KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 4-2024

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;
Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 3/2024;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 3/2024 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 4/2024 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
CHÀO THÁNG 4-2024
CHÀO THÁNG 4-2024
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
------- 
Số: 85 /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------ 
Tủa Chùa, ngày 01 tháng 4 năm 2024
 
 KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 4 NĂM 2024
Thực hiện từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024
 
          Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;
          Căn cứ vào báo cáo đánh giá của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tháng 3/2024;
Ban giám hiệu thống nhất đưa ra báo cáo đánh giá hoạt động nhà trường tháng 3/2024 và xây dựng kế hoạch công tác tháng 4/2024 cho các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
          I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2024
          1. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
1.1. Ưu điểm
- Chấn chỉnh kịp thời các viên chức, NLĐ có tư tưởng bất ổn định, để củng cố kỷ cương, kỷ luật nhà trường. Kịp thời ngăn chặn các nội dung, thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu tính giáo dục, vi phạm pháp luật đưa lên các trang mạng xã hội.
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ bằng các việc làm thiết thực; chỉ đạo các GVCN làm tốt công tác duy trì sĩ số; Chấn chỉnh Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, với đồng nghiệp.
1.2. Hạn chế
- Vẫn có giáo viên, nhân viên thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. Đặc biệt là công tác giáo dục tư tưởng của GVCN vẫn còn hiện tượng để HS ăn trộm, ăn cắp nhiều (khối 6,8) và ăn lá ngón, bỏ học.v.v.
2. CÔNG TÁC ĐẢNG
          2.1. Ưu điểm
- Tổ chức họp Ban chi ủy và chi bộ kịp thời để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng. Đã tiến hành kế hoạch kiểm tra quý I, năm 2024 đúng kế hoạch.
- Hoàn thành BC đảng công tác quý I/2024 gửi văn phòng Huyện ủy đúng thời gian.
-  Chi bộ, BGH đã tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 3/2024 đúng theo kế hoạch và kịp thời bổ sung các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.
2.2. Hạn chế
- Công tác chỉ đạo chấn chỉnh nền nếp, duy trì sĩ số các tuần sau tết được chỉ đạo mạnh, nhưng việc thực hiện của nhiều GVCN là chưa thực sự tốt, nhiều lớp tỷ lệ chuyên cần thấp học sinh bỏ học cao.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy học và tiến độ chương trình
- Đảm bảo giờ giấc ra vào lớp; Thực hiện nghiêm túc tiến trình lên lớp theo quy chế chuyên môn; Thực hiện soạn giảng số tiết dạy có UDCNTT tương đối đảm bảo.
- Thực hiện tiến độ chương trình tính đến hết tuần 30 tương đối đảm bảo ( Trừ một số bộ môn chưa bố trí kịp tiến độ ); Đã hoàn thành chương trình môn GDQP, Công nghệ, Tin và Thể dục đối với khối 12. Thực hiện chương trình ôn tập phụ đạo, ôn thi TN THPT theo kế hoạch, đúng tiến độ. Bố trí số tiết đối với môn Trải nghiệm hướng nghiệp cho khối 6,7,8,10,11 đúng quy định.
- Công tác bố trí đổi, đẩy tiết cho giáo viên nghỉ việc cá nhân, đi công tác thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
* Hạn chế:
- Một số giáo viên bộ môn thực hiện tiến độ chương trình còn chậm so với kế hoạch: nhóm Toán, Lý, Tiếng anh, Sử, Địa, Thể dục.
3.2. Công tác sinh hoạt chuyên môn
- Hoàn thành dự giờ, đánh giá xếp loại chuyên môn cho 05 giáo viên: Hà, Kiêm, Hiếu, Bàn, Là theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường xếp loại từ đạt trở lên.
- Tổ chức họp tháng và hoàn thành báo cáo tháng 03 đúng kế hoạch.
- Đã chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn thực hiện ngân hàng câu hỏi ôn tập, ôn thi cho thi cuối kỳ II đúng kế hoạch.
- Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo giới thiệu SGK lớp 9,12 của các nhà xuất bản theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.
- Đã rà soát, sắp xếp hồ sơ chuyên môn 4 năm học 20-21 đến 23-24 đầy đủ.
- Đã tổng hợp thông báo kết quả xếp loại chuyên môn lần 1 năm học 2023-2024.
- Hoàn thành kế hoạch dự thảo tổ chức Hội thảo ôn thi TN THPT năm 2024 để xin ý kiến.
- Đã triển khai các Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT liên quan đến công tác thi TN THPT năm 2024 đến 2 tổ chuyên môn KHTN và KHXH.
- Các tổ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sinh hoạt chuyên môn theo CV 5555 và phụ lục II theo chương trình GDPT 2018 theo hướng dẫn.
* Hạn chế: Không
3.3. Công tác chủ nhiệm
- Các lớp đã tổ chức họp xét hạnh kiểm tháng 3/2024 và nộp kết quả về cho đ.c Dung sau tiết sinh hoạt đúng quy định:
- Đã chỉ đạo GVCN thực hiện xử lý học sinh vi phạm nghỉ không phép hàng tuần đúng quy định, kịp thời. Số học sinh nghỉ học không phép đã giảm sau mỗi tuần.
-  Tuyên dương một số GVCN có phương pháp quản lý, tổ chức lớp học tương đối nghiêm túc và hiệu quả duy trì được sỹ số và tỷ lệ chuyên cần: Đ/c Điện, Vì Hoàng, Tâm, Tuyến, Lứ.
- Hoàn thành duyệt kế hoạch chủ nhiệm tháng 03 đầy đủ, đúng kế hoạch.
- Hoàn thành việc mở tài khoản cho 100% học sinh của lớp: 6A2, 7A1,8A1,9A1,9A2, khối THPT.
- Tuyên dương đ/c Thủy, Quàng Hoàng, Kiêm, Ư đã vận động được 04 học sinh trở lại lớp sau thời gian nghỉ học, bỏ học đi làm.
- Công tác bàn giao chủ nhiệm tạm thời khi đi công tác được các đ/c thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
* Hạn chế
- Tỷ lệ chuyên cần thấp ở các lớp: 6A2, 7A2, 8A1, 8A2, 10A1.
- Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh của một số GVCN chưa hiệu quả để học sinh ăn trộm cắp tài sản của người dân: đ/c Hà, Páo, Hoàn ( Đặc biệt lớp 8A2 của đ/c Páo ) cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả để chấn chỉnh nội dung này.
3.4. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
1) Trong tháng 03 ban kiểm tra nội bộ trường học đã tiến hành và tổ chức 02 cuộc kiểm tra theo chuyên đề ( 1- Kiểm tra chuyên đề 05 giáo viên; 2- Kiểm tra công tác sử dụng thiết bị của giáo viên toàn trường ). Kết quả kiểm tra Trưởng ban kiểm tra nội bộ đã thông báo kết luận có biên bản kèm theo.
2) Thực hiện các cuộc kiểm tra thường xuyên khác của chuyên môn như lên lịch báo giảng, đổi đẩy tiết, thực hiện giờ giấc ra vào lớp, soạn giảng, kiểm tra giáo án trực tiếp trên lớp.
3) Đã kiểm tra khắc phục sau kiểm tra tổ Năng khiếu và 3 GV ( Hoàn, Ngóng, Páo) cơ bản hoàn thành nội dung kết luận.
4) Đã tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ chuyên môn 4 năm phục vụ cho kiểm tra hành chính nhà trường theo kế hoạch của phòng Thanh tra Sở.
3.5. Công tác quản lý học sinh buổi tối
- Duy trì tốt hoạt động tính điểm thi đua gửi Đoàn TN tổng hợp. Thực hiện nghiêm túc lịch trực hàng tuần.
- Tuyên dương các tập thể lớp sau thực hiện tốt nền nếp tự học: 7A1, 9A1,2, 11A1,2,3, 12A12,3. Đặc biệt tuyên dương tập thể lớp 9A1 thực hiện rất tốt nền nếp tự học buổi tối. 
- Thực hiện tốt công tác xử lý học sinh nghỉ buổi tối không đúng quy định.
* Hạn chế:
- Công tác thi đua nền nếp tự học buổi tối của một số lớp không hiệu quả: 7A2,8A2,10A1,10A2.
- Nghiệp vụ quản lý, trực lớp buổi tối của một số giáo viên bộ môn chưa hiệu quả, chưa biết cách quản lý, kiểm tra chất lượng tự học của học sinh ( Hiếu, Ly, Diên, Bàn).
3.6. Hoạt động khác của chuyên môn
- Đã xây dựng kế hoạch phổ cập năm 2024 và ban chỉ đạo gửi UBND xã Tả Sìn Thàng phê duyệt .
- Đã tổ chức khảo sát CBQL,GV và học sinh khối THCS bằng hình thức online và phỏng vấn trực tiếp theo đường link: https://gesd.edu.vn/khaosat/24  đúng quy định.
- Đã triển khai hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Tủa Chùa đến đ/c Sùng và Kiêm. Sản phẩm của đ/c Kiêm sẽ bàn giao lại cho đ/c Hà tiếp tục hướng dẫn để dự thi cấp Huyện.
- Đã chỉ đạo tổ trưởng trực tiếp thu bài thu hoạch công tác pháp chế tháng 3/2024.
- Hoàn thành chỉ đạo Đoàn TN thực hiện tốt chương trình chợ đêm tối ngày 16/03/2024.
- Đã tổng hợp, báo cáo góp ý các tiêu chí lựa chọn SGK về sở đúng quy định.
- Đã triển khai kế hoạch tổ chức Gemshow “ Học mà chơi, chơi mà học ” .
- Đã hoàn thiện hồ sơ và báo cáo công tác tổ chức dạy thêm trong nhà trường, báo cáo kết quả rà soát về phòng Thanh tra trước ngày 29/03/2024.
- Hoàn thành báo cáo tháng 3 và rà soát các mục tiêu,chỉ tiêu của chuyên môn theo hướng dẫn của Hiệu trưởng ( Có báo cáo kèm theo ).
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
- Hoàn thành hỗ trợ GV thi GVDG cấp tỉnh đạt kết quả tốt 5/5/ GV được công nhận GVDG cấp tỉnh.
- Giám sát công tác in sao đề thi giữa học kì II năm học 2023-2024: Đề môn Tiếng anh 11 bị lẫn vào đề Tiếng anh 10 (BGH đã chấn chỉnh, nhắc nhở đối với tổ in sao).
* Chỉ đạo, điều hành công tác thi giữa học kỳ II năm học 2023-2024
- Công tác coi thi: Một số giáo viên coi thi chưa thực hiện đúng theo quy chế thi (Hội đồng coi thi đã chấn chỉnh, nhắc nhở).
- Về phía học sinh:
+ Học sinh làm bài thi nghiêm túc.
+ Có 02 học sinh đang vận động, gồm: Giàng A Thành và Vừ A Phong lớp 12A3.
+ Có 21 học sinh vắng thi từ 1 đến 3 môn, Hội đồng coi thi đã tổng hợp danh sách cụ thể như sau:
TT Tên học sinh Lớp Sinh Hóa Lịch sử LS&ĐL Địa lý KHTN GDCD/GD
KTPL
Vật lý Văn Tiếng Anh Toán
 1.  
Mùa Thị Báu 6A1       x              
 1.  
Sùng Thị Mảy 6A1           x       x  
 1.  
Giàng A Páo 6A2             x        
 1.  
Giàng A Tuấn 6A2             x        
 1.  
Giàng A Tùng 7A2             x        
 1.  
Ly A Tằng 9A2     x                
 1.  
Hạng A Chung 9A2   x         x        
 1.  
Hạng A Chanh 8A2             x        
 1.  
Thào A Sáng 10A2 x                    
 1.  
Chang A Pha 11A3     x                
 1.  
Chang A Làng 11A3                   x  
 1.  
Lý A Hồng 12A1 x           x        
 1.  
Hạng A Tằng 12A1 x                    
 1.  
Thào A Nông 12A1                 x x  
 1.  
Giàng A Thanh 12A1               x      
 1.  
Sùng A Dùa 12A1                     x
 1.  
Hạng A Chu 12A2 x           x        
 1.  
Sùng A Thành 12A2                     x
 1.  
Thào A Minh 12A3         x            
 1.  
Giàng A Thành 12A3                 x x x
 1.  
Vừ A Phong 12A3                 x x x
 
- Thu hồ sơ đề nghị công nhận SKKN từ ngày 26/3/2024 – 30/3/2024 (còn nhiều giáo viên chưa nộp).
- Giám sát công tác in sao đề thi thi thử TN THPT lần 2 năm học 2023-2024 cơ bản đảm bảo Đ/c Đỗ Phương thực hiện.
- Tham mưu cho HT quyết định tổ kiểm tra hồ sơ + học bạ + thông tin cá nhân học sinh 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp (lần 1)
* Công tác tổ chức thi cho học sinh vắng thi tuần 28, 29: Thào A Sáng lớp 10A2 và Vừ A Phong lớp 12A3 (đang vận động) không tham gia thi.
* Chỉ đạo, điều hành công tác thi thử TN THPT lần 2 năm học 2023-2024.
- Công tác coi thi: Một số giáo viên coi thi chưa nắm vững nghiệp vụ làm thi
- Về phía học sinh:
+ Học sinh làm bài thi nghiêm túc.
+ Có 04 học sinh vắng thi từ 1 đến 4 môn:
STT Tên học sinh Lớp Văn T. Anh Toán KHTN KHXH Ghi chú
1 Hờ A Nghiên 12A2   x        
2 Lý A Hồng 12A1     x      
3 Vàng Ngọc Tuấn 12A2   x     x  
4 Vừ A Phong 12A3 x x x   x
 
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Tổ chức kiểm tra lại hệ thống máy phô tô chuẩn bị cho thi giữa kì II năm học 2023-2024: đảm bảo
- Các đ/c Thanh – NT, Páo, Q Hoàng cùng đ/c Chư đã hoàn thiện lắp đặt máy bơm nước vào bể khu C; cho học sinh đào hố sau nhà vệ sinh mới, lót bạt để tận dụng nước tắm giặt dội NVS; căng lại dây phơi của học sinh ở khu nội trú C.
- Các đ/c Quảng – NT, Ngóng, Tuyến cùng đ/c Khai đã hoàn thiện lát giường cho 04 giường tầng trong phòng 116, đóng lại biển tên phòng 115, dùng tấm aluminium bịt hết các ổ điện bị hỏng ở 02 hành lang, thu lại giá treo quần áo bị hỏng trong 1 số phòng khu B.
- Chuẩn bi đầy đủ CSVC cho các phòng thi giữa HK II năm học 2023-2024.
          - Phối hợp với BCH Công đoàn, ĐTN chuẩn bị CSVC cho các hoạt động.
- Phối hợp với ĐTN chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ duyệt chương trình văn nghệ chợ đêm vào 2 buổi tối ngày 12, 15/3/2024 (2 đ/c Khai, Thống thực hiện).
- Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng ở nhà ăn căng tin (Các đ/c Khai – NT, Thanh, Sùng thực hiện).
- Thực hiện xong việc sửa chữa bàn ghế hỏng ở nhà xe giáo viên và bàn giao lại cho lớp 11A2; tháo rời 02 cột bóng rổ cất vào kho; hàn lại 01 khung gôn bóng đá bị hỏng ở sân khu A nữ.
- Chỉ đạo sắp xếp gọn gàng thiết bị dạy học trong phòng thiết bị Lý – CN, Hoá – Sinh, kho Thể dục và  quét dọn sạch sẽ (Đ/c Thống chỉ đạo nhóm phụ trách thiết bị thực hiện xong).
- Chỉ đạo Ban LĐ thực hiện đảm bảo công tác tưới bồn hoa, cây cảnh
- Kiểm tra hệ thống điện trên các lớp học và báo cáo lại cho Trưởng ban: số lượng quạt trần bị hỏng; bóng điện bị cháy; ổ cắm, công tắc, aptomat bị hỏng,… (đ/c Khai thực hiện trong ngày 28/3/2024).
- Xử lý bể phốt sau nhà vệ sinh giáo viên (Đ/c Khai phối hợp với Ban LĐ chỉ đạo học sinh thực hiện trong chiều thứ 2 ngày 25/3/2024).
- Thực hiện tuyên truyền, GD và nhắc nhở HS tiết kiệm nước, điện mua khô hanh, nguồn nước đang cạn kiệt.
6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán - tổ trưởng
- Công tác tổ: Xây dựng và triển khai kế hoạch tháng đến các thành viên, thực hiện công tác đôn đốc, giám sát thực hiện nhiệm vụ của tổ viên. Đánh giá kết quả thực hiện công việc tháng 03. Chỉ đạo bộ phận thủ quỹ thực hiện các nhiệm vụ được giao; Tiếp tục hoàn thiện chứng từ năm 2023 để chuẩn bị quyết toán , thanh tra
          - Công tác kế toán:
Hoàn thành thanh toán lương, BHXH,BHYT tháng 3/2024
Hoàn thành báo tăng BHXH ĐỢT 2/2023
Hoàn thành tổng hợp  tài khoản học sinh
Hoàn thành  đóng chứng từ quý 1,2/2023 và khắc phục hồ sơ học sinh năm học 2022-2023
- Lên kế hoạch ăn tháng 03/2023
- Làm phiếu xuất nhập kho tháng 03/2024;
-Làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng tháng3/2024
6.2. Văn thư- Thủ quỹ
- Công tác thủ quỹ: Phối hợp với kế toán để đống chứng từ kế toán năm 2023.
- Chi trả chế độ cho học sinh, thu các khoản đóng góp của GV và học sinh
- Công tác văn thư - lưu trữ :Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định. Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi đi. In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định. Quản lý con dấu của nhà trường đúng quy chế. Chuẩn bị các hồ sơ để chuẩn bị công tác thanh tra hành chính.
          - Công tác khác: Lau dọn vệ sinh, chuẩn bị nước uống trong các buổi họp, Hội nghị cơ quan trong tháng. Vệ sinh phòng kho, kiểm tra thiết bị văn phòng. In sao đề thi bù, đề thi kết thúc học kỳ 1. Kiểm tra và bàn giao CSVC các phòng ban cho tổ bảo vệ trước và sau tết. Xuất thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng, Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.
6.3. Công tác Y tế, Thiết bị và Thư viện
- Công tác Y tế: Thực hiện theo dõi, kiểm tra sức khỏe học sinh khi có giáo viên báo lại, kiểm tra vệ sinh, kiểm thực 3 bước đúng quy trình để đảm bảo ATVSTP. Kiểm tra việc lưu, hủy mẫu thức ăn, niêm phong đúng quy định. Kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh các khu nội trú, giám sát lớp trực tuần trong việc phân loại và xử lý rác thải. Thực hiện công tác tiêm chủng cho HS đảm bảo an toàn. sắp xếp hồ sơ chẩn bị công tác thanh tra hành chính.
- Công tác thiết bị: Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị dạy học của GVBM từ các tổ, phục vụ mượn trả TBDH tại kho thiết bị vật lí. Thực hiện các nhiệm khác được BGH, tổ giao.
- Công tác khác: Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức các hoạt động của nhà trường; Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do các đoàn thể tổ chức.
6.4. Bảo vệ
- Công tác bảo vệ: Đảm bảo an ninh trật tự trong tháng 21/2024. Thực hiện công tác trực tại phòng bảo vệ theo lịch trực, đảm bảo an ninh trật tự không để tình trạng mất an toàn trường học xảy ra trong thời gian nghỉ tết. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và ngăn ngừa kịp thời học sinh gây mất đoàn kết trong và ngoài trường. Phối hợp cùng ĐTN xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định.
- Công tác khác:
+ CSVC: Thực hiện công tác bàn giao CSVC cho giáo viên, chuẩn bị CSVC cho các hoạt động khác của nhà trường. Tu sửa CSVC đúng kế hoạch; Chủ động rà soát bàn giao CSVC cho GVCN và các ban, bộ phận.
+ Ban lao động: Hướng dẫn và nghiệm thu kết quả các lớp thực hiện lao động theo kế hoạch của BLĐ. Duy trì đầy đủ nước cho các HĐ của nhà trường.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác Chăm lo đời sống – bảo vệ người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho toàn thể công đoàn viên: công đoàn viên tham gia đầy đủ
- Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau: thăm hỏi bố các đ/c: Đoàn, Hưng, Q. Hoàng ốm.
   7.2. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 cho chị em nữ công: đảm bảo
- Đ/c Tâm cùng thành viên Ban nữ công đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Đảm việc nhà, giỏi việc trường” trong nữ công đoàn viên.
- Nữ công nhà trường đã hưởng ứng nhiệt tình “Tuần lễ áo dài do Công đoàn ngành phát động” và đã chụp ảnh báo cáo Công đoàn ngành
- Tổ chức thăm quan dã ngoại tại Mộc Châu – Sơn La cho nữ CĐV ngày 8/3.
7.3. Công tác chuyên môn công đoàn
- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày 8/3 đến học sinh trong tiết chào cờ ngày 04/3/2024 (2 Đ/c Tâm, Ư thực hiện).
- Tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vào ngày 07/3/2024 tại sân bóng chuyền nhà trường.
- Phối hợp với ĐTN chỉ đạo tập luyện các tiết mục văn nghệ công diễn tại Chợ đêm huyện Tủa Chùa ngày 16/3/2024.
- Phối hợp với BGH đưa đoàn tham gia biểu diễn văn nghệ tại Chợ đêm huyện Tủa Chùa ngày 16/3/2024.
- Họp BCH Công đoàn.
- Phối hợp với BGH tổ chức tuyên truyền GDPL quý I năm 2024 cho toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường ngày 18/3/2024.
- Tổng kết thi đua đợt III; phát động thi đua đợt IV (từ ngày 27/03 đến 19/05)
7.4. Công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát công tác coi thi giữa học kỳ II năm học 2023-2024:
+ Một số giáo viên coi thi chưa thực hiện đúng theo quy chế thi
+ Đề môn Tiếng anh 11 bị lẫn vào đề Tiếng anh 10.
- Giám sát việc chi trả lương, công tác phí tháng 03/2024: đảm bảo
- Giám sát công tác coi thi thử TN THPT lần 2: đảm bảo
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại: không có
8. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
8.1. Công tác chuyên môn
- Thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch game show âm vang Điện Biên.Chưa thực hiện, do chưa có kế hoạch chính thức.
- Tổ chức phát thanh tuyên truyền ngày phụ nữ việt nam 8/3(vì 20/10) đã tổ chức học sinh tặng quà cho nhau, thứ 2 công đoàn đã tổ chức làm câu hỏi).
          - Thực hiện kế hoạch tổ chức báo tường chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2024). Đã thực hiện Kết quả: Khối THCS Nhất 7A1, Nhì 8A1, Ba 7A2. Khối THPT: Nhất 11A1, Nhì 11A2, Ba 10A2.
- Phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức ngoại khóa thanh niên với nghề nghiệp tương lai dự kiên vào ngày 27/3/2024. Do huyện đoàn vừa tổ chức giải bóng đá thanh niên xong nên chưa thực hiện trong tháng 4.
- Đã tổ chức cho 38 đoàn viên, thanh niên giúp đỡ bạn Sùng A Hùng chi đoàn lớp 11A1 38 ngày công, chương trình đã diễn ra thành công và an toàn.
 • Phối hợp với tầm nhìn thế giới phát quà sinh nhật quý 1,2 cho 57 học sinh được bảo trợ, tổ chức truyền thông sử dụng internet(nếu có). Công việc này sẽ thực hiện trong tuần 31, Bên tổ chức tầm nhìn đã báo tuần 31 sẽ gửi bánh kẹo vào.
 • Tổ chức lễ dâng hương bia tưởng niệm vào lúc 16h00 ngày 26/3/2024.
 • Tổ chức kết nạp đoàn vào 20h30 ngày 26.3.2024 thành phần gồm đồng chí Quảng, Quàng Hoàng và Đoàn viên mới. kết quả đã kết nạp 46 đoàn viên mới đợt 2.
         8.2. Công tác thi đua
          * Ưu điểm
- Đoàn trường tuyên dương các tập thể đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều tiết học tốt, như:7A1, 11A2
- Tuyên dương tập thể có số lượt nghỉ không phép ít: 7A1, 9A1, 11A2, 12A1.
* Hạn chế
- Đi học muộn: Lớp 6A1 – 28 lượt;Lớp 6A2 – 4lượt; lớp 7A1 – 4 lượt; 7A2 – 3Lượt; 8A1 – 5 lượt; 8A2 – 10 lượt; 10A2 – 1 lượt; 11A3 – 3 lượt.
- Vào lớp muộn: lớp 6A1 – 6 lượt; 6A2 – 4 lượt; 7A2 – 2 lượt;8A1 – 21 lượt;8A2 – 6 lượt;9A21 – 9 lượt;9A2 – 1 lượt;10A1 – 7 lượt;10A2 – 2 lượt;10A3 – 4 lượt;11A1 – 3 lượt;11A2 – 1 lượt;11A3 – 1 lượt;12A1 – 1 lượt;12A2 – 1 lượt;12A3 – 9lượt.
- Trực nhật muộn: Lớp 6A2 – 1 lượt; 7A1 – 1 lượt; 8A1 – 1 lượt; 10A2 – 1lượt.
- Vệ sinh lớp bẩn: Lớp 6A2 – 1 lượt; 9A1 – 2 lượt; 10A2 – 2 lượt;12A2 – 1lượt.
- Không đúung trang phục: 6A1 – 1 lượt;6A2 – 4 lượt;7A1 – 3 lượt;8A2 – 6 lượt;9A1 – 2 lượt;10A3 – 5 lượt;11A3 – 1 lượt;12A1 – 3 lượt;12A2 – 4lượt.
- Học sinh trốn tiết: Lớp 6A1 – 1 lượt; 6A2 – 1 lượt; 7A2 – 12 lượt;8A1 – 2 lượt;8A2 – 2 lượt;9A1 – 3 lượt;9A2 – 2 lượt;12A1 – 5 lượt;
- Lớp mất trật tự: Lớp 7A2 – 6 lượt; 8A1 – 4 lượt; 8A2 – 4lượt;9A1 – 2 lượt;10A2 – 9 lượt;12A3 – 1 lượt.
- Không đeo thẻ: Lớp 6A2 – 5 lượt; 7A1 – 1 lượt; 8A1 – 6 lượt; 9A1 – 1 lượt; 11A2 – 1 lượt; 12A2 5 – lượt.
- Không đeo khăn quàng: Lớp 9A1 – 2lượt.
- Đi dép lê: Lớp 6A1 – 1 lượt; 7A1 – 2 lượt; 8A1 – 2 lượt; 8A2 – 1 lượt;9A1 – 1lượt;9A1 – 1lượt;9A2 – 1lượt;10A2 – 1lượt;10A3 – 1 lượt;12A2 – 1 lượt.
- Sử dụng điện thoại: Lớp 8A2 – 8 lượt; 9A2 – 1 lượt.
- Học sinh đánh nhau: 8A2 – 2lượt.
- Xếp hàng TD không nghiêm túc: 8A1 – 1 lượt;9A2 – 1 lượt.
- Không đeo thẻ: 6A2 – 1 lượt; 9A1 – 2 lượt; 9A2 – 6 lượt; 10A2 – 3 lượt; 10A3 – 2lượt.
- Học sinh trốn TD giữ giờ: 8A2 – 8lượt; 11A3 – 11 lượt; 12A3 – 1 lượt.
- Để rác bừa bãi cuối lớp: Lớp 8A1 – 1 lượt.
- Học sinh không nghiêm túc:7A2 – 1 lượt;8A2 – 2 lượt.
               - Đối với công tác theo dõi của Cờ đỏ đã chỉ rõ tên học sinh vi phạm vào sổ theo dõi, giúp GVCN dễ trong khâu xử lý học sinh vi phạm. Trong báo cáo theo dõi thi đua đã cụ thể được các nội dung, nguyên nhân dẫn đến các tập thể lớp có điểm thấp.
               - Thống kê chất lượng học tập các tiết học buổi sáng, chiều tháng 03/2024.
Lớp Đánh giá giờ học    
Tốt Khá TB/Yếu Ghi chú
6A1 58 36 39  
6A2 47 42 43  
7A1 114 12 7  
7A2 27 51 53  
8A1 55 42 32  
8A2 27 32 68  
9A1 91 24 4  
9A2 38 51 32  
10A1 41 69 26  
10A2 51 47 41  
10A3 53 46 53  
11A1 77 33 8  
11A2 104 10 1  
11A3 75 26 11  
12A1 65 47 15  
12A2 61 39 23  
12A3 41 30 31  
Tổng 1025 637 487  
 
- Thống kê số lượt nghỉ có phép trong các buổi học sáng và chiều.
Lớp Giáo viên CN Số lượt nghỉ có phép     Ghi chú
T27 T28 T29 T30 Tổng  
6A1 Cà Thị Hà 2 0 0 5 7  
6A2 Giàng A Ngóng 0 1 2 1 4  
7A1 Tòng Thị Điện 0 1 1 0 2  
7A2 Lường Thị Kiêm 0 0 0 0 0  
8A1 Lò Thanh Hoàn 3 1 0 1 5  
8A2 Hạng A Páo 2 0 0 3 5  
9A1 Vì Văn Hoàng 3 0 0 1 4  
9A2 Cà Văn Thanh 0 4 1 0 5  
10A1 Quàng Văn Hoàng 0 0 0 1 1  
10A2 Hà Văn Thủy 2 2 1 0 5  
10A3 Thào A Sùng 4 3 1 0 8  
11A1 Lê Thị Tâm 1 2 1 3 7  
11A2 Hồ Văn Tuyến 0 2 2 1 5  
11A3 Sùng A Lứ 4 0 0 0 4  
12A1 Đỗ Thị Phương 2 2 3 0 7  
12A2 Tống Mỹ Ly 0 2 0 3 5  
12A3 Giàng A Ư 2 0 2 0 4  
Tỉ lệ chuyên cần của các lớp trong tháng 03/2024
Lớp Giáo viên chủ nhiệm Số lượt nghỉ
không phép
TS HS Tỉ lệ chuyên cần %
27 28 29 30 Tổng    
6A1 Cà Thị Hà 10 14 4 3 31 50 97,4
6A2 Giàng A Ngóng 12 12 8 3 35 50 97,1
7A1 Tòng Thị Điện 4 0 0 1 5 47 99,6
7A2 Lường Thị Kiêm 9 8 11 11 39 45 96,4
8A1 Lò Thanh Hoàn 10 5 1 3 19 37 97,9
8A2 Hạng A Páo 26 16 22 19 83 39 91,1
9A1 Vì Văn Hoàng 3 1 0 1 5 29 99,3
9A2 Cà Văn Thanh 13 12 2 0 27 30 96,3
THCS Tổng 87 68 48 41 244 327 96,9
10A1 Quàng Văn Hoàng 16 6 3 5 30 45 97,2
10A2 Hà Văn Thủy 20 4 0 6 30 47 97,3
10A3 Thào A Sùng 18 12 6 8 44 44 95,8
11A1 Lê Thị Tâm 9 0 4 17 30 37 96,6
11A2 Hồ Văn Tuyến 0 0 0 1 1 27 99,8
11A3 Sùng A Lứ 4 4 1 13 22 31 97,0
12A1 Đỗ Thị Phương 9 3 1 1 14 30 98,1
12A2 Tống Mỹ Ly 8 4 2 3 17 37 98,1
12A3 Giàng A Ư 5 2 2 11 20 34 97,5
THPT Tổng 89 35 19 65 208 332 97,5
Toàn trường 176 103 67 106 452 659 97,19
 
- Điểm thi đua tháng 03/2024.
LỚP Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tháng Thứ hạng
03-24
  KHỐI THCS
6A1 288 130 252 478 1148
6A2 51 317 320 375 1063 Năm
7A1 585 747 694 714 2740 Nhất
7A2 197 90 192 42 521 Bảy
8A1 80 185 170 368 803 Sáu
8A2 -215 42 -161 -19 -353 Tám
9A1 462 624 709 546 2341 Nhì
9A2 125 129 522 401 1177 Ba
  KHỐI THPT
10A1 82 367 398 289 1136 Sáu
10A2 239 72 550 242 1103 Bảy
10A3 -75 270 411 353 959 Tám
11A1 344 461 486 420 1711 Ba
11A2 567 690 561 562 2380 Nhất
11A3 379 475 455 453 1762 Nhì
12A1 312 349 376 563 1600
12A2 215 371 413 386 1385 Năm
12A3 284 428 138 -19 831 Chín
                 
 
8.3. Các công tác khác
- Nhìn chung các lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh khu vực chung theo sơ đồ đã phân công.
           - Công tác trực tuần, trong tháng 03 có 04 tập thể lớp làm công tác trực tuần lớp 7A1, 7A2, 8A1,8A2, Các lớp đã làm tốt nhiệm vụ lớp trực tuần.
- Lớp 8A2 phạt quét khu vực chung cho toàn trường lớp đã thực hiện đảm bảo.
          - Các thành viên trong BCH thực hiện tốt nề nếp phát thanh buổi sáng đúng nội dung, đúng giờ..Nội dung đã phát cập nhật tin tức mới nhất, linh hoạt trong thể loại, thực hiện đúng giờ từ 6h15 đến 6h40 hàng ngày trong tuần.
          9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú: đa số giáo viên phụ trách các khu nội trú thực hiện tốt.
- Đa số HS thực hiện nghiêm túc việc không ra khỏi nội trú và đi ngủ đúng giờ theo yêu cầu của BQLNT.
- Công tác lấy sĩ số đột xuất của giáo viên phụ trách các khu sau 22h30: đảm bảo.
- Đã bố trí 18 học sinh 12 vào ở các phòng trong khu nội trú A, B theo phương án trong danh sách Học sinh 3 lớp 12 đang ở ngoài.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú A, B đã tiến hành cập nhật lại danh sách học sinh theo chỉ đạo của BGH.
* Hạn chế
- Giáo viên phụ trách cả 3 khu nội trú A, B, C không thực hiện tốt việc xử lý học sinh không khoá cửa trước khi lên lớp và treo chìa khoá ở phòng bảo vệ.
- Nhiều phòng ở khu nội trú B, C không thực hiện việc khoá cửa trước khi lên lớp và treo chìa khoá ở phòng bảo vệ.
- Trong tháng có 03 cặp học sinh nam nữ ngủ cùng nhau trong phòng nội trú khu B, C (2 Hs Tằng 11A2, Cha 8A2; 2 Hs Chầu 10A2, Dung 6A1 (2 lần); 2 Hs Sù, 10A1, Dinh 8A2). Ban QLNT đã chỉ đạo GV phụ trách khu A, B và GVCN có học sinh vi phạm: yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm, phạt lao động 01 tuần và để hạnh kiểm Yếu trong tháng 3.
- Trong tháng có 98 lượt học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 (ảnh chụp của giáo viên phụ trách các khu nội trú gửi sau khi lấy sĩ số đột xuất). Ban QLNT đã yêu cầu GVCN các lớp theo dõi làm căn cứ xét hạnh kiểm tháng 02, giáo viên phụ trách các khu tiến hành phạt dọn nhà vệ sinh đối với những học sinh trên.
 
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2024
1. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
- Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên giữ mối quan hệ đúng chuẩn mực với học sinh, với đồng nghiệp. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong đời sống, công việc; Ngăn chặn kịp thời các thông tin sai lệch, thiếu tính giáo dục đưa lên môi trường mạng; Quản lý hiệu quả đối tượng cán bộ, giáo viên và HS có liên quan đến tổ chức tôn giáo chính thống, không chính thống.
- Rà soát hàng tuần để xem xét xử lý viên chức “không thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch” về vấn đề tư tưởng chấp hành nhiệm vụ của cấp trên, bằng biên bản ghi nhớ (Quy trình: Ban giám hiệu lập các cấp dưới đến cấp tổ trưởng; Tổ trưởng lập biên bản GV, nhân viên khi không  hoàn thành nhiệm vụ không có lý do chính đáng).
- Chấn chỉnh việc phát ngôn, trao đổi công việc với cấp trên không đúng chuẩn mực và bày tỏ thái độ khi được giao nhiệm vụ.
- Chấn chỉnh việc đăng tải thông tin, hình ảnh thiếu tính giáo dục lên mạng xã hội.
- Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao đặc biệt những đ/c thường xuyên chậm, muộn.
- Các GVCN làm tốt công tác quản lý lớp để chấn chỉnh ý thức chấp hành nội quy, nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường.
- Chỉ đạo chấp hành tốt các quy định: Luật ATGT; Tác hại rượu bia; cờ bạc dưới nhiều hình thức; tín dụng đen; thuốc lá, ma túy và chất gây nghiên. Đảm bảo kỳ nghỉ lễ 10/3 (âm lịch), 30/4 và 1/5 diễn ra an toàn, hạnh phúc.
2. CÔNG TÁC ĐẢNG
          - Tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Sở kịp thời đến cán bộ, đảng viên.
          - Cử 03 đảng viên Quảng, Q.Hoàng, Ư học lớp đảng viên mới từ 1-6/4/2024.
          - Chỉ đạo xây dựng KH và phương án tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh đợt 1 tại các trường THCS trên địa bàn 03 trường Tả Phìn, Lao Xả Phình và Sín Chải.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị cơ quan và công tác Hội thảo ôn thi tốt nghiệp.
- Chỉ đạo hiệu quả công tác chuẩn bị cho thanh tra hành chính của Sở.
          - Tổ chức họp Ban chi ủy thống nhất các ND chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; Họp chi bộ và triển khai chuyên đề tháng 4 hiệu quả.
          - Chi bộ, BGH tiếp tục tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 4/2024: Công tác đảng:  Cử CB,GV tham gia bồi dưỡng đảng viên mới và học LLCT; Triển khai kịp thời các văn bản cấp trên; Công tác kiểm tra của Ban tuyên giáo Huyện ủy. Công tác tư tưởng, chính trị: Chỉ đạo quyết liệt CB,GV phòng chống HS bỏ học. Ổn định tư tưởng đội ngũ cuối năm học; việc giữ gìn chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Công tác CM:  Hội thi học mà chơi, chơi mà học; Nghiệm thu sản phẩm và hoàn thành hồ sơ thi sáng tạo TTNNĐ; Sinh hoạt CM cụm số 5; hồ sơ lựa chọn SGK lớp 9,12; Hồ sơ xét TN THCS Tăng cường duy trì sĩ số; hoàn thành chương trình lớp 9,12 để tập trung ôn tập ôn thi; Hội thảo và tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT 2024.  Công tác Công đoàn: Tổ chức các hoạt động chuẩn bị chào mừng tháng công nhân; Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Công tác phát động, theo dõi và triển khai các HĐ thi đua giai đoạn 4; Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ; Giám sát tốt các HĐ của nhà trường. Công tác Đoàn TN:  Tổ chức tốt Game show học mà chơi, chơi mà học; chuẩn bị tốt các điều kiện kết nghĩa với Đoàn trường tiểu học; Phát động phong trào hỗ trợ mùa thi 2024; thúc đẩy phong trào HS 3 tốt; Tổ chức ngoại khóa hướng nghiệp cho HS; Chấn chỉnh nền nếp Đoàn viên (đầu tóc, trang phục, giờ giấc; vệ sinh...).  Ban CSVC: Chuẩn bị CSVC cho các HĐ ngoại khóa; Công tác tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất; Công tác bảo quản và xử lý các vi phạm về nền nếp CSVC. Công tác tổ văn phòng: Theo dõi và chủ động có KH phòng chống dịch bệnh mùa hè. Công tác duy trì an ninh trật tự trường học; Công tác thanh toán các chế độ GV, HS; Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, và hồ sơ thiết bị dạy học; Thanh toán lương cho cán bộ, giáo viên T4/2024.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
          - Phát động thi đua giai đoạn 4 với nội dung: Thi đua dạy tốt – học tốt đạt các giờ dạy giỏi và xếp loại viên chức hàng tháng HTXSNV.
3.1. Duyệt các ND: Kết quả thi đua GĐ 4; xếp loại CM cuối năm; Kế hoạch tổ chức Gameshow “ Học mà chơi – Chơi mà học ” được tổ chức ngày 14/04/2024 tại sân trường. Tổ chức Hội thảo ôn thi TN THPT năm 2024 ngày 11/04/2024.
3.2. Xây dựng kế hoạch: Tổng kết hoạt động tham gia các cuộc thi cấp Huyện, Tỉnh năm học 2023-2024, đề ra phương hướng thực hiện cho năm 2024-2025. Kế hoạch sát nhập khối 12 cho năm học 2024-2025.
3.3. Tổ chức thực hiện
          1) Duy trì ôn thi TN GĐ 3; Hoàn thành chương trình phụ đạo trong tháng 4; Hoàn thành kế hoạch sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học.
          2) Hoàn thành hồ sơ lựa chọn SGK lớp 9,12 cho năm học 2024-2025 nộp Sở.
          3) Hoàn thành nhập liệu xét TN THCS gửi phòng GD huyện Tủa Chùa.
          4) Hoàn thành và tổng kết dự giờ xếp loại CM cho GV năm học 23-24.
          5) Nghiệm thu sản phẩm và hoàn thành hồ sơ thi sáng tạo TTNNĐ cấp huyện nộp phòng Kinh tế hạ tầng trước ngày 05/05/2024.
          6) Tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường Quyết Tiến ( Ngày 06/04/2024 ).
          7) Hoàn thành điểm TX, giữa kỳ II cho học sinh trên phần mềm Smac ( Hoàn thành trước 25/04/2024 ).
          8) Duyệt kế hoạch chủ nhiệm tháng 04/2024.
          9) Kiểm tra chất lượng ôn tập phụ đạo HKII và cả năm.
          10) Kiểm tra nội bộ nhà trường
          - Kiểm tra dữ liệu thi 12.
          - KT hồ sơ học bạ lớp 9,12 chuẩn bị cho xét và thi TN.
          - KT  hồ sơ GV, tổ CM , Ban CSVC, Nội trú, Buổi tối và Đoàn TN cuối năm.
          3.4.  Các nhiệm vụ khác
          1) Hoàn thiện và chấm SKKN cấp trường.
          2) Tiếp tục thực hiện kế hoạch phổ cập năm 2024.
          3) Thực hiện kế hoạch pháp chế tháng 4/2024.
          4) Đánh giá kết quả công tác quản lý học sinh buổi tối cuối năm học.
          5) Hoàn thiện bảng phân công công tác tính tăng giờ tháng  4/2024.
          6) Đánh giá xếp loại tháng 04; KH tháng 05/2024.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Giám sát công tác chấm thi thử TN THPT lần 2 năm học 2023-2024 (Đ/c Vàng Của thực hiện).
- Giao 2 đồng chí Đỗ phương, Hà Thuỷ phân tích điểm thi thử TN THPT lần 2 năm học 2023-2024 và gửi lên HSCV trước ngày 06/4/2024.
- Tổ chức kiểm tra hồ sơ + học bạ + thông tin cá nhân học sinh 9, 12 chuẩn bị cho xét và thi tốt nghiệp (lần 1) theo quyết định số 84/QĐ-THCS&THPTTST ngày 29/3/2024.
- Thu, duyệt ma trận đề và đề kiểm tra cuối học kì II năm học 2023-2024 (Các đ/c Đỗ Phương, Hà Thủy, Thào Sùng thực hiện từ ngày 09/4/2024 – 13/4/2024)
- Tổ chức thi cuối kì II lớp 9, 12 năm học 2023-2024 (từ ngày 22/4/2024 – 27/4/2024)
- Triển khai quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 cho GV và HS lần 1 trước ngày 30/4/2024, đối với GV: đ/c Hưng thực hiện, đối với HS: 2 đ/c Thủy và Trường thực hiện.
- Ban hành quyết định thành lập các Hội đồng thi thử TN THPT (lần 3) từ ngày 07/5/2023 - 10/5/2024.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Sắp xếp lịch trực lấy nước cho nam cán bộ giáo viên, nhân viên vào các buổi tối 3, 5, 7 (Đ/c Khai thực hiện)
- Rà soát các ấn phẩm liên quan đến kỳ thi TN THPT 2024 hiện có, tham mưu trưởng ban lập tờ trình mua bổ sung (2 đ/c Sua, Trường thực hiện xong trước 06/4/2024).
- Tổ chức kiểm tra lại hệ thống máy phô tô chuẩn bị cho thi cuối kì II lớp 9, 12 năm học 2023-2024 (2 đ/c Khai, Sua thực hiện xong trước ngày 15/4/2024).
- Chuẩn bi đầy đủ CSVC cho các phòng thi cuối kì II lớp 9, 12 năm học 2023-2024 (2 đ/c Khai - NT, Thống thực hiện xong trước ngày 15/4/2024).
- Phối hợp với BCH Công đoàn chuẩn bị CSVC để tổ chức các hoạt động phong trào để chào mừng Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
- Chỉ đạo Ban LĐ thực hiện tốt công tác chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.
- Chuẩn bị CSVC cho các buổi tuyên truyền, ngoại khóa theo Kế hoạch của BGH nhà trường chỉ đạo.
- Hoàn thiện hồ sơ Ban CSVC để phục vụ công tác kiểm tra của nhà trường.
          - Lập biên bản đối với phòng ban, lớp học không tắt các thiết bị điện khi ra về.
  6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Kế toán
* Công tác quản lý tổ
- Kiện toàn hồ sơ tổ văn phòng phục vụ thanh tra của Sở.
- Tham gia các cuộc họp, chương trình do nhà trường và các đoàn thể tổ chức;
- Tổ chức họp và đánh giá kết quả tháng 04, dự thảo kế hoạch tháng 05;
* Công tác kế toán
- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ chứng từ năm 2023 và đi quyết toán tại Sở; và thanh tra hành chính.
- Ðối chiếu kho bạc quý 1/2024
- Thanh toán tiền lương, BHXH, điện ,mạng tháng 4/2024
- Thanh toán chế độ hôi khoẻ phù đổng cho gv,học sinh
- Lên kế hoạch ăn tháng 04/2023, làm hợp đồng và thanh lý hợp đồng nấu ăn tháng 2/2024;
- Làm phiếu xuất nhập kho tháng 04/2024;
- Duyệt quyết toán ngân sách 2023.
* Công tác khác
- Tham gia các hoạt động chung và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
6.2. Văn thư- Thủ quỹ
* Công tác thủ quỹ
 • Tiếp tục phối hợp với kế toán và GVCN thực hiện chi trả chế độ 81, chế độ 116 còn lại cho học sinh;
 • Thu các khoản đóng góp của học sinh
 • Báo cáo thu chi tài chính Nhà trường và quỹ tiền mặt với hiệu trưởng
 •         * Công tác văn thư- lưu trữ
 • Tiếp nhận công văn đi, đến theo đúng quy định;
- Đăng ký chứng thư số cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán nhà trường trên cổng dịch vụ công quốc gia;
 •  Đóng dấu các văn bản của nhà trường, kiểm tra cẩn thận trước khi gửi;
 •  In sao và lưu trữ văn bản theo đúng quy định, khoa học, dễ tìm kiếm;
 •  Quản lý con dấu của nhà trường đúng quy định.
  * Công tác khác
- Thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh các phòng BGH, phòng Hội đồng ( 02 lần /tuần ). Chuẩn bị chè nước trong các buổi Hội nghị, tiếp khách;
- Kiểm tra CSVC trang thiết bị văn phòng, có sổ ghi chép đầy đủ số lượng mượn trả sau khi tổ chức các sự kiện hoặc cho các bộ phận, cá nhân mượn;
- Thực hiện công tác in sao, phô tô đề thi giữa học kỳ 2;
- Thực hiện xuất nhập thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng đúng thời gian.
 • Thực hiện các nội dung khác khi được BGH, tổ và các đoàn thể phân công.
          6.3. Công tác Y tế, Thiết bị và Thư viện
* Công tác y tế trường học
- Tích cực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn liên quan đến y tế học đường;
- Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh đảm bảo ATTP nhà bếp;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho VĐV trong Hội thao đầu xuân do ĐTN tổ chức;
- Giám sát lớp trực tuần thực hiện nhiệm vụ phân loại và xử lý rác thải đúng nơi quy định;
- Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh dọn dẹp vệ sinh khu phòng ở, vệ sinh cá nhân. Cách phòng tránh các bệnh có thể xảy ra.
* Công tác Thiết bị
- Nhập CSVC, TBDH vào sổ quản lí thiết bị, lập biên bản bàn giao CSVC cho các tổ đoàn thể mượn theo phiếu đề nghị;
- Phối hợp với các tổ bộ môn, GVCN bảo bảo trì, bảo dưỡng TBDH;
- Cho giáo viên bộ môn mượn trả thiết bị theo phiếu yêu cầu và đúng thời gian;
- Kiểm tra việc nhập sổ mượn trả thiết bị của các tổ bộ môn;
* Công tác thư viện
- Phục vụ học sinh tham gia đọc sách theo thời khóa biểu do chuyên môn sắp xếp;
- Lưu trữ bài kiểm tra học kỳ 1 từ các tổ chuyên môn;
- Khôi phục và bổ sung hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn thư viện trong cơ sở GD phổ thông, đảm bảo đủ minh chứng để đánh giá trong nhà trường;
6.4. Bảo vệ
* Công tác trực bảo vệ
- Làm tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và có báo cáo kịp thời lên các đồng chí trong BGH khi có vấn đề xảy ra;
- Đảm bảo công tác thường trực tại phòng bảo vệ 24/24, ghi tên và diễn biến ca trực vào sổ trực (nếu nhờ trực thì ghi rõ). Phối hợp với Ban QLNT tuần tra sau giờ học buổi tối;
- Thường xuyên kiểm tra CSVC tại khu lớp học và khu nội trú như đã phân công, đặc biệt là khu nội trú C;
- Xử lý học sinh để xe không đúng nơi quy định. Nhắc nhở và xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đến trường;
* Công tác CSVC, Ban LĐ.
- Hướng dẫn, chỉ đạo và nghiệm thu kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ lao động theo kế hoạch của Ban lao động.
- Thực hiện tu sửa CSVC hỏng nhỏ, báo cáo và tham mưu sửa chữa các hạng mục lớn có dấu hiệu bị hỏng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng giao phó. Làm việc đúng giờ giấc quy định.
7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả nhân tháng Công nhân năm 2024 (Đ/c Thanh hoàn thành trước 06/4/2024).
- Báo cáo thực hiện các hoạt động tháng Công nhân năm 2024
- Phối hợp với BGH xây dựng kế hoạch tuyên truyền GDPL quý II/2024.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi đấu thể dục thể thao chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày QTLĐ 1/5 cho toàn thể công đoàn viên nhà trường (Đ/c Cà Văn Thanh thực hiện trước ngày 15/4).
- Phối hợp với Ban Khảo thí tổ chức cho CBGV học quy chế thi tốt nghiệp, quán triệt tốt để CBGV không VPQC thi.
- Tham gia họp đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục học sinh lớp 9, 12 năm học 2023-2024 theo lịch của nhà trường.
- Họp BCH Công đoàn.
- Triển khai các văn bản do công đoàn cấp trên yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
- Duy trì các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 hàng tuần cho toàn thể công đoàn viên. Giao đ/c Ư theo dõi và chấm công việc tập luyện thể thao.
- Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Tâm đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều cho chị em nữ công (nộp bảng chấm công trong tháng 4/2024 cho đ/c Thanh ngày 30/4/2024).
- Chi thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn - Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ giáo viên và người lao động trong đơn vị.
- Giám sát việc chi trả lương, công tác phí tháng 4/2024.
- Giám sát công tác thi cuối học kỳ II lớp 9, 12 năm học 2023-2024
- Giám sát công tác coi thi thử TN THPT lần 3.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được cấp trên yêu cầu.
8. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
8.1. Công tác chuyên môn
- Thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch game show học mà chơi chơi mà học.
- Phát động thi đua đợt 4.
- Xây dưng kế hoạch kích cầu phong trào học sinh 3 tốt.
- Tổ chức ngoại khóa lựa chọn nghề nghiệp.
- Tổ chức kết nghĩa với Đoàn trường tiểu học Tả Sìn Thàng kết hợp giao lưu với đoàn trường mầm non.
- Ban hành quyết định thành lập đội thanh niên tình nguyện “ Tiếp sức mùa thi”.
- Thực hiện phối hợp với tổ chức tầm nhìn thế giới nếu có chương trình.
8.2. Công tác thi đua
- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp học sinh(đi học muộn, trốn tiết, đầu tóc, vệ sinh, đeo thẻ ăn cơm) phối hợp với GVCN xử lí học sinh vi phạm.
- Giám sát công tác vệ sinh hàng ngày.
- Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 22h00 thứ 5 hàng tuần.
8.3. Công tác khác
- Công tác trực tuần: Các lớp trực tuần theo quy định của Đoàn trường đã ban hành đầu năm.
          - Công tác phát thanh:  Phát thanh từ 6h15 đến 6h45 hàng ngày, các chủ đề bám sát các ngày lễ lớn, các nội dung nổi bật trong tháng.
 • Công tác trực BCH: Trực theo quy định của BCH đoàn trường.
9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
9.1. Công tác quản lí sĩ số và nề nếp
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 thực hiện theo lịch hàng tuần của Ban QLNT
+ Giáo viên lấy sĩ số mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài sau khi lấy lên nhóm Ban QLNT.
+ Tiến hành phạt lao động đối với những học sinh trốn ra ngoài: Giáo viên trực nội trú ngày hôm sau thực hiện và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
9.2. Công tác lao động và vệ sinh
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 2, 5 hàng tuần.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp phòng ở, khu vực vệ sinh chung, nhà vệ sinh và xử phạt lao động đối với những học sinh không chấp hành.
9.3. Công tác cơ sở vật chất
- Thường xuyên đi kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện khi ra ngoài tại các phòng ở nội trú. Phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Sửa chữa những hỏng hóc nhỏ về CSVC (nếu có).
          9.4. Công tác khác
          - Hoàn thiện hồ sơ Ban QLNT để phục vụ công tác kiểm tra của nhà trường.
10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp, khu nội trú, các khu nhà công vụ.
- Giám sát lớp trực tuần thu gom và đốt rác tại bãi rác.
- Lên kế hoạch lao động cho các lớp vào tuần 33 và tuần 35. Các công việc tập trung vào: dọn dẹp bãi rác, Dọn cống, rãnh quanh khu bếp; dọn dẹp xung quanh trường, nhặt rác, làm cỏ từ cổng trường đến khu C, thu gom vỏ bình nước uống, phát bình nước uống, rào xung quanh trường…
- Thực hiện công việc đột xuất cấp trên giao.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tháng 04 năm 2024. Yêu cầu các tổ chuyên môn, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể hóa vào kế hoạch tuần, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo kịp thời với BGH để thống nhất giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

(Đã ký)
 
 
 Trần Huy Hoàng
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:191 | lượt tải:51

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:211 | lượt tải:44

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:170 | lượt tải:68

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:550 | lượt tải:85
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay186
 • Tháng hiện tại41,564
 • Tổng lượt truy cập2,406,062
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây