KẾ HOẠCH TUẦN HỌC THỨ 25 NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 20/02/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPTTẢ SÌN THÀNG
 -----------------

Số:        /KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 20 tháng 02 năm 2023
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG TUẦN HỌC THỨ 25
Thực hiện từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023
 
          Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường năm học 2022– 2023; căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ tháng 02/2023;
Ban giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch công tác Tuần học thứ 25, từ ngày 20/02/2023 của trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
            1. CÔNG TÁC ĐẢNG
            - Triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến đảng viên, quần chúng.
            - Hướng dẫn đ/c Lò Văn Đoàn hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Ban chi ủy NK 2020-2025, gửi Ban tổ chức trước ngày 28/2/2023.
- Chỉ đạo công tác huy động học sinh đến trường sau Tết, ngăn chặn tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học: đi làm, tảo hôn. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục HS trước cờ.
            - Chi bộ, BCU tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác đảng: Chỉ đạo huy động tối đa HS ra trường sau Tết; Chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự BCU. Công tác tư tưởng, chính trị: BCU tập trung chỉ đạo và nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị của đội ngũ; Theo dõi, kiểm tra đột xuất và xử lý GV vi phạm pháp luật (Hôn nhân gia đình, cờ bạc); GVCN lắm chắc tư tưởng HS phòng chống bỏ học sau tết Nguyên đán. Công tác CM: Tổ chức bồi dưỡng HSG cấp tỉnh khối 9, 10,11; Ôn thi tốt nghiệp THPT 2023; dạy bù chương trình đảm bảo tiến độ, bổ trợ kiến thức cho HS nghỉ dài ngày trước, sau tết.  Công tác Công đoàn: Duyệt hồ sơ chuẩn bị ĐH Công đoàn cơ sở; Hồ sơ đường nước vốn CĐ ngành; Công tác chăm lo đời sống CB,GV,NLĐ. Công tác Đoàn TN: Tuyên truyền tảo hôn và đi làm; Chuẩn bị tổ chức Rung chuông vàng; Tăng cường quản lý xe, chấp hành luật ATGT; Ổn định nền nếp công tác Đoàn; Chấn chỉnh công tác duy trì nền nếp.  Ban CSVC: Hoàn thiện hồ sơ đường nước gửi Sở; Hoàn thành non bộ; Tổ chức HS lấy đá, sỏi. Công tác tổ văn phòng: Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán đường nước; Hoàn thiện báo cáo đoàn giám sát HĐND huyện; Hồ sơ ăn năm học 22-23; công tác kiểm tra nội bộ tổ VP; Hoàn thành non bộ; Chấn chỉnh nền nếp làm việc của các thành viên tổ VP.
            2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
- Chấn chỉnh, kiểm tra đột xuất và xử lý đối với CB,GV có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, luật hôn nhân gia đình hoặc tham gia các tệ nạn xã hội khác.
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật: Luật An toàn giao thông, Luật hôn nhân gia đình; Chấn chỉnh, tuyên truyền HS về Tảo hôn, hôn nhân cận huyết, lao động sớm, chưa đủ tuổi …
- GVCN trong tiết sinh hoạt và 15 phút đầu giờ giáo dục, tuyên truyền học sinh không vi phạm nghỉ học, trốn học đi chơi.
- GVCN tăng cường quản lí để nắm chắc tâm tư, tình cảm của học sinh, phòng chống tình trạng HS bỏ học sau Tết nguyên đán để đi làm hoặc tảo hôn. Báo cáo kịp thời các trường hợp HS vi phạm, bỏ học để kịp thời xử lý.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Công tác dạy và học
- Bố trí kế hoạch chạy chương trình tuần 25 (Đ/c Dung ban hành kế hoạch trong buổi sáng thứ 2 ngày 20/2/2023 ).
- Chấn chỉnh công tác ôn thi HSG cấp trường, tỉnh (Theo chỉ đạo của HT “không thể có giải khi thiếu tâm huyết và thiếu trách nhiệm”). Đ/c Hiếu, Hoàn lập và triền khai KH bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp trường báo cáo phó HT Dung trước ngày 22/2/2023.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiến thức ôn thi HSG lớp 7,8,9,10,11 lần 1 (đ/c Dung hoàn thiện ngày 21/2/2023 ).
- Tiếp tục duy trì công tác bổ trợ kiến thức, ôn thi TN và nghề PT.
- Tổ chức dự giờ đánh giá xếp loại chuyên môn GV năm học 2022-2023 (Dự đột xuất).
3.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Tổng hợp biên bản kiểm tra vào điểm sổ theo dõi đánh giá học sinh và hướng dẫn khắc phục ( Đ/c Dung hoàn thiện ngày 22/2/2023 ).
- Kiểm tra, hướng dẫn khắc phục học bạ lớp 9,11,12 ( Họp GVCN khối 9,11,12 hết tiết 3 chiều 21/2/2023 ).
- Kiểm tra công tác lấy điểm TX số 1 của HKII (Hoàn thành trước 25/2/2023).
3.3. Sinh hoạt chuyên môn
- Tổ chức Hội thảo phụ đạo học sinh yếu kém (14h ngày 20/2/2023; Thành phần theo KH đã ban hành ).
- Báo cáo kết quả tập huấn SGK (Giao cho các nhóm trưởng hoàn thành báo cáo theo mẫu gửi đ/c Dung tổng hợp ngày 23/2/2023).
- Báo cáo kết quả bồi dưỡng ôn thi TN tại Tuần Giáo, Tủa chùa ( Các nhóm báo cáo theo mẫu gửi đ.c Dung tổng hợp ngày 23/02/2023 ).
3.4. Công tác chủ nhiệm
- Đ/c Hoàn, Ư, Páo nộp hạnh kiểm tháng 1 cho đ/c Dung ngày 20/2/2023.
- Hoàn thiện danh sách và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng lần thứ 2.
- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu tham gia hội thảo học sinh yếu kém ( 14h ngày 20/2/2023 ).
3.5. Công tác quản lý học buổi tối
- Thực hiện nhập liệu số học sinh vắng buổi tối trên biểu trực tuyến trước 22h hàng ngày ( GV trực ).
- Xử lý học sinh vi phạm tuần 22,23,24 ( Đ/c Dung thực hiện hoàn thành trước 25/2/2023 ).
- Kiểm tra giao nhiệm vụ tự học của GVBM ghi chép vào sổ trực tuyến để GVBM biết chấn chỉnh kịp thời.
3.6. Công tác khác
- Rà soát chương trình hết tuần 25 ( BCM hoàn thành ngày 24/2/2023).
- Họp nhóm Tiếng anh triển khai kế hoạch thi Olimpic Tiếng anh cấp trường trên Internet ( Hết tiết 2 chiều 22/2/2023 ).
- Xây dựng kế hoạch thi đổi mới PP quản lý tổ CM năm học 2022-2023.
- Triển khai kế hoạch phổ cập và pháp chế năm 2023 ( đ/c Dung hoàn thiện ngày 24/2/2023 ).
- Duyệt biểu công việc của viên chức tháng 2;Các tổ họp đánh giá HĐ tháng 2, xếp loại tháng 2 và hoàn thành báo cáo tháng 2 trước 26/2/2023.
4. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo các nhóm đánh giá trường chuẩn theo kế hoạch số 592 /KH-THCS&THPTTST ngày 12 tháng 12 năm 2022 của nhà trường.
- Giám sát công tác in sao đề thi thử TN THPT lần 2 và chỉ đạo công tác coi thi thử TN THPT lần 2 từ ngày 21/02/2023 - 24/02/2023.
5. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
- Thường xuyên đi kiểm tra và giám sát việc thực hành tiết kiệm điện tại các phòng làm việc, lớp học, phòng công vụ và phòng ở nội trú. Lập giấy báo hỏng, tờ trình, báo cáo BGH nhà trường đề xuất hướng giải quyết.
- Tiếp tục hoàn thành việc tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường: đắp hòn non bộ (3 đ/c Khai, Chư, Nhiệm thực hiện).
- Tổ chức cho học sinh lớp 10A3, 11A1 tham gia lấy đá làm hòn non bộ (2 đ/c Khai, Nhiệm cùng GVCN chỉ đạo học sinh thực hiện).
- Sửa chữa 02 xe rác bị hỏng khi nhà trường mua sắt về (3 đ/c Khai, Chư, Nhiệm thực hiện).
- Lập biên bản phòng ban không tắt điện khi ra về.
            6. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
6.1. Công tác Thư viện
- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch tuần của tổ đến các bộ phận;
- Tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra nội bộ tổ (hoàn thành trước ngày 25/2);
- Tổng hợp phiếu tự đánh giá của tổ viên, làm báo cáo tháng 2 dự thảo KH tháng 3;
- Tiếp tục tổ chức cho lớp 10A3 và 11A1 lấy đá hộc để làm hòn non bộ (Hoàn thành non bộ trước 25/2/2023);
- Tổng hợp báo cáo các tiêu chí và làm dự thảo báo cáo tự đánh giá của nhóm 3;
- Phục vụ giáo viên và học sinh tham gia đọc sách tại thư viện;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao để chuẩn bị cho Đại hội công đoàn;
- In sao đề thi thử TN THPT lần 2 theo Quyết định;
- Xuất thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng các ngày 2,3,4,5;
- Trực và theo dõi nề nếp tổ thứ: 2,3,4.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
6.2. Kế toán
- Hoàn thành dự toán, thiết kế đường nước Công đoàn ngành giao (trong ngày 21/2/2023); Hoàn thành báo cáo công tác giám sát của HĐND huyện (trước 25/02/2023); Kiểm tra và bổ sung hồ sơ, chứng từ liên quan đến chế độ HS từ 2020 đến nay; hồ sơ ăn năm học 2022-2023.
- Làm hồ sơ rút chế độ 116 tháng 1 và 2/2023;
- Thanh toán tiền điện, cước các gói mạng…;
- Lập phiếu xuất, nhập thực phẩm tuần 04 tháng 2 cho học sinh;
- Hoàn thiện báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 gửi Sở;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch kiểm tra nội bộ tổ.
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao. Làm việc đúng giờ giấc quy định. Trực và theo dõi nề nếp tổ thứ: 5,6.
6.3.Y Tế + Thiết bị
- Giao đ/c Lê Trọng Thống phụ trách công tác đảm bảo vệ sinh trường, lớp học và các khu nội trú. Thường xuyên kiểm tra, phối hợp với BCH Đoàn, Ban QLNT, GVCN để xử lý đối với HS vi phạm các công việc: Phân loại rác; đốt rác; vệ sinh khu vực chung ...
- Kiểm tra chất lượng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước và sau khi nấu ăn;
- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại nhà bếp đúng thời gian;
- Phối hợp với GVCN tuyên truyền giáo dục học sinh tham gia giao thông an toàn, tuyên tuyền nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống;
- Thường xuyên kiểm tra TBDH và lập biên bản xử lí vi phạm;
- Thay dây cáp cho máy chiếu các lớp 10A1, 10A3, 11A1, 11A3 ( nếu có dây);
- Kiểm tra lớp trực tuần thực hiện công việc xử lý rác thải theo đúng quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ giao.
6.4. Thủ quỹ- Văn thư.
- Hoàn thiện thu các khoản đóng nộp của giáo viên tháng 12/2022 tháng 1, 2/2023 báo cáo cho các tổ trưởng để đánh giá xếp loại tháng 2;
- Hỗ trợ kế toán hoàn thiện bổ sung chữ ký còn thiếu của CBGV, NV;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch kiểm tra nội bộ tổ.
- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ đúng quy định;
- Xuất thực phẩm cho tổ nuôi dưỡng các ngày 6,7,CN;
- In sao đề thi thử TN THPT lần 2 thao Quyết định;
- Thực hiện các công tác khác khi được BGH, tổ trưởng giao.
6.5. Bảo vệ
- Thường trực tại phòng bảo vệ, xử lý xe học sinh không để đúng nơi quy định;
- Tăng cường công tác phối hợp với Ban QLNT kiểm tra buổi tối tại các khu nội trú;
- Hoàn thiện non bộ, chỉ đạo học sinh lấy đất thịt để trồng cây và hoa xung quanh bể cá;
- Kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh trường để phát hiện CSVC hỏng và có hướng sửa chữa, khắc phục;
- Phối hợp GVCN chỉ đạo, hướng dẫn công tác lao động các lớp theo kế hoạch tuần 25;
- Thực hiện mở cửa phòng làm việc của BGH, phòng Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng phân công.
            7. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
7.1. Công tác chuyên môn công đoàn
- Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT, văn hóa, văn nghệ trong CBGV-NV chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 (Đ/c Hưng thực hiện trước ngày 24/02/2023).
- Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế PN 8/3 (Đ/c Tòng Thị Điện thực hiện trước ngày 24/02/2023).
- Treo 02 khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh treo tại khu vực cổng trường và lan can nhà Hiệu bộ (Đ/c Sùng A Lứ thực hiện trong ngày thứ 20/02/2023).
- Trình các văn kiện Đại hội và đề án nhân sự BCH khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028 để Công đoàn ngành duyệt trong ngày 20/02/2023 (Đ/c Hưng thực hiện).
- Ban hành kế hoạch Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 sau khi công đoàn ngành duyệt xong hồ sơ Đại hội (Đ/c Hưng thực hiện).
    - Tiếp tục phối hợp với Ban TTND, tăng cường kiểm tra việc thực hiện ATVSTP với bếp ăn tập thể theo CV số 165/HD-CĐN ngày 24/10/2022 của CĐN Giáo dục Điện Biên về công tác tham gia ATVS LĐ năm 2023.
- Thực hiện các công việc khác khi được Chi bộ giao.
7.2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
   - BCH Công đoàn theo dõi và chấm công việc tập luyện thể thao vào các buổi chiều thứ 2, 4 (đ/c Lò Văn Nhiệm thực hiện).
   - Thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau, hiếu hỷ (nếu có).
7.3. Công tác nữ công - Thủ quỹ
- Đ/c Điện đã đẩy mạnh các hoạt động thể thao vào các buổi chiều thứ 3,5 cho chị em nữ công (báo cáo đ/c Lứ bảng chấm công).
- Chi kinh phí thăm hỏi, động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau (nếu có).
7.4. Công tác kiểm tra Công đoàn- Ban thanh tra nhân dân
- Giám sát thực hiện nội quy, quy chế của Cán bộ giáo viên, NV và người lao động.
- Thực hiện việc giải quyết, kiến nghị, khiếu nại (nếu có).
- Thực hiện giám sát các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị khi được cấp trên yêu cầu.
8. CÔNG TÁC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
8.1. Công tác chuyên môn
- Đ.c Lò Minh Quảng Thực hiện hoàn thiện chỉ đạo chi đoàn 12A2 hoàn thiện dào bồn hoa hoàn thiện trước ngày 23/02/2023.
- Trình BGH kế hoạch số 13 của Huyện Đoàn Tủa Chùa về tham gia thi đấu bóng đá của tất cả các cơ sở đoàn trong huyện.
- Thực hiện kế hoạch ngoại khóa tảo hôn và bỏ học đi làm thuê.
- Ban hành và triển khai Hế hoạch thi Rung chuông vàng lần thứ 2.
- Đ.c Lý Thu Thảo tập luyện đội nghi lễ dự bị vào các buổi chiều 2,4,6 có báo cáo tiến độ tập luyện trước 17h00 ngày 24/2/2023.
            - Đ.c Lường Thị Kiêm thực hiện khởi động đầu tuần  25.
           - Đ.c Lò Mạnh Trường thực hiện cho đội xung kích kiểm tra và xử lí các trường hợp trốn thể dục giữa giờ trên các lớp và quán ăn thứ 3 và thứ 5 các trường hợp trốn cho viết bảng kiểm điểm tại phòng đoàn, báo cáo bí thư danh sách học sinh vi phạm trong tuần chiều trước 15h00 chiều thứ 5 hàng tuần.Thực hiện phối hợp với các đ.c bảo vệ khóa cổng chính trước giờ ra chơi tiết 2.
- Đ.c Lò Thị Cúc  tiến hành xử phạt lao động đối với các trường hợp nghỉ học không phép tuần 23, 24 : cho tổ chức lấy đá quậy hoặc đá hộc. Khối THPT:  nghỉ từ 1 đến 5 buổi/ tuần cho lấy 5 hòn, từ 5 đến 10 buổi lấy 10 viên kích thước tối thiểu đường kính 30cm. Khối THCS:  nghỉ từ 1 đến 5 buổi/ tuần cho lấy 5 hòn, từ 5 đến 10 buổi lấy 10 viên kích thước đường kính tối thiểu 20cm.
    - Đ.c Giàng A Ư đôn đốc hoàn thành thu quỹ từ các bí thư của các chi đoàn và các đ.c GVCN các lớp. có báo cáo bí thư trong ngày 20/2/2023.
- BCH thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do BTV đoàn trường triển khai.
            8.2. Công tác thi đua
- Đ/c Lý Thu Thảo Tổng hợp điểm thi đua hoàn thành trước 19h00, ngày 23/02/2023. Phối hợp BQL nội trú, Ban quản lý học sinh tự học buổi tối tổng hợp điểm thi đua gửi lại đoàn trường trước 09h00 sáng thứ 6 ngày 24/02/2023, thông báo điểm thi đua các lớp và xin ý kiến phản hồi của GVCN lớp. Trong bảng điểm thi đua phân định rõ điểm nội trú, điểm tự học buổi tối, điểm đoàn trường theo dõi để GVCN biết các mảng yếu kém trong thi đua của lớp.
          - Báo cáo công tác theo dõi thi đua các lớp tuần học 25  trong báo cáo cần thể hiện rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế các lớp.
            - Thực hiện tuần tra cùng tổ bảo vệ và đội xung kích về việc học sinh để xe không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm từ 6h20 đến 6h45 ngày thứ 2 và thứ 5.
            - Thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh hàng ngày quay video, chụp ảnh, lập biên bản xử lí GVCN gửi lên nhóm ĐTN, gửi lại bản cứng cho bí thư trước 17h00 chiều thứ 6 hàng tuần.
              8.3. Công tác khác
            - Tuần học 25 lớp 9A2 – đ/c Hà chủ nhiệm làm công tác trực tuần công tác trực tuần lớp trực tuần có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trực tuần theo quy định của Nhà trường, đốt rác thu gom rác hàng ngày có báo cáo hình ảnh lên nhóm ĐTN, quét nhặt rác khu vực cổng trưởng từ cạnh phòng đ.c Lứ đến cổng trường, lau dọn bàn ăn ở căng tin hàng ngày, bàn căng tin phải được dọn gọn lên hành lang căng tin. Đặc biệt là công tác đốt rác có báo cáo hình ảnh khi thực hiện đốt rác. Báo cáo theo dõi của lớp trực tuần gửi về văn phòng Đoàn trường vào chiều thứ 6.
            - Giao chi đội 9A1 thực hiện lấy 50kg phân bón cho các cây mới trồng của các tổ, và các cây ở khu nội trú C, thực hiện tưới nước vào chiều thứ 3 và thứ 6 theo dõi tình trạng của cây (sống hay chết) có báo cáo hình ảnh lên nhóm ĐTN.
            - Giao chi Đoàn 12A2 nộp 4 cây tre già đường kính 10cm, dài 8m hạn nộp 11h00 ngày 20/2/2023 cho đ.c Lò Minh Quảng.
- Tuần 25 các lớp thực hiện làm vệ sinh khu vực chung của lớp mình.
- Công tác phát thanh và giám sát nề nếp và công tác vệ sinh khu vực chung các lớp, lớp trực tuần.
Thứ Nội dung Người thực hiện
Thứ 2 Phát thanh nề nếp đoàn trường Hờ Thị Thu
Thứ 3 Phát thanh những câu nói hay về con người, cuộc sống. Mùa A Bênh
Thứ 4 Một câu chuyện đẹp, 1 cuốn sách hay, 1 tấm gương sáng   Sùng A Sủ
Thứ 5 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Sùng A Tằng
Thứ 6 Phát thanh những câu nói hay về con người, cuộc sống. Giàng A Phứ
Thứ 7 Phát thanh thời sự chào buổi sáng Sùng A Nhè
 
 
                                                9. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Kiểm tra sĩ số và việc vệ sinh hàng ngày của học sinh ở mỗi phòng, khu nội trú.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
- Giáo viên phụ trách các khu nội trú thường xuyên kiểm tra việc khóa cửa, tắt điện của các phòng nội trú, lập biên bản xử phạt hành chính đối với những phòng vi phạm.
- Kiểm tra sĩ số đột xuất sau 22h30 vào tối thứ 3 và 5. Giáo viên phụ trách mỗi khu nội trú gửi danh sách học sinh trốn ra ngoài, tiến hành phạt lao động đối với những học sinh này và báo cáo kết quả bằng hình ảnh lên nhóm Zalo của BQL nội trú.
- Tổng vệ sinh các khu nội trú vào chiều thứ 5, riêng khu C thực hiện thêm ngày thứ 2, gồm các công việc sau: quét màng nhện trước, trong và sau mỗi phòng; lau dọn phòng sạch sẽ; làm vệ sinh khu vực chung, nhà vệ sinh,…
- Tiếp tục hoàn thiện dây treo quần áo trong các phòng khu nội trú C (đ/c Của chỉ đạo 2 đ/c Páo, Đông cùng với đ/c Chư bảo vệ thực hiện xong trước ngày 25/02/2023).
- Chấn chỉnh công tác xử lý học sinh trốn ra khỏi nội trú sau 22h30 của giáo viên phụ trách các khu nội trú (2 đ/c Của và Đoàn thực hiện).
            10. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, VỆ SINH
- Giám sát lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường của các lớp.
- Giám sát lớp trực tuần 9A2 thu gom và đốt rác tại lò đốt rác.
- Giám sát, nghiệm thu kết quả lao động của các lớp trong tuần theo kế hoạch số 17/BLĐ, gồm các công việc như sau: lấy đá làm hòn non bộ, khơi thông rãnh thoát nước, lấy đất để trồng cây, bồn hoa xung quanh hòn non bộ, các lớp thực hiện quét màng nhện theo khu vực đã phân công.
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường Tuần học 25, tháng 02 năm 2023. Yêu cầu các Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, trưởng, phó các đoàn thểcụ thể hóa kế hoạch này theo ngày để tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo hoặc trao đổi kịp thời với các đồng chí trong BGH để được thống nhất giải quyết./.
 
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Trần Huy Hoàng
 
 
 
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
TUẦN 25 THÁNG 02 NĂM 2023
(Thực hiện từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)
(Kèm theo KH số:       /KH-THCS&THPTTST, ngày 20/02/2023)
 
Thứ Hai, ngày 20 tháng 02 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Xin nghỉ khám bệnh
Chiều Xin nghỉ khám bệnh
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Duyệt hồ sơ ĐH Công đoàn tại CĐ ngành
Chiều Duyệt hồ sơ ĐH Công đoàn tại CĐ ngành
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Hội thảo phụ đạo, bổ trợ kiến thức
Thứ Ba, ngày 21 tháng 02 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Tư, ngày 22 tháng 02 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Năm, ngày 23 tháng 02 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 02 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 02 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Chủ nhật, ngày 26 tháng 02 năm 2023
Hiệu trưởng
Trần Huy Hoàng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Hoàng Thị Dung
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
P. hiệu trưởng
Nguyễn Thành Hưng
Sáng Nghỉ
Chiều Nghỉ
 
 
Ghi chú: Một số nội dung công tác mới có thể phát sinh sau khi kế hoạch được đăng tải, BGH sẽ thông báo trực tiếp tới thư ký hội đồng trường hoặc thông báo trên nhóm HSCV để thuận tiện liên hệ công việc./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:16 | lượt tải:10

35/ KH-CĐTHCS&THPTTST

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CBVC&NLĐ 2022-2023

Lượt xem:185 | lượt tải:51

86/QĐ-THCS&THPTTST

Biên bản công khai Q.Toán 2021 + QĐ công khai

Lượt xem:96 | lượt tải:24

Số 13/2022

KH nhà trường tuần 19

Lượt xem:417 | lượt tải:62
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay883
  • Tháng hiện tại15,762
  • Tổng lượt truy cập1,822,611
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây