVC trang thiết bị văn phòng, có sổ ghi chép đầy đủ số lượng mượn trả sau khi tổ chức các sự kiện hoặc cho các bộ phận, cá nhân mượn;
- Thực hiện công tác in sao, phô tô đề thi giữa học kỳ 2;
- Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng đúng thời gian.
 • Thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công.
          6.3. Công tác Y tế, Thiết bị và Thư viện
* Công tác y tế trường học
- Tích cực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn liên quan đến y tế học đường;
- Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh đảm bảo ATTP nhà bếp;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho VĐV trong Hội thao đầu xuân do ĐTN tổ chức;
- Giám sát lớp trực tuần thực hiện nhiệm vụ phân loại và xử lý rác thải đúng nơi quy định;
- Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh dọn dẹp vệ sinh khu phòng ở, vệ sinh cá nhân. Cách phòng tránh các bệnh có thể xảy ra.
* Công tác Thiết bị
- Nhập CSVC, TBDH vào sổ quản lí thiết bị, lập biên bản bàn giao CSVC cho các tổ đoàn thể mượn theo phiếu đề nghị;
- Phối hợp với các tổ bộ môn, GVCN bảo bảo trì, bảo dưỡng TBDH;
- Cho giáo viên bộ môn mượn trả thiết bị theo phiếu yêu cầu và đúng thời gian;
- Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị của các tổ bộ môn;
* Công tác thư viện
- Phục vụ học sinh tham gia đọc sách theo thời khóa biểu do chuyên môn sắp xếp;
- Lưu trữ bài kiểm tra học kỳ 1 từ các tổ chuyên môn;
- Nghiên cứu và làm báo cáo công tác thư viện theo Thông tư 16/2022;
- Khôi phục và bổ sung hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn thư viện trong cơ sở GD phổ thông, đảm bảo đủ minh chứng để đánh giá trong nhà trường;
6.4. Bảo vệ
* Công tác trực bảo vệ
- Duy trì an ninh, an toàn trước, trong và sau tết Nguyên đán 2024;
- Làm tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và có báo cáo kịp thời lên các đồng chí trong BGH khi có vấn đề xảy ra;
- Đảm bảo công tác thường trực tại phòng bảo vệ 24/24, ghi tên và diễn biến ca trực vào sổ trực (nếu nhờ trực thì ghi rõ). Phối hợp với Ban QLNT tuần tra sau giờ học buổi tối;
- Thường xuyên kiểm tra CSVC tại khu lớp học và khu nội trú như đã phân công, đặc biệt là khu nội trú C;
- Xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định. Nhắc nhở và xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đến trường;
* Công tác CSVC, Ban LĐ.
- Hướng dẫn, chỉ đạo và nghiệm thu kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ lao động theo kế hoạch của Ban lao động.
- Thực hiện tu sửa CSVC hỏng nhỏ, báo cáo và tham mưu sửa chữa các hạng mục lớn có dấu hiệu bị hỏng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng giao phó. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
          7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Đ/c Tâm cùng thành viên Ban nữ công tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Đảm việc nhà, giỏi việc trường” trong nữ công đoàn viên (hoàn thành trước ngày 07/3/2024).
- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày 8/3 đến học sinh trong tiết chào cờ ngày 04/3/2024 (2 Đ/c Tâm, Ư thực hiện).
- Tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vào ngày 07/3/2024 tại sân bóng chuyền nhà trường.
- Họp BCH Công đoàn.
- Phối hợp với BGH tổ chức tuyên truyền GDPL quý I năm 2024 cho toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường.
- Tổng kết thi đua đợt III; phát động thi đua đợt IV (từ ngày 27/03 đến 19/05)
- Triển khai các văn bản do công đoàn cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 hàng tuần cho toàn thể công đoàn viên. Giao đ/c Ư theo dõi và chấm công việc tập luyện thể thao từ ngày 01/3/2024.
- Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Tâm đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công (nộp bảng chấm công trong tháng 03/2024 cho đ/c Thanh ngày 30/3/2024).
- Ban hành kế hoạch tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (Đ/c Tâm thực hiện trước ngày 07/3/2024).
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị.
- Giám sát công tác thi giữa học kỳ II năm học 2023-2024.
- Giám sát việc chi trả lương, công tác phí tháng 03/2024.
- Giám sát công tác coi thi thử TN THPT lần 2.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được cấp trên yêu cầu.
8. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
 8.1. Công tác chuyên môn Đoàn
- Thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch Game show “Học mà chơi, chơi mà học” cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Tổ chức phát thanh tuyên truyền ngày phụ nữ Việt Nam 8/3.
- Thực hiện kế hoạch tổ chức báo tường chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2024).
- Tổ chức tập luyện 12 tiết mục chợ đêm từ ngày 04-15/3/2024 (duyệt lần 1 vào 20h00 ngày 12/3/2024 và tổng duyệt 20h00 ngày 15/3/2024).
- Tham mưu cho Nhà trường phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức ngoại khóa thanh niên với nghề nghiệp tương lai dự kiến vào ngày 27/3/2024.
8.2. Công tác thi đua
- Chấn chỉnh và thực hiện hiệu quả việc duy trì nề nếp học sinh (đi học muộn, trốn tiết, đầu tóc, vệ sinh, đeo thẻ ăn cơm) phối hợp với GVCN xử lí học sinh vi phạm.
- Tổ chức và đôn đốc thường xuyên công tác vệ sinh hàng ngày các lớp.
- Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 22h00 thứ 5 hàng tuần.
8.3. Công tác khác
- Công tác trực tuần: Các lớp trực tuần theo quy định của Đoàn trường đã ban hành đầu năm.
            - Công tác phát thanh:  Phát thanh từ 6h15 đến 6h45 hàng ngày, các chủ đề bám sát các ngày lễ lớn, các nội dung nổi bật trong tháng.
- Công tác trực BCH: Trực theo quy định của BCH đoàn trường.
- Tập luyện văn nghệ công diễn chợ đêm ngày 16/3/2024.
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
9.1. Công tác quản lí sĩ số và nề nếp
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Kiểm tra, nhắc nhở học sinh chấp hành tốt quy định phòng dịch ở các khu nội trú và nội quy nội trú.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 thực hiện 2 lần/tuần. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú điều hành hiệu quả đội tự quản để quản lý tốt sĩ số học sinh sau 22h30.
- Tiếp tục chấn chỉnh công tác xử lý học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 của giáo viên phụ trách các khu nội trú (2 đ/c Của và Đoàn thực hiện).
9.2. Công tác lao động và vệ sinh
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 2, 5 hàng tuần.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp phòng ở, khu vực vệ sinh chung, nhà vệ sinh và xử phạt lao động đối với những học sinh không chấp hành.
9.3. Công tác cơ sở vật chất
- Tiếp tục hoàn thiện dây treo quần áo trong các phòng khu nội trú C (đ/c Của chỉ đạo 2 đ/c Páo, Đông cùng với đ/c Chư bảo vệ thực hiện xong trước ngày 04/3/2024).
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên đi kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện khi ra ngoài tại các phòng ở nội trú. Phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Sửa chữa những hỏng hóc nhỏ về CSVC (nếu có).
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú, các khu nhà công vụ.
- Giám sát lớp trực tuần thu gom và đốt rác tại bãi rác.
- Lên kế hoạch lao động cho các lớp vào tuần 28 và tuần 30. Các công việc tập trung vào: dọn dẹp bãi rác, Dọn cống, rãnh quanh khu bếp; dọn dẹp xung quanh trường, nhặt rác, làm cỏ từ cổng trường đến khu C, đáp thêm bê tông vào đường cạnh phòng đoàn nối với thư viện, thu gom vỏ bình nước uống, phát bình nước uống…
- Thực hiện công việc đột xuất cấp trên giao.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tháng 03 năm 2024. Yêu cầu các tổ chuyên môn, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với BGH để thống nhất giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.

 
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 (Đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:551 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay290
 • Tháng hiện tại41,668
 • Tổng lượt truy cập2,406,166
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây