KẾ HOẠCH THÁNG 8/2022 CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ vào các công việc và nhiệm vụ cần làm ngay đầu năm học 2022 – 2023 của Nhà trường;
Ban giám hiệu nhà trường thống nhất xây dựng kế hoạch công tác tháng 8/2022 để định hướng, chỉ đạo các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS&THPT TẢ SÌN THÀNG
-----------------
 
Số:  352/KH-THCS&THPTTST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ---------------------------------------------

Tủa Chùa, ngày 15 tháng 8  năm 2022
 
 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NHÀ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2022
Thực hiện từ ngày 15/8/2022 đến ngày 31/8/2022
 
Căn cứ vào các công việc và nhiệm vụ cần làm ngay đầu năm học 2022 – 2023 của Nhà trường;
Ban giám hiệu nhà trường thống nhất xây dựng kế hoạch công tác tháng 8/2022 để định hướng, chỉ đạo các Bộ phận, Đoàn thể, tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng cụ thể như sau:
          1. CÔNG TÁC ĐẢNG
          - Tổ chức họp Ban chi ủy và chi bộ tháng 8/2022 cho chủ trương nhân sự năm học và công tác tổ chức cán bộ, bổ sung chi ủy viên.
- Hoàn thiện hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho cán bộ, giáo viên chuyển công tác sang chi bộ mới.
- Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, ban hành các Quyết định về biên chế bộ máy năm học 2022-2023, bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký HĐGD.
- Kiện toàn các tổ, tiểu ban, bộ phận, hội đồng trước ngày 05/9/2022.
- Ban chi ủy, Ban giám hiệu và chi bộ tập trung chỉ đạo các công việc sau: Chỉ đạo công tác tuyển sinh, huy động học sinh lớp 5, lớp 9 hoàn thành chương trình vào lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023; Chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tiêm phòng và chống dịch tái bùng phát); Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tập huấn hè 2022; Chỉ đạo công tác xây dựng dự thảo quy chế, kế hoạch, chương trình công tác năm học 2022-2023; Chỉ đạo công tác chuẩn bị CSVC đón học sinh tựu trường đầu năm học; Công tác tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 10; Chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ năm học 2021-2022 và chuẩn bị hồ sơ chuyên môn năm học 2022-2023, công tác bồi dưỡng chuyên môn cụm tháng 8/2022; Kiện toàn bộ máy các tổ chuyên môn; công tác chuẩn bị ĐH Công đoàn; Đoàn TN và Hội nghị CB,VC,NLĐ đầu năm; Công tác thành lập BCĐ và Đoàn tham gia thi GĐTH; Công tác chuẩn bị văn nghệ khai giảng và hỗ trợ tiểu học đón chuẩn; Chỉ đạo công tác dọn dẹp khuân viên trường lớp, nội trú, tu sửa khuân viên đón tiếp học sinh đầu năm (Lãnh đạo các bộ phận liên quan chủ động xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, tích cực đôn đốc, giám sát thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ mà cá nhận, bộ phận mình phụ trách).
2. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Thực hiện tốt việc tiêm chủng đủ mũi theo quy định. Làm tốt công tác phòng, chống dịch đối với CB,VC,NLĐ và học sinh.
- 100% CBQL, GV, NV chấp hành tốt các chủ trưởng, đường lối của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy và quy định của nhà trường, ngành, địa phương.
          - Ổn định công tác tư tưởng sau thời gian nghỉ phép. Yên tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
          - Hoàn thiện việc tham gia góp ý vào Bộ Quy tắc ứng xử, Quy chế hoạt động, Quy chế làm việc trước ngày 25/8/2022.
- Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn, Đại hội Đoàn TNCSHCM theo hướng dẫn của cấp trên.
- Các phó hiệu trưởng, tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn hoàn thiện việc sắp xếp, bố trí phòng làm việc, kiện toàn hồ sơ năm học trước, chuẩn bị cho năm học mới, xong trước ngày 25/8/2022.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên giữ mỗi quan hệ đúng mực, nêu gương đạo đức nhà giáo, đạo đức viên chức trong thực thi công vụ. Không để các mối quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến uy tín, giá trị và hình ảnh của nhà trường.
3. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
3.1. Hoàn thiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu năm học
1) Các tổ đề xuất làm việc với đ/c Dung để dự kiến PCGD trước ngày 25/8/2022. Trưởng ban CM xây dựng PCGD xin ý kiến phê duyệt của Hiệu trưởng trước ngày 26/8/2022; Ban hành chính thức và xếp TKB cho Tuần 1 năm học 2022-2023 trước 28/8/2022 (Phân công giảng dạy và sắp thời khóa biểu).
2) Tổ chức, thực hiện các hoạt động đầu năm học Kế hoạch chung của nhà trường.
3) Ban chuyên môn chủ trì để chỉ đạo Đoàn thanh niên xây dựng các chương trình tổ chức các ngày lễ và các hoạt động đầu năm. Tổ chức hoạt động tập thể tập trung giáo dục, triển khai nội quy, quy chế chấn chỉnh nền nếp học sinh.
4) Tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 (GDPT 2018) đối với lớp 10 năm học 2022-2023 theo chỉ đạo,
hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 146/UBND-KGVX ngày 13/5/2022,
của Sở GDĐT (Công văn số 1297/SGDĐT-GDTrH ngày 31/5/2022 về việc chuẩn bị tích cực các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10, năm học 2022-2023; số 1505/SGDĐT-GDTrH ngày 20/6/2022 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông). Thông tư 13/2022 của Bộ GD&ĐT.
5) Tăng cường công tác truyền thông về Chương trình, sách giáo khoa đặc
biệt là những điều chỉnh đối với chương trình môn học Lịch sử, tổ hợp môn học
tự chọn đối với lớp 10 để tạo sự đồng thuận của học sinh, phụ huynh và xã hội.
6) Triển khai xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch giáo dục nhà
trường, kế hoạch môn học theo hướng dẫn tại Công văn số 141/SGDĐT-GDTrH
ngày 26/01/2021, số 1055/SGDĐT-GDTrH ngày 09/5/2022; tổ chức phê duyệt
trước ngày 05/9/2022.
7) Tổ chức rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; kịp thời tham mưu cho hiệu trưởng trình Sở GD&ĐT bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GDĐT. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 1505/SGDĐTGDTrH ngày 20/6/2022 của Sở GDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong nhà trường.
8) Xây dựng các kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chính trị theo đúng thời gian và nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch của cụm trưởng CM số 5.
9) Hoàn thiện danh sách lớp 6,7,8,9,11,12 gửi GVCN rà soát thông tin ( Đ/c Dung gửi trước 20/8/2022; GVCN rà soát nộp lại cho đ/c Dung ngày 23/8/2022 ).
10) Dự thảo phân chia lớp10; bố trí GVCN tạm thời gửi Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo trước 25/8/2022.
11) Nhận hồ sơ chuyên môn và hướng dẫn hoàn thiện ( Giao cho 3 tổ trưởng trực tiếp gặp đ/c Dung để nhận và bàn giao cho tổ viên trước 30/8/2022 ).
12) Rà soát TBDH lập kế hoạch sử dụng cho năm học 2022-2023; Thời gian rà soát BCM phân chia như sau (Có biên bản nộp sau khi kết thúc rà soát):
+ Sáng 19/8/2022: Nhóm Toán từ 7h30-8h30; Lí từ 8h30-9h30.
+ Chiều 19/8/2022: Nhóm Hóa từ 14h00-15h00; Sinh từ 15h00-16h00.
+ Sáng ngày 20/8/2022: Nhóm Công nghệ từ 7h30-8h30; Sử,Địa,MT,ÂN,TD, Văn từ 8h30- 10h30.
 ( Lưu ý: Đ/c Dung, Nhiệm trực tiếp phụ trách hướng dẫn rà soát các nhóm có mặt đúng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ theo lịch đã phân công).
13) Gửi các bản DỰ THẢO của Chuyên môn xin ý kiến góp ý, thời gian xin ý kiến từ 15/8/2022 đến 22/8/2022.
3.2. Duyệt các kế hoạch
1) Kế hoạch dạy học bộ môn (PPCT); KH giáo dục nhà trường; KH bám sát; KH cụm chuyên đề học tập lớp 10: Ngày 26/8/2022 tổ trưởng nộp trực tiếp cho đ/c Dung kiểm tra; ngày 29/8/2022 nộp cho Hiệu trưởng phê duyệt.
2) Kế hoạch hoạt động của 3 tổ chuyên môn: Duyệt ngày 31/8/2022.
3.3. Phối hợp các tổ chức đoàn thể hoàn thiện các nhiệm vụ sau
1) Huy động học sinh ra lớp; tuyển sinh lớp 6,10.
2) Tư vấn lựa chọn môn học theo chương trình GDPT 2018 và TT 13/2022 của BGDĐT. Thời gian tổ chức vào ngày 22/8/2022 cho học sinh lớp 10.
3) Các tổ chuyên môn tiến hành họp lấy ý kiến các văn bản dự thảo của chuyên môn, tổng hợp ý kiến gửi trưởng ban trước 22/8/2022.
          3.4. Công tác chủ nhiệm
1) GVCN liên hệ thông báo học sinh lớp chủ nhiệm tựu trường vào ngày 30/8/2022; GVCN được giao chủ nhiệm khối 6, 10 đến các thôn bản huy động học sinh ra lớp theo danh sách giao;
2) Nhận công tác chủ nhiệm tạm thời đầu năm theo sự phân công của Hiệu trưởng. Ngày 03/9/2022 tập trung học sinh lớp chủ nhiệm kiểm tra việc chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh đầu năm. Hướng dẫn HS hoàn thiện trước ngày 05/9/2022. Báo cáo hiệu trưởng kết quả sau khi hoàn thiện.
3) GVCN lập danh sách học sinh đăng ký ăn tại nhà bếp gửi lại đồng chí Hương kế toán và cập nhật danh sách học sinh bổ sung hàng ngày kịp thời và lập sổ theo dõi HS ăn tại nhà bếp trong các ngày đầu để bố trí ăn, nghỉ cho học sinh. (Trong các ngày 30, 31/8 và 01/9 nhà trường sẽ chuẩn bị mì tôm, trứng, nước sôi để GVCN lấy mì và tổ chức cho các em ăn tại bếp ăn. Từ ngày 03/9/2022 nhà trường tổ chức nấu ăn cho HS, các GVCN gửi danh sách ăn trước 07h00 sáng).
4) Đối với học sinh lớp 6,10 và HS mới chuyển đến trường GVCN yêu cầu hoàn thiện SƠ YẾU LÝ LỊCH gửi lại để cập nhật thông tin học sinh.
5) Tổ chức cho học sinh học tập quy chế tại lớp theo lịch của nhà trường; quản lý học sinh tham gia các hoạt động tập thể đầu năm; Theo dõi bảo đảm an ninh an toàn và xử lý kịp thời các bất thường.
3.5. Công tác khác
1) Giáo viên gặp trực tiếp thủ quỹ để văn phòng phẩm và các tổ trưởng gặp phó HT phụ trách CM nhận hồ sơ chuyên môn để phát cho viáo viên ( Hoàn thành trước 30/8/2022 ).
          2) Ban hành các Văn bản hướng dẫn xây dựng PPCT; KHSDTB; KHBS; KH phụ đạo; KHBDTX gửi các tổ chuyên môn để thực hiện.
          3) Cập nhật phần mềm CSDL quốc gia và SMAS để chuyển lớp, sắp lớp cho học sinh đầu năm (Dung, Thủy, Trường hoàn thành trước 20/8/2022)
          4) Xây dựng kế hoạch,dự thảo các quy chế, mục tiêu, chỉ tiêu của Phó Hiệu trưởng thực hiện trong năm học 2022-2023.
          5) Thời gian công tác từ ngày 16/8 đến 04/9/2022 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc theo giờ hành chính tại các phòng làm việc của tổ CM, cá nhân, bộ phận không làm việc ở nhà hoặc tại phòng ở công vụ. Các tổ trưởng đôn đốc, xử lý và báo cáo hiệu trưởng kịp thời.
6) Tập trung lực lượng tham gia tuyển sinh, huy động học sinh ra lớp tại các thôn bản từ ngày 15/8/2022 đến 16/8/2022.
7) Tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở và của Cụm CM đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.
8) Dự kiến phân ca học và lớp học báo cáo hiệu trưởng trước 25/8/2022.
4. CÔNG TÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT
          - Kiểm tra, tu sửa CSVC: Phòng máy tính, lắp máy chiếu, phòng Lab, các phòng bộ môn để chuẩn bị cho năm học mới và bàn giao công tác thiết bị chuyển công tác.
          - Hưng, Nhiệm chuẩn bị SGK phát cho GVCN trước 01/9/2022. Hương, Sua chuẩn bị văn phòng phẩm cho năm học mới (có thống kê và văn bản trình mua văn phòng phẩm của tổ văn phòng trước ngày 25/8/2022).
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức sát khuẩn, lao động và vệ sinh cho học sinh đầu năm học 2022-2023. Phân công các tổ chuyên môn, văn phòng vệ sinh trường lớp hàng ngày (khi chưa có HS đến rèn luyện hè).
          - Lập sơ đồ lớp học 2022-2023, kiểm tra, phân bổ bàn ghế tại các lớp căn cứ vào biên chế số lượng học sinh các lớp.
          - Tổ chức cho dọn dẹp nội trú, làm nhà kho và phối hợp với Ban quản lý nội trú sắp xếp phòng ở cho học sinh chuẩn bị hồ sơ bàn giao CSVC cho học sinh đầu năm 2022-2023.
          - Chuẩn bị tốt CSVC, nước uống cho các buổi tập huấn, bồi dưỡng, các phiên họp của nhà trường.
          - Chuẩn bị CSVC cho khai giảng và hỗ trợ trường tiểu học đón chuẩn.
          - Chuẩn bị tốt CSVC phục vụ cho công tác đón tiếp học sinh tựu trường, kiểm tra dịch tễ và các yếu tố phòng dịch.
          - Sửa chữa lại hệ thống Pano – khẩu hiệu trong trường, hoàn thành trước ngày 20/8/2022.
          - Kiểm tra lại hệ thống thoát nước tại các khu nhà và khu nội trú, lớp học, công vụ để tiến hành khắc phục, sửa chữa, nạo vét lá cây, rác tránh ngấm nước và hư hỏng nặng.
          5. CÔNG TÁC TỔ VĂN PHÒNG
          - Kế toán tham mưu và lập dự toán các khoản thu cho năm học 2022-2023 trình hiệu trưởng duyệt (Gồm tờ trình và dự toán thu, chi cụ thể cho từng khoản). Hoàn thiện hồ sơ liên quan công tác kế toán: Thu, chi các khoản quỹ 2021-2022; Hồ sơ ăn; hồ sơ gạo ...
          - Thư viện sắp xếp và thống kê số bộ SGK chuẩn bị cho năm học 2022-2023 báo cáo HT trước ngày 20/8/2022, Bàn giao cho GVCN trong ngày 31/8/2022.
          - Nhân viên thiết bị kiểm tra và sắp xếp lại thiết bị, phối hợp với GV bộ môn lập kế hoạch sử dụng thiết bị năm học 2022-2023. Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống máy chiếu trên cho các lớp và hệ thống máy tính tại phòng tin.
          - Thủ quỹ phối hợp với kế toán kiểm tra văn phòng phẩm hiện có và lập dự toán văn phòng phẩm trình HT duyệt mua bổ sung chuẩn bị cho năm học mới trước ngày 25/8/2022.
          - Đ/c Hương, Sua kiểm tra lại CSVC phục vụ công tác phòng dịch tại nhà trường báo cáo bằng văn bản số lượng CSVC hiện có, số cần bổ sung và kiến nghị đề xuất, hoàn thành trước ngày 25/8/2022.
          - Công tác bảo vệ thực hiện tuần tra tối thiểu 02 lần/ngày, cần tăng cường an ninh đầu năm học không để xảy ra tình trạng đánh nhau, gây mất trật tự của HS cũ và mới.
          6. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN
          - Giao đ/c Nguyễn Thành Hưng - phó hiệu trưởng phụ trách công tác Công đoàn đến khi có Chủ tịch Công đoàn mới.
- Cử đại biểu dự Hội nghị tổng kết Công đoàn năm học 2021-2022 và tiếp thu hướng dẫn chuẩn bị Đại hội Công đoàn.
          - Dự thảo các quy chế, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cho năm học 2022-2023.
          - Triển khai các văn bản, các kế hoạch của Công đoàn ngành.
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CB,VC và người lao động năm học 2022-2023.
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức 01 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đầu năm học cho CB,GV và HS (các văn bản, chỉ đạo mới của ngành, Nghị định mới của Chính Phủ, Thông tư mới có liên quan).
          - Dự thảo Ban chỉ đạo và Đoàn VĐV thể thao các môn: Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn tham gia Hội thao ngành vào Tháng 10, 11/2022.
7. CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN
          - Giao đồng chí Hoàng Thị Dung – Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các công tác của Đoàn trường từ ngày 15/8 đến khi có chuẩn y BCH Đoàn trường năm học 2022-2023.
- BCH Đoàn dự thảo kế hoạch, mục tiêu, quy chế liên quan đến công tác Đoàn trường năm học 2022-2023.
- Tổ chức các hoạt động tập thể: Triển khai quy chế nhà trường; quy chế học sinh; Nghi thức đội; Tập văn nghệ; Chủ nhật xanh; Lao động vệ sinh; Quy tắc ứng xử; Quy chế nội trú; Bài thể dục buổi sáng, giữa giờ …
- Trình huyện Đoàn KH tổ chức Đại hội Đoàn trường, dự kiến tiến hành đầu tháng 9/2022, dự thảo các KH, VB chỉ đạo Đại hội.
- Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ Đoàn trường năm học 2021-2022 để lưu trữ theo quy định của Trung ương Đoàn.
- Tham mưu xây dựng chương trình, lựa chọn học sinh tập luyện các tiết mục văn nghệ thi Giai điệu tuổi hồng tháng 10/2022.
- Kết hợp cùng GVCN, Ban quản lí nội trú, GVCN xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của đội cờ đỏ; đội giám sát bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khi HS đến nhập trường, tăng cường quản lí HS ngay từ đầu năm học.
- Phân chia khu vực vệ sinh thường kì, tổ chức cho HS tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp, lối đi, bồn hoa cây cảnh ngay khi xuống trường.
          - Tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho Lễ khai giảng và giao lưu đón Chuẩn của trường Tiểu học Tả Sìn Thàng.
          - Xây dựng KH hoạt động của Đoàn TN năm học 2022-2023 và KH hoạt động Hội LHTN trình Ban chi ủy phê duyệt trước ngày 05/9/2022.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm học 2022-2023 tổ chức Đại hội trước ngày 15/9/2022.
          - Tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp, lối đi, bồn hoa cây cảnh.         - Kiểm tra, rà soát hệ thống cờ treo chuối, băng zôn, khẩu hiệu, biển lớp học hoàn thành trước ngày 30/8/2022.
          - Thực hiện ổn định, duy trì nề nếp của học sinh ngay từ đầu năm học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giữa giờ trong năm.
8. CÔNG TÁC BAN QUẢN LÝ NỘI TRÚ
- Đ/c Nguyễn Thành Hưng - phó HT phụ trách CSVC sắp xếp, tổ chức tu sửa và bố trí học sinh ở nội trú đầu năm (Dự kiến HS đông và HS nữ tăng cao).
- Kiểm tra CSVC nội trú chuẩn bị cho năm học mới. Phân công kiểm tra, lập biên bản từng khu báo cáo HT trước ngày 22/8/2022.
- Dự thảo phương án bố trí, sắp xếp học sinh nội trú và phương án đón tiếp học sinh tựu trường (Giao đ/c Hưng).
- Phân công và tổ chức cho CB,GV,NV dọn vệ sinh nội trú, sắp xếp lại giường và CSVC, phát quang cây cối chuẩn bị đón HS. Thời gian từ ngày 25-28/8/2022.
9. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG
Giao đồng chí Nguyễn Thành Hưng – Phó HT kiểm tra các khu vực và lên kế hoạch phân công cán bộ, GV, NV tiến hành lao động và vệ sinh trước ngày 30/8/2022. Từ ngày 31/8/2022 dự kiến tổ chức học sinh lao động 01 buổi/ngày tập trung vào các công việc như: Dọn vệ sinh nội trú, kê dọn lớp học, tổng vệ sinh quanh trường, phát quang cây cối, vườn trường, lau dọn bàn ghế, thiết bị...
10. THỐNG NHẤT THÔNG TIN NĂM HỌC 2022-2023
- Ký hiệu tên trường trong các công văn, văn bản: THCS&THPTTST
         - Tất cả các văn bản của nhà trường và các tổ chức gửi đi đều lấy chung gmail của trường để gửi (Tên đăng nhập Gmail: thcsvathpttasinthang@gmail.com; Mật khẩu: thh241119812020).
- Website trường: Tất cả các văn bản và kế hoạch, bài viết, tin bài của BGH, tổ trưởng, Đoàn thể … phải được đăng định kỳ trên Website của Nhà trường tại địa chỉ là: http://thpttasinthang.dienbien.edu.vn (Giao đ/c Hà Văn Thủy phụ trách và chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải trên Website của Nhà trường).
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác của nhà trường tháng 8 năm 2022. Yêu cầu các tổ chuyên môn, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Mọi vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc yêu cầu báo cáo, trao đổi kịp thời với BGH để thống nhất giải quyết./.
 
Nơi nhận
- Phó hiệu trưởng ( để thực hiện);
- Tổ CM, tổ VP ( để thực hiện);
- Đoàn TN, Công đoàn ( để thực hiện);
- Thông báo trên hscv, bảng tin;
- Lưu VP, HTr;

 
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
  (Đã ký)Trần Huy Hoàng
 
 
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU THÁNG 8/2022
(Kèm theo kế hoạch số:352 /KH-THCS&THPTTST ngày 12/8/2022)
 
Ngày 15/8/2022 (Thứ Hai)
- Buổi sáng: 07h30 Họp cơ quan đầu năm học 2022-2023.
- Buổi chiều: Làm công tác chuyên môn.
Ngày 16/8/2022 (Thứ Ba)
- Buổi sáng: Làm công tác chuyên môn
- Buổi chiều: Đi công tác dự bồi dưỡng chính trị tại Tủa Chùa
Ngày 17/8/2022 (Thứ Tư)
- Buổi sáng: Bồi dưỡng chính trị tại Trung tâm Văn hóa huyện Tủa Chùa
- Buổi chiều:
+ Bồi dưỡng chính trị tại Trung tâm Văn hóa huyện Tủa Chùa.
+ Hiệu trưởng đi công tác Điện Biên.
Ngày 18/8/2022 (Thứ Năm)
- Buổi sáng:
          + Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 tại Sở GD&ĐT.
          + Các phó hiệu trưởng về trường làm nhiệm vụ chuyên môn.
- Buổi chiều:
+ Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 tại Sở GD&ĐT.
          + Các phó hiệu trưởng làm nhiệm vụ chuyên môn tại trường.
Ngày 19/8/2022 (Thứ Sáu)
- Buổi sáng:
+ Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 tại Trung tâm Hội nghị, Văn hóa Tỉnh Điện Biên.
          + Các phó hiệu trưởng làm nhiệm vụ chuyên môn tại trường.
- Buổi chiều: Làm công tác chuyên môn
Ngày 20,21/8/2022 (Thứ bảy, Chủ nhật)
- Buổi sáng: BGH làm nhiệm vụ chuyên môn hết buổi sáng ngày thứ bảy.
- Buổi chiều: Nghỉ
Ngày 22/8/2022 (Thứ Hai)
- Buổi sáng: BGH chỉ đạo tư vấn chọn lớp cho HS lớp 10.
- Buổi chiều: BGH làm công tác chuyên môn tại trường; Tư vấn HS lớp 10.
Ngày 23/8/2022 (Thứ Ba)
- Buổi sáng: BGH làm công tác chuyên môn tại trường.
- Buổi chiều: BGH làm công tác chuyên môn tại trường.
Ngày 24/8/2022 (Thứ Tư)
- Buổi sáng: BGH làm công tác chuyên môn tại trường; Duyệt tuyển sinh vào lớp 6, 10 lần 1 năm học 2022-2023
- Buổi chiều: BGH làm công tác chuyên môn tại trường.
Ngày 25/8/2022 (Thứ Năm)
- Buổi sáng: BGH làm công tác chuyên môn tại trường; Phó hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khu nội trú chuẩn bị đón học sinh.
- Buổi chiều: BGH làm công tác chuyên môn tại trường.
Ngày 26/8/2022 (Thứ Sáu)
- Buổi sáng: BGH làm công tác chuyên môn tại trường; Gửi duyệt hồ sơ tuyển sinh đợt 1 tại Sở GD&ĐT đối với lớp 6,10.
- Buổi chiều: BGH đi công tác tham gia bồi dưỡng chuyên môn cụm số 5 tại trường THPT Tủa Chùa.
Ngày 27/8/2022 (Thứ Bảy)
- Buổi sáng: BGH bồi dưỡng chuyên môn tại trường THPT Tủa Chùa.
- Buổi chiều: BGH bồi dưỡng chuyên môn tại trường THPT Tủa Chùa.
Ngày 28/8/2022 (Chủ Nhật)
- Buổi sáng: Nghỉ.
- Buổi chiều: Nghỉ
Ngày 29/8/2022 (Thứ Hai)
- Buổi sáng: BGH làm công tác chuyên môn; Kiểm tra công tác chuẩn bị đón tiếp học sinh và CSVC nội trú, lớp học.
- Buổi chiều: BGH làm công tác chuyên môn
Ngày 30/8/2022 (Thứ Ba)
- Buổi sáng: BGH chỉ đạo đón tiếp học sinh tựu trường và làm chuyên môn.
- Buổi chiều: BGH chỉ đạo đón tiếp học sinh tựu trường và làm chuyên môn.
Ngày 31/8/2022 (Thứ Tư)
- Buổi sáng: BGH chỉ đạo đón tiếp học sinh tựu trường và làm chuyên môn.
- Buổi chiều: BGH chỉ đạo đón tiếp học sinh tựu trường và làm chuyên môn. Phó hiệu trưởng chỉ đạo phát văn phòng phẩm, SGK cho GVCN và học sinh.
          Trên đây là lịch công tác tháng 8/2022 của Ban giám hiệu trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng. Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch công tác trong tháng Ban giám hiệu sẽ có điều chỉnh và thông báo cụ thể đến cán bộ, viên chức và người lao động trong các kế hoạch hàng tuần trên mạng hồ sơ công việc chung./.
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Hoàng

Nguồn tin: Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

 

 

 

Văn bản mới

Quyết định số 473/QĐ-TST

Quyết định công khai tài chính Quý 3 năm 2023

Lượt xem:88 | lượt tải:28

QĐ 320/QĐ-TST ngày 03/7/2023

Quyết định công khai ngân sách quý 2/2023

Lượt xem:116 | lượt tải:21

Quyết định số 150/QĐ-TST

Báo cáo công khai quý 1- 2023

Lượt xem:80 | lượt tải:34

92

Kế hoạch truyền thông Tả Sìn Thàng năm 2023

Lượt xem:372 | lượt tải:61
Tìm kiếm tài liệu

Thông tin thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay255
  • Tháng hiện tại5,153
  • Tổng lượt truy cập2,175,413
TRƯỜNG THCS VÀ THPT TẢ SÌN THÀNG
Địa chỉ: xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa chùa, tỉnh Điện Biên
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Huy Hoàng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

Email: thcsvathpttasinthang@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153508663 - 02156518518
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây